Strona główna
Logo unii europejskiej

Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Data publikacji: 24.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2019

Numer ogłoszenia

1191892

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019 roku do godz. 10:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.
2. Oferty należy składać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Składanie ofert następuje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), posłańca lub osobiście, ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw.
4. Ofertę sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa
ul. Jana Pawła II 38,
32-447 Siepraw

Oferta w postępowaniu na dostawy:

„Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”

Nie otwierać przed dniem 17.07.2019r., godzina 10:15

5. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
6. Oferty nadesłane pocztą lub kurierem będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę lub kuriera w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ppkt 1.
7. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, w dniu 17 lipca 2019 roku o godz. 10:15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) W kwestiach formalnych i proceduralnych: Pan Bartłomiej Kruszyński, mail: kancelaria.kruszynski@gmail.com; 2) W kwestiach merytorycznych: Pan Tomasz Studziński, tel. +48 509 568 782, oraz Pan Robert Kawecki, tel. +48 604 586 271, mail: oze@turystycznapodkowa.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) Pan Bartłomiej Kruszyński - 505519740; 2) Pan Tomasz Studziński, tel. +48 509 568 782, oraz Pan Robert Kawecki, tel. +48 604 586 271

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowościach: Wiśniowa, Węglówka, Lipnik, Glichów, Kobielnik, Poznachowice Dolne, Wierzbanowa, Dobczyce, Bieńkowice, Rudnik, Dziekanowice, Sieraków, Nowa Wieś, Brzączowice, Skrzynka, Stadniki, Kędzierzynka, Kornatka, Brzezowa, Niezdów, Stojowice, Raciechowice, Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, Sawa, Zegartowice, Żerosławice, Siepraw, Czechówka, Łyczanka, Zakliczyn, Lubień, Krzeczów, Tenczyn, Skomielna Biała, Pcim, Stróża, Trzebunia, Tokarnia, Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Więciórka, Zawadka.
2. Zamówienie podzielone zostało na 3 następujących części:
1) Część zamówienia nr 1 – „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych”;
2) Część zamówienia nr 2 – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”;
3) Część zamówienia nr 3 – „Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła CWU”.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na więcej niż jedną część.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotowe zamówienia realizowane jest w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowościach: Wiśniowa, Węglówka, Lipnik, Glichów, Kobielnik, Poznachowice Dolne, Wierzbanowa, Dobczyce, Bieńkowice, Rudnik, Dziekanowice, Sieraków, Nowa Wieś, Brzączowice, Skrzynka, Stadniki, Kędzierzynka, Kornatka, Brzezowa, Niezdów, Stojowice, Raciechowice, Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, Sawa, Zegartowice, Żerosławice, Siepraw, Czechówka, Łyczanka, Zakliczyn, Lubień, Krzeczów, Tenczyn, Skomielna Biała, Pcim, Stróża, Trzebunia, Tokarnia, Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Więciórka, Zawadka.
2. Zamówienie podzielone zostało na 3 następujących części:
1) Część zamówienia nr 1 – „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych”;
2) Część zamówienia nr 2 – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”;
3) Część zamówienia nr 3 – „Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła CWU”.
3. W ramach:
1) części zamówienia nr 1 – Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu instalacji solarnych na budynkach prywatnych w liczbie 938 instalacji o łącznej mocy min. 4,74 MW, według typów określonych w Załączniku nr 5 do Zapytania – Opisie Przedmiotu Zamówienia;
2) części zamówienia nr 2 – Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach prywatnych w liczbie 490 mikroinstalacji o łącznej mocy min. 2,296 MWp; na gruncie obok budynków prywatnych w liczbie 64 mikroinstalacji o łącznej mocy min. 385 kWp, według typów określonych w Załączniku nr 5 do Zapytania – Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również przygotować niezbędne dokumenty dla każdego użytkownika do przyłączenia mikro-instalacji do sieci energetycznej i dokonać w imieniu każdego użytkownika zgłoszenia w odpowiednim zakładzie. Za wykonanie instalacji i przyłączenie poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż i funkcjonowanie instalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy instalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną odpowiedniego dystrybutora, odpowiada Wykonawca;
3) części zamówienia nr 3 – Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu instalacji pomp ciepła na budynkach prywatnych w liczbie 184 instalacji do podgrzewania CWU o łącznej mocy 0,42 MW, według typów określonych w Załączniku nr 5 do Zapytania – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dalszy opis przedmiotu zamówienia w Zapytaniu Ofertowym.

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
09331100-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
42511110-5 – Pompy grzewcze
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
45321000-3 – Izolacja cieplna
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamówienie, w tym wszystkie części zamówienia, należy wykonać w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
2. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu zamówienia do momentu ostatecznego rozliczenia umowy).
4. Wymagany okres gwarancji na wykonane, w ramach zamówienia prace montażowe (materiały, urządzenia i robociznę) wynosi nie mniej niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą udzielić Zamawiającemu dłuższej gwarancji. Gwarancja jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia zamówienia przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości zamówienia.
5. Dostawy objęte są 24 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia zamówienia przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości zamówienia, z zastrzeżeniem, że na instalacje i wszystkie materiały okres rękojmi zostaje zrównany z okresem zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
6. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w Załączniku nr 6 do Zapytania – Projekcie Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dla wszystkich części zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

Wiedza i doświadczenie

Dla poszczególnych części zamówienia:

Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje należycie:
1) Dla części zamówienia nr 1 – co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i montażu co najmniej 200 instalacji solarnych, w ramach jednego zadania;
2) Dla części zamówienia nr 2 – co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i montażu co najmniej 70 instalacji fotowoltaicznych, w ramach jednego zadania;
3) Dla części zamówienia nr 3 – co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i montażu co najmniej 30 instalacji pomp ciepła do podgrzewu CWU, w ramach jednego zadania.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia koniecznym będzie wykazanie spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków dla każdej części zamówienia z osobna (warunki kumulują się). Oznacza to, że Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część powinien wykazać dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, właściwym dla wszystkich wybranych części zamówienia.

Potencjał techniczny

Dla wszystkich części zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dla poszczególnych części zamówienia:

Warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.;

1) Dla części zamówienia nr 1:
- osobę, pełniącą obowiązki Głównego koordynatora prac, posiadającą doświadczenie w kierowaniu / nadzorowaniu / koordynowaniu co najmniej jednego projektu / zamówienia / inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż co najmniej 50 rozproszonych instalacji solarnych w jednym zamówieniu oraz posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- jedną osobę, pełniącą obowiązki Koordynatora prac elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

2) Dla części zamówienia nr 2:
- jedną osobę, pełniącą obowiązki Głównego koordynatora prac, posiadającą doświadczenie w kierowaniu / nadzorowaniu / koordynowaniu co najmniej jednego projektu / zamówienia / inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż co najmniej 40 rozproszonych instalacji fotowoltaicznych w jednym zamówieniu oraz posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- jedną osobę, pełniącą obowiązki Koordynatora prac konstrukcyjnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

3) Dla części zamówienia nr 3:
- jedną osobę, pełniącą obowiązki Głównego koordynatora prac, posiadającą doświadczenie w kierowaniu / nadzorowaniu / koordynowaniu co najmniej jednego projektu / zamówienia / inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż co najmniej 20 rozproszonych instalacji pomp ciepła do podgrzewu cwu w jednym zamówieniu oraz posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- jedną osobę, pełniącą obowiązki Koordynatora prac elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia koniecznym będzie wykazanie spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków dla każdej części zamówienia z osobna (warunki kumulują się), poprzez dysponowanie odpowiednią ilością specjalistów, posiadających wymagane uprawnienia.

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, lub którzy nabyli prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności w oparciu o przepisy prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a kwalifikacje te zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dla poszczególnych części zamówienia.

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
1) Dla części zamówienia nr 1 – 700.000,00 PLN (słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100);
2) Dla części zamówienia nr 2 – 300.000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100);
3) Dla części zamówienia nr 3 – 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia koniecznym będzie wykazanie spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków dla każdej części zamówienia z osobna (warunki kumulują się). Oznacza to, że Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż suma wysokości środków, podanych dla części zamówienia, o które się ubiega.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa pkt 2 powyżej.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny lub osoby zdolne do wykonania zamówienia lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 4.
8. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszym Zapytaniu, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A .
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
9. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Warunki zmiany umowy

1. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw i montażu:
1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;
2) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
3) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności rezygnacją z realizacji projektu przez właścicieli nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami – jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu instalacji w porównaniu z zestawieniem nieruchomości, w których mają być zamontowane instalacje, w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montażu instalacji, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja albo gdy użytkownik zmieni decyzję o lokalizacji montażu instalacji (np. z dachu na grunt) w szczególności w efekcie technicznego braku możliwości wykonania instalacji w miejscu planowanym. O ewentualnych rezygnacjach z montażu instalacji przez beneficjentów (użytkowników) prywatnych lub zmiany decyzji o lokalizacji montażu instalacji, Zamawiający powiadomi wykonawcę przed dniem, na który zaplanowano montaż instalacji na nieruchomości użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu instalacji.
2) zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu instalacji wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty.
3. Pozostałe rodzaje zmian:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Zapytaniu Ofertowym;
2) zmiany zakresu rzeczowego Umowy, w tym rezygnacja z części zamówienia;
3) zmiany umówionego wynagrodzenia, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w pkt 2) powyżej;
4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania dostaw innym zakresem dostaw przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego;
5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy;
7) zmiany sposobu realizacji umowy;
8) zmiana zasad płatności, jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT);
9) zmiany zasad płatności jeżeli Wykonawca wykona część lub całość umowy wcześniej niż wynika to z harmonogramu lub gdy wykona większą ilość instalacji w okresach przypadających na płatność częściową;
10) zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT;
11) zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów, tj. zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i wynagrodzenie Wykonawcy,
2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) zmiany wytycznych dotyczących Projektu,
4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron, które powstały po zawarciu umowy, a których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki),
b) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie dostaw, sprawdzeń lub dokonywania odbiorów dostarczanych i montowanych instalacji,
c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
d) wystąpienia innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
Dalsze zapisy dotyczące zmian w załączniku nr 6 do Zapytania - Projekcie Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym oraz braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składa:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale 4 pkt 1 ppkt 3) Zapytania – załącznik nr 3 do Zapytania.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca składa:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonywanie dostaw, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale 4 pkt 1 ppkt 4) Zapytania – załącznik nr 4 i 4a do Zapytania;
5. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa:
Dla części zamówienia nr 1:
1) certyfikat Solar Keymark lub inny certyfikat potwierdzający zgodność kolektorów słonecznych z normą PN-EN 12975-1 oraz PN-EN 12975-2, a także – dla potrzeb oceny kryterium – z badań zgodności z normą EN ISO 9806:2013, lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność,
2) karty techniczne kolektorów słonecznych obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez kolektory parametrów zawartych w załączniku nr 5 do Zapytania – Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz dla potrzeb oceny oferty w ramach kryteriów oceny (o ile dotyczy);
Dla części zamówienia nr 2:
1) certyfikat potwierdzający zgodność modułów fotowoltaicznych z normą IEC 61215 oraz IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność,
2) karty techniczne modułów fotowoltaicznych obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez moduły parametrów zawartych w załączniku nr 5 do Zapytania – Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz dla potrzeb oceny oferty w ramach kryteriów oceny (o ile dotyczy);
Dla części zamówienia nr 3:
1) certyfikat potwierdzający zgodność pomp ciepła z normą EN 16147 dla A20W10-53 2013, lub z normą równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność,
2) karty techniczne pomp ciepła obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez moduły parametrów zawartych w załączniku nr 5 do Zapytania – Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz dla potrzeb oceny oferty w ramach kryteriów oceny (o ile dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla części zamówienia nr 1:
1) Najniższa Cena (C): waga kryterium – 60%,
2) Budowa absorbera (B): waga kryterium – 25%,
3) Pozytywny wynik próby odporności na uderzenia płaskiego kolektora słonecznego wykonanej zgodnie z normą EN ISO 9806:2013 (lub równoważnej ) z wykorzystaniem kulki lodu o średnicy min. 35mm (P): waga kryterium – 5%,
4) Gwarancja producenta kolektora słonecznego (GP): waga kryterium – 5%,
5) Gwarancja na wykonane roboty i zastosowane materiały (GW): waga kryterium – 5%.
Zasady oceny kryterium Najniższa Cena (C):
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
Zasady oceny kryterium Budowa absorbera (B):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- układ orurowania absorbera – meander bez rur zbiorczych – 25 pkt,
- układ orurowania absorbera – meander z rurami zbiorczymi – 0 pkt.
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Zasady oceny kryterium Pozytywny wynik próby odporności na uderzenia płaskiego kolektora słonecznego wykonanej zgodnie z normą EN ISO 9806:2013 (lub równoważnej ) z wykorzystaniem kulki lodu o średnicy min. 35mm (P):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- pozytywny wynik próby odporności na uderzenia kolektora wykonanej zgodnie z normą EN ISO 9806:2013 2013 (lub równoważnej) z wykorzystaniem kulki lodu o średnicy min. 35mm – 5 pkt
- brak potwierdzenia próby odporności zgodnie z normą EN ISO 9806:2013 (lub równoważnej) – 0 pkt
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Zasady oceny kryterium Gwarancja producenta kolektora słonecznego (GP):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- gwarancja producenta na kolektor słoneczny 20 lat i więcej – 5 pkt,
- gwarancja producenta na kolektor słoneczny 12 do 19 lat –2,5 pkt,
- gwarancja producenta na kolektor słoneczny 10 lat – 0 pkt,
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Zasady oceny kryterium Gwarancja na wykonane roboty i zastosowane materiały (GW):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- gwarancja 36 m-cy – 0 pkt,
- gwarancja 48 m-cy – 2,5 pkt,
- gwarancja 60 m-cy – 5 pkt,
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Dla części zamówienia nr 2:
1) Najniższa Cena (C): waga kryterium – 60%,
2) Moc modułu fotowoltaicznego (M): waga kryterium – 25%,
3) Współczynnik wypełnienia modułu FF (W): waga kryterium – 5%,
4) Gwarancja producenta modułu fotowoltaicznego (GP): waga kryterium – 5%,
5) Gwarancja na wykonane roboty i zastosowane materiały (GW): waga kryterium – 5%.
Zasady oceny kryterium Najniższa Cena (C):
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
Zasady oceny kryterium Moc modułu fotowoltaicznego (M):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- moc modułu fotowoltaicznego 310 Wp i więcej – 25 pkt,
- moc modułu fotowoltaicznego do 310 Wp – 0 pkt.
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Zasady oceny kryterium Współczynnik wypełnienia modułu FF (W):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- współczynnik wypełnienia modułu FF ≥ 78% – 5 pkt,
- współczynnik wypełnienia modułu FF < 78% – 0 pkt.
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Zasady oceny kryterium Gwarancja producenta modułu fotowoltaicznego (GP):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- gwarancja producenta na moduł fotowoltaiczny na okres 12 lat i więcej – 5 pkt,
- gwarancja producenta na moduł fotowoltaiczny na okres do 12 lat – 0 pkt.
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Zasady oceny kryterium Gwarancja na wykonane roboty i zastosowane materiały (GW):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- gwarancja 36 m-cy – 0 pkt,
- gwarancja 48 m-cy – 2,5 pkt,
- gwarancja 60 m-cy – 5 pkt,
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Dla części zamówienia nr 3:
1) Najniższa Cena (C): waga kryterium – 60%,
2) Rodzaj wyposażenia pompy (R): waga kryterium – 25%,
3) Współczynnik COP (W): waga kryterium – 5%,
4) Gwarancja producenta pompy ciepła (GP): waga kryterium – 5%,
5) Gwarancja na wykonane roboty i zastosowane materiały (GW): waga kryterium – 5%.
Zasady oceny kryterium Najniższa Cena (C):
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
Zasady oceny kryterium Rodzaj wyposażenia pompy (R):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- pompa ciepła wyposażona w dodatkową powierzchnię grzewczą w postaci wężownicy – 25 pkt,
- pompa ciepła bez wężownicy – 0 pkt.
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Zasady oceny kryterium Współczynnik COP (W):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- współczynnik COP pompy ciepła ≥ 3,7 wg normy EN 16147 dla A20W10-53 2013 (lub równoważnej) potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą – 5 pkt,
- współczynnik COP pompy ciepła < 3,7 wg normy EN 16147 dla A20W10-53 2013 (lub równoważnej) potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą – 0 pkt,
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Zasady oceny kryterium Gwarancja producenta pompy ciepła (GP):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- gwarancja producenta na pompę ciepła 5 lat i więcej – 5 pkt,
- gwarancja producenta na pompę ciepła do 5 lata – 0 pkt.
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Zasady oceny kryterium Gwarancja na wykonane roboty i zastosowane materiały (GW):
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
- gwarancja 36 m-cy – 0 pkt,
- gwarancja 48 m-cy – 2,5 pkt,
- gwarancja 60 m-cy – 5 pkt,
Sposób wykazania opisany w Zapytaniu Ofertowym.
Dalsze szczegółowe informacje w Zapytaniu Ofertowym.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto, w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy podlegają wykluczenia z postępowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp, które to przepisy stosuje się do niniejszego postępowania odpowiednio, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA

Adres

Jana Pawła II 38

32-447 Siepraw

małopolskie , myślenicki

Numer telefonu

122746299

NIP

6811925249

Tytuł projektu

Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa

Numer projektu

RPMP.04.01.01-12-1120/17-00
Liczba wyświetleń: 971