Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CBR/1/POIR.02.01.00-00-0296/17/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) oraz wyposażenie obiektu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w środki trwałe

Data publikacji: 18.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2019

Numer ogłoszenia

1191329

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano zmiany adresu mailowego do kontaktu w treści Zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2019 r. do godziny 09:00 w siedzibie firmy.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zniszczone protokolarnie.
3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY”.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
8. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z Zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane postanowieniami Zapytania ofertowego oświadczenia i dokumenty, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo
do działania w imieniu Wykonawcy.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
10. Wszelkie zmiany treści Zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Bielski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest – w części A: 1) opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej oraz 2) realizacja robót budowlanych - formuła „zaprojektuj i wybuduj’’ obiekt Centrum Badawczo-Rozwojowego w Bydgoszczy, a w części B: 3) wyposażenie CBR w środki trwałe.
Zamawiający informuje, że ujawnienie szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych oraz pozostałych technologicznych elementów opisu przedmiotu zamówienia mogłaby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rynkową poprzez ujawnienie know-how Zamawiającego. Z tego względu konieczna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Wykonawcy, który przed jego otrzymaniem zawrze z Zamawiającym umowę o poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. Umowa zawierana będzie w formie pisemnej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) oraz wyposażenie obiektu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w środki trwałe na potrzeby projektu firmy Laboratorium Naturella Sp. z o.o. realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Zakres:
1) Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dot. obiektu CBR
a. Koncepcja architektoniczna dot. budowy obiektu zgodnego z wymogami PN-EN ISO 22716:2009 - Kosmetyki -- Dobre Praktyki Produkcji (GMP) -- Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji
b. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
c. Projekt wykonawczy wraz z kosztorysami
2) Roboty budowlane – budowa obiektu CBR
opisane w części A szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ)
3) Wyposażenie CBR w środki trwałe

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dostawa środków trwałych stanowiących wyposażenie CBR

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia to 31.05.2020 r. Szczegółowe warunki związane z terminem realizacji, określa harmonogram prac i dostaw stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wraz z ofertą przedstawią wstępną koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia (rysunki + opis) w zakresie opisanym w części A SOPZ, tj. dokument zawierający opis i wizualizację koncepcji/pomysłu Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania i budowy obiektu CBR. Zamawiający oceni zgodność treści tego dokumentu z założeniami i wymogami określonymi w SOPZ.
4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia-nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

Poza przypadkami określonymi w dokumentacji zamówienia (w szczególności SOPZ, Zapytaniu ofertowym) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku:
a) zaistnienia podczas prac objętych niniejszym Postępowaniem takich warunków atmosferycznych, geologicznych, w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, a także zaistnienia konieczności przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, pojawienia się niewypałów i niewybuchów w obrębie terenu budowy, odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie oraz odmienny stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń itp.
b) działań organów administracji, w szczególności: przekraczania zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień itp.;
c) zaistnienia innych przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w prowadzeniu prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu i/lub transportu materiałów na teren robót spowodowany w szczególności awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych lub protestami mieszkańców.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio materiały lub urządzenia o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,
e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3) Pozostałe zmiany:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, w szczególności zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
c) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy).

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt VIII Zapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty należy złożyć / załączyć wraz z ofertą:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w pkt VIII Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
b. wstępną koncepcję realizacji zamówienia (rysunki+opis) - dokument, o którym mowa pkt VIII.3 Zapytania ofertowego
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w szczególności w okolicznościach, o których mowa w pkt X Zapytania ofertowego należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w szczególności w okolicznościach, o których mowa pkt X Zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
3. Dodatkowe dokumenty – wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Formularz potwierdzający parametry zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w części B szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wypełniony zgodnie z tabelą zawartą w SOPZ. Formularz zostanie przekazany Wykonawcy w edytowalnej formie elektronicznej wraz z Opisem przedmiotu zamówienia po wypełnieniu warunków określonych w punkcie III.10 niniejszego zapytania.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, o którym mowa w punkcie XI Zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opisano w punkcie VII Zapytania ofertowego

Wykluczenia

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W przypadku, gdy firma znajduje się w upadłości/ w stanie likwidacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LABORATORIUM NATURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 36

02-305 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

9562303561

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Laboratorium Naturella Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych oraz kosmetyków do higieny, których innowacyjny skład zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa w stosowaniu

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0296/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BARBATUS Sp. z o.o., ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo; oferta z ceną 9.535.651,35 zł (netto) wpłynęła 18.07.2019 r.
Liczba wyświetleń: 493