Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa compoundera, linii mieszalnik typu kneader wraz z krótką wytłaczarką oraz mieszalnika 200L/500L

Data publikacji: 15.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2019

Numer ogłoszenia

1190815

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, napisanej pismem komputerowym.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty/kuriera lub osobiście na adres siedziby Spółki: ul. Akacjowa 1, Głogowo, 87-123 Dobrzejewice, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń. Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące sformułowanie: ”OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE NR 01/06/2019”. Oferty można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poir@wwekochem.com – w tytule maila proszę wpisać „OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE NR 01/06/2019”.
3. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (wraz z niezbędnymi załącznikami) do końca dnia 16.07.2019r.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Dopuszcza się możliwość złożenia tylko jednej oferty przez Oferenta.
6. Oferty złożone w innej formie niż zostało to określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, jak również te, które wpłyną/zostaną złożone po wyznaczonej dacie, nie będą rozpatrywane.
7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być osobno ponumerowane (nadane im powinny być strony) i złożone w następującej kolejności:
1) Pismo przewodnie,
2) Wzór Oferty,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie podobnych zamówień,
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
5) Zaparafowane zapytanie ofertowe.
8. Dokumenty muszą być opatrzone pieczęcią firmową, pieczęcią imienną osoby upoważnionej do składania oferty (chyba, że taka nie jest stosowana) oraz podpisane.
Wycofanie i zmiana oferty przez Oferenta:
a. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o jej wycofaniu przed końcem terminu składania ofert.
b. Oferent nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert ostatecznych.
c. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA.

UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM, BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM DO OGŁOSZENIA.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poir@wwekochem.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Wróblewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 505954100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i dostawie compoundera, linii mieszalnik typu kneader wraz z krótką wytłaczarką oraz mieszalnika małego (200L/500L), które wchodzą w skład kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej elastomerów termoplastycznych TPE.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński Miejscowość: Głogowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Dostawcy compoundera, linii mieszalnik typu kneader wraz z krótką wytłaczarką oraz mieszalnika dużego 200L/500L. Urządzenia te są elementami budowy kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej TPE.
Zakup i dostawa urządzeń realizowane będą w ramach projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R nad elastomerami termoplastycznymi o obniżonej toksyczności – innowacja o dużym potencjale eksportowym”, Zadanie nr 4 – Budowa kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej elastomerów termoplastycznych.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i dostawie compoundera, linii mieszalnik typu kneader wraz z krótką wytłaczarką oraz mieszalnika dużego (200L/500L), które wchodzą w skład kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej elastomerów termoplastycznych TPE.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
• Compounder będzie stanowił kluczową część nowej linii technologicznej do produkcji TPE wraz z mieszalnikiem typu high speed, służącym do wstępnego wymieszania składników. Tak przygotowana mieszanka będzie następnie poddawana procesowi wytłaczania na compounderze – wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej. Compounder, dzięki odpowiednio dobranej geometrii ślimaków oraz temperaturze przetwórstwa, umożliwi zhomogenizowanie całej mieszanki i otrzymanie jednorodnego w pełni wymieszanego granulatu TPE, o powtarzalnych, jednorodnych parametrach.
• Linia mieszalnik typu kneader + krótka wytłaczarka – linia technologiczna oparta na mieszalniku typu kneader oraz krótkiej wytłaczarce jednoślimakowej posłuży do produkcji wysoko wypełnionych TPE. Mieszalnik typu kneader, ze względu na temperaturę oraz silne działanie ścinające, umożliwi wytworzenie jednorodnej masy mieszanki w procesie homogenizacji. Jednorodna masa przy użyciu podajnika trafi do krótkiej wytłaczarki jednoślimakowej, gdzie zostanie przeciśnięta przez głowicę, w celu otrzymania granulatu.
•Mieszalnik 200L/500L – mieszalnik mały pozwoli na realizację zamówień dla odbiorców z zapotrzebowaniem do 500 kg TPE miesięcznie. Produkcja z użyciem mniejszego mieszalnika w przypadku tego typu zamówień pozwoli zredukować koszty produkcji oraz ilość opadu z produkcji.

UWAGA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYŻEJ WYMIENIONYCH MASZYN ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy z wyłonionym Dostawcą to nie później niż 30.08.2019r.
Czas realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek uznany jest za spełniony wówczas gdy, Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednego podobnego zamówienia na compounder, co najmniej jednego podobnego zamówienia na linię mieszalnik typu kneader wraz z krótką wytłaczarką oraz co najmniej jednego podobnego zamówienia na mieszalnik mały, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (działalności)).
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę częściową (na 1 część przedmiotu zamówienia), warunek uznany jest za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (działalności)) na tę część zamówienia, która jest przedmiotem składanej oferty.
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę częściową (na 2 części przedmiotu zamówienia), warunek uznany jest za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (działalności)) na 2 części zamówienia, która są przedmiotem składanej oferty.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku odbywać się będzie na podstawie złożonego przez Oferenta podpisanego Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowo na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku należy dołączyć odpowiednie dokumenty (np. referencje, protokół dostawy, zaświadczenie od kupującego) potwierdzające wykonanie podobnych zamówień.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci , którzy NIE w stanie likwidacji czy upadłości, trudnej sytuacji itp., zagrażającej prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Weryfikacja spełnienia powyższego warunku odbywać się będzie na podstawie złożonego przez Oferenta podpisanego Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą mogły dotyczyć tylko i wyłącznie zmian wynikających z następujących powodów oraz w poniższym zakresie:
a) Opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem Siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie lub uniemożliwiają wykonanie innych zapisów Umowy.
b) Przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie Umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe;
c) Zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień podpisanej Umowy o Dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu zamówienia;
d) Otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany mających wpływ na przedmiot zamówienia.
e) Zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania Umowy;
f) Zmiany warunków płatności określonych w Umowie

Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony Umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania Umowy w przypadku jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Instytucję Organizującą Konkurs.
Istotne zmiany zapisów warunków Umowy w porównaniu do zapytania ofertowego będą mogły być dokonane pod warunkiem spełnienia warunków rozdziału 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Pismo przewodnie,
2) Wzór oferty,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie podobnych zamówień,
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
5) Zaparafowane zapytanie ofertowe.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium wyboru będzie stanowiła:
a) Cena (C): 70%
b) Termin wykonania zamówienia w tygodniach (T) – 30%

a.1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C):
Zasady oceny kryterium „Cena” (C).
W tym kryterium liczba punktów będzie liczona według poniższego działania:
C = (CMin/CW) x 70
gdzie:
- C - liczba punktów, jakie otrzyma oferta Wykonawcy za kryterium „Cena”
- CMIN - najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
- CW - cena oferty danego Wykonawcy

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 70 punktów. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów.
Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

a.2. Zasady oceny kryterium „Termin wykonania zamówienia (pełnych w tygodniach)” (T)
W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał termin wykonania zamówienia, liczony od momentu podpisania umowy z Wykonawcą:
• do 13 tygodni włącznie – 30 pkt
• od 14 do 16 tygodni włącznie – 20 pkt
• od 17 do 18 tygodni włącznie – 10 pkt
W powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
W przypadku niewypełnienia przez Oferenta w formularzu ofertowym pola określającego termin wykonania zamówienia będzie to równoznaczne z terminem wykonania zamówienia od 17 do 18 tygodni włącznie.

a.3. Podsumowanie do kryteriów oceny ofert:
a. Punkty (P) otrzymane przez ofertę zostaną przeliczone zgodnie z poniższą zasadą: Łączna ocena uzyskana przez ofertę P= C+T
b. Suma ocen punktowych uzyskanych przez ofertę w wyżej wymienionych kryteriach stanowi końcową liczbę punktów uzyskanych przez ofertę. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
c. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi).
d. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna tą, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym (w tym też formalnym) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane powyżej kryterium wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, o ile przedstawiona cena nie jest rażąco niską ceną, o czym mowa w podpunkcie a.1. niniejszego zapytania.
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w toku dokonywania oceny złożonych przez nich ofert, do możliwości żądania udzielenia przez Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz dodatkowych dokumentów związanych z ofertą.

UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM DO OFERTY.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy NIE są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku odbywać się będzie na podstawie złożonego przez Oferenta podpisanego Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WW EKOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Akacjowa 1

87-123 Głogowo

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

56 6742005

NIP

8792666918

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R nad elastomerami termoplastycznymi o obniżonej toksyczności – innowacja o dużym potencjale eksportowym

Numer projektu

POIR.03.02.01-04-0013/15-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WW Ekochem informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia został wybrany następujący wykonawca:
USEON (NANJING) Extrusion Machinery Co.,Ltd
No.90-1, Fengze Road, Dongshan Indu.,Jangning District
211100
Nanjing City, Jiangsu Province, China
Liczba wyświetleń: 155