Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zakup zwijarki do blach – 1 szt.”

Data publikacji: 14.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2019

Numer ogłoszenia

1190618

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Oferent powinien złożyć jeden egzemplarz oferty sporządzony w formie papierowej.
b) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do występowaniu w imieniu Oferenta i parafowana na każdej stronie.
c) Dołączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
d) Oferta powinna być zapakowana w kopercie opisanej jak w poniższej ramce.
Wybór dostawcy przedmiotu zamówienia:
„Zakup zwijarki do blach – szt. 1”.
METALKO sp. z o.o.; ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz
Oprócz danych identyfikacyjnych, koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Oferenta.
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: do sekretariatu Zarządu lub pocztą na adres:
METALKO sp. z o.o.; ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz
Oferta powinna zawierać:
a. Kompletny, wypełniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
b. Informacja techniczna (karty katalogowe) dotyczące oferowanej maszyny.
c. Materiały referencyjne i informacyjne o Oferencie, oraz dane umożliwiające weryfikację przez Zamawiającego zrealizowanych dostaw na terenie Europy.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty, a Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności za te koszty niezależnie od przebiegu i wyniku postępowania.
Termin ważności składanych ofert nie powinien być krótszy niż 60 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jan.rzesny@metalko.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dodatkowe wyjaśnienia udzielane będą przez następujące osoby: - Zagadnienia formalne -Jan Rześny - Kierownik Projektu – tel. 603 974859 ; e-mail: jan.rzesny@metalko.com.pl - Zagadnienia techniczne – Jacek Ziętara – Główny Technolog – tel. 609 424 545; e-mail: jacek.zietara@metalko.com.pl Kierowane przez Oferentów pytania powinny być w formie pisemnej (np. e-mailowo). W podobnej formie będą udzielane odpowiedzi dla zainteresowanych stron.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603974859

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, przeszkolenie obsługi i uruchomienie zwijarki do blach – 1 szt., spełniającej wymagania techniczne określone w szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia będzie stworzenie bazy warsztatowej, jaką stanowi hala produkcyjna wraz z wyposażeniem, umożliwiające uruchomienie wytwarzania wielkogabarytowych urządzeń dla przemysłu celulozowo-papierniczego.

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
- dostawę zwijarki do blach spełniającej wymagania techniczne określone w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- przekazanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym Zamawiającemu założeń dot. posadowienia maszyny
i podłączenia mediów zasilających;
- uzgodnienie z Zamawiającym warunków odbioru technicznego maszyny i uzyskanie jego akceptacji;
- transport maszyny do Zamawiającego;
- montaż maszyny w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem wszystkich materiałów
do montażu, m.in. elementów poziomujących i kotwiących oraz zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia maszyny u Zamawiającego;
- maszyna musi posiadać wszystkie wymagane przepisami oznaczenia i napisy, w tym: znak bezpieczeństwa CE, napisy ostrzegawcze w języku polskim, komunikaty ostrzegawcze dla operatora w języku polskim;
- maszyna musi posiadać wymagane przepisami osłony bezpieczeństwa;
- zabezpieczenie środków technicznych i osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
- przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego z zakresu programowania, obsługi operatorskiej i serwisowej;
- uruchomienie maszyny u Zamawiającego;
- przeprowadzenie odbioru końcowego i prób eksploatacyjnych maszyny u Zamawiającego wg kryteriów określonych w warunkach technicznych odbioru maszyny;
- dostarczenie dokumentacji technicznej obejmującej: dokumentację techniczno-ruchową maszyny, instrukcje serwisowe, obsługi, w tym tabele zwijania, konserwacji i programowania w języku polskim wraz ze wszystkimi schematami elektrycznymi i hydraulicznymi, certyfikaty CE.

Kod CPV

42633000-2

Nazwa kodu CPV

Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia musi wpisywać się w przyjęty przez Zamawiającego harmonogram realizacji całego przedsięwzięcia.
2. W szczególności termin realizacji zamówienia musi uwzględniać następujące etapy czasowe:
- przewidywany przez Zamawiającego termin zawarcia umowy do 16.08.2019r.;
- przekazanie przez Dostawcę założeń dot. posadowienia obrabiarki oraz zasilania energetycznego do 16.09.2018r.;
- uruchomienie i odbiór obrabiarki – nie później niż do 15.11.2018r.
3. Oferent w ofercie zaproponuje rzetelny i najkrótszy termin realizacji zamówienia w postaci harmonogramu realizacyjnego, który będzie uwzględniał wszystkie zadania z zakresu zamówienia podane w punkcie II.1 niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie niezbędnego uprawnienia, wiedzy, doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym, osobowym i finansowym niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z zamówieniem.

Wiedza i doświadczenie

W szczególności o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają określone poniżej warunki udziału w postepowaniu w zakresie:
1. Wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego
• Dostawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat lub krótszym (jeśli Oferent prowadzi działalność w okresie krótszym) przed upływem terminu składania ofert, dostarczył na terenie Europy minimum pięć maszyn, obejmujących zwijarki do blach.
Niniejszy warunek zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego w trakcie oceny ofert.

Potencjał techniczny

Posiadanie potencjału technicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dostawca musi spełniać wymagania określone powyżej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają określone poniżej warunki udziału w postepowaniu w zakresie:
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
• Dla uznania, że Dostawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga oświadczenia o sytuacji ekonomicznej i finansowej Oferenta, oraz
• Oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dodatkowe warunki

1. Niniejsze zamówienie nie podlega procedurze oraz ograniczeniom zawartym w Ustawie z dnia 29-01-2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie dojdzie do porozumienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
4. Zamawiający sporządzi protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni poprzez zamieszczenie informacji o wybranym wykonawcy na stronie www. „Baza konkurencyjności. Fundusze europejskie”. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania każdego z Oferentów.
7. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.

Warunki zmiany umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE - WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Przedmiot zapytania stanowi dla Zamawiającego integralną całość, nie przewiduje się w ramach zawartej umowy udzielania zamówień częściowych, jak i zamówień uzupełniających.
2. W treści zawartej umowy będą zawarte wszystkie elementy będące przedmiotem oceny oferty podane przez Oferenta.
3. Zawarta umowa obejmować będzie okres począwszy od daty jej zawarcia do daty uruchomienia maszyny i jej odbioru technicznego, jak również będzie obejmować podany przez oferenta okres gwarancyjny.
4. W umowie Zamawiający wprowadzi następujące warunki dotyczące płatności za dostawę obrabiarki:
- zaliczka w wysokości 30% ceny umownej płatna po zawarciu umowy w terminie 14 dni;
- płatność w wysokości 60% ceny umownej po dostarczeniu maszyny do Zamawiającego, płatna w terminie 14 dni po wpłynięciu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za całość dostawy;
- płatność w wysokości 10% ceny umownej po montażu, uruchomieniu maszyny i końcowym odbiorze technicznym u Zamawiającego, płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. W umowie Zamawiający wprowadzi zapisy dotyczące zabezpieczenia finansowego dla płatności:
- zaliczkowej – w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową potwierdzonych notarialnie lub gwarancji bankowej, o wartości do 30% sumy kontraktowej, z okresem ważności obejmującym termin dostarczenia maszyny do Zamawiającego + 30 dni.
6. W umowie Zamawiający wprowadzi zapisy dotyczące obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym, gdzie wymagany czas reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia usterki do chwili podjęcia działania, obejmującego zdiagnozowanie przyczyny i ustalenie technicznie uzasadnionego terminu usunięcia usterki, nie przekroczy 48 godzin w dni robocze.
7. W umowie Zamawiający wprowadzi zapisy dotyczące warunków zabezpieczenia gwarancji dobrego wykonania oraz zabezpieczenia zobowiązań Oferenta odnośnie obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową potwierdzonych notarialnie, o wartości do 5% sumy kontraktowej, z okresem ważności obejmującym okres udzielonej gwarancji + 30 dni.
8. Dodatkowo Zamawiający będzie mógł zastosować kary umowne, w przypadku niewywiązywania się Dostawcy ze zobowiązań dotyczących obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym.
9. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wprowadzenia zmian do zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Gdy zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
c) Konieczności zmiany terminu wykonania umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia.
11. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na uzgodnioną cenę przedmiotu zamówienia.
12. Zmiana umownego terminu wykonania Umowy – niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymieniowe w punkcie 9, skutkować będzie naliczeniem za każdy dzień opóźnienia kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Dostawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z zakresem dostawy oraz charakterystyką techniczną oferowanej maszyny wg załącznika nr 1 do Formularza Oferty.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza Oferty.
3. Oświadczenie o wiedzy, doświadczeniu i potencjale technicznym Oferenta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza Oferty.
4. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej lub finansowej Oferenta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza Oferty.
5. Informacja techniczna (karty katalogowe) dotyczące oferowanej maszynie.
6. Materiały referencyjne i informacyjne Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta , którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będą następujące kryteria:
1.1. Cena oferty (netto) podana w PLN lub EURO – 70 %
1.2. Okres udzielonej gwarancji liczony od chwili uruchomienia maszyny i końcowego odbioru technicznego u Zamawiającego – 30 %.

Punkty w poszczególnych kryteriach przyznawane będą wg poniższych zasad:
1.1) Kryterium cena oferty (netto) oceniane będzie wg wzoru:

Cn
P1 = -------------- x 100 x 70%
Cb
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty (netto)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
80 % - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena oferty – 70.
Dla porównania ofert brana będzie cena wyrażona w PLN.
W związku z tym, cena oferty podana w innej walucie niż PLN, przeliczona zostanie na PLN w oparciu o średni kurs walut NBP (tabela A) obowiązujący w dniu otwarcia ofert.

1.2) Kryterium okres udzielonej gwarancji oceniane będzie wg wzoru:
Gb
P2 = -------------- x 100 x 30%
Gn
gdzie:
P2 – liczba punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji
Gb – okres udzielonej gwarancji badanej oferty w m-cach
Gn – najdłuższy okres udzielonej gwarancji w badanych ofertach w m-cach
20 % - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji – 30.

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie P, to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 70 pkt) oraz kryterium okres udzielonej gwarancji P2 (maksymalnie 30 pkt).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone będą podmioty:
1) powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.
3) którzy złożą więcej niż jedną ofertę;
4) którzy złożą ofertę wariantową;
5) złożą ofertę po terminie składania ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
• Jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
• Oferta będzie niekompletna - brak będzie wszystkich dokumentów wyspecyfikowanych w punkcie X-tym niniejszego zapytania ofertowego.
• W złożonej ofercie nie będzie odniesienia do wszystkich elementów zakresu zamówienia sprecyzowanego w zapytaniu ofertowym.
• W ofercie, w części opisującej charakterystykę techniczną oferowanej maszyny (wg załącznika nr 1 do Formularza Oferty) brak będzie odniesienia do wszystkich parametrów określonych w specyfikacji technicznej lub podana charakterystyka maszyny nie będzie odpowiadać określonym wymaganiom w specyfikacji technicznej.
• Oferent nie zaakceptuje warunków płatności określonych w punkcie VIII.4 zapytania ofertowego, tj.:
- zaliczka w wysokości 30% ceny umownej płatna po zawarciu umowy w terminie 14 dni;
- płatność w wysokości 60% ceny umownej po dostarczeniu maszyny do Zamawiającego, płatna w terminie 14 dni po wpłynięciu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za całość dostawy;
- płatność w wysokości 10% ceny umownej po montażu, uruchomieniu maszyny i końcowym odbiorze technicznym u Zamawiającego, płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Oferent może przedstawić korzystniejsze dla Zamawiającego warunki płatności.

• Oferent nie zaakceptuje warunków dotyczących wprowadzenia w umowie zapisów odnośnie zabezpieczenia finansowego dla płatności:
- zaliczkowej – w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową potwierdzonych notarialnie lub gwarancji bankowej, o wartości do 30% sumy kontraktowej, z okresem ważności obejmującym termin dostarczenia maszyny do Zamawiającego + 30 dni.
Oferent może przedstawić korzystniejsze dla Zamawiającego warunki zabezpieczenia.

• Oferent nie zaakceptuje warunków dotyczących wprowadzenia w umowie zapisów odnośnie zabezpieczenia gwarancji dobrego wykonania oraz zabezpieczenia zobowiązań Oferenta dotyczących obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową potwierdzonych notarialnie lub gwarancji bankowej, o wartości do 5% sumy kontraktowej, z okresem ważności obejmującym okres udzielonej gwarancji + 30 dni.
Oferent może przedstawić korzystniejsze dla Zamawiającego warunki zabezpieczenia.

• Oferent nie zaakceptuje warunków dotyczących obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym, gdzie czas wymagany reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia usterki do chwili podjęcia działania, obejmującego zdiagnozowanie przyczyny i ustalenie technicznie uzasadnionego terminu usunięcia usterki, nie przekroczy 48 godzin w dni robocze.
• Oferent przedstawi warunki udzielenia gwarancji obejmujące okres krótszy niż 12 miesięcy.
• Oferta nie będzie podpisana przez osoby uprawnione.
• Oferent nie będzie spełniał warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie III.1 niniejszego zapytania ofertowego lub zostanie wykluczony z postępowania w przypadku opisanym w punkcie III.2 zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METALKO SP. Z O.O.

Adres

Wojska Polskiego 65/n/d

85-825 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 51 63 100

Fax

52 361 05 38

NIP

5540231935

Tytuł projektu

WYTWARZANIE INNOWACYJNYCH WIELKOGABARYTOWYCH URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU CELULOZOWO – PAPIERNICZEGO

Numer projektu

POIR.03.02.01-04-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. INTE – Maszyny Sp. Z o.o.
Ul. Raciborskiego 7, 39-300 Mielec
NIP: 817-20-37-832.
2. Data wpłynięcia: 16.07.2019r.
3. Cena oferty netto: 102.000,00 EURO
Liczba wyświetleń: 202