Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż i uruchomienie modułu do przygotowywania (oczyszczania) wiórów z brązów zanieczyszczonych emulsjami/olejami po obróbce skrawaniem - zapytanie ofertowe nr 6/POIR/2019

Data publikacji: 13.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2019

Numer ogłoszenia

1190509

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Oddziału OM Szopienice w Katowicach, z dopiskiem na kopercie: „Oferta dotycząca Projektu nr POIR.01.02.00-00-0076/17”
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. ks. Mjr K. Woźniaka 24, 40-389 Katowice
- pocztą elektroniczną na adres: dkopanska@oms.com.pl wpisując w tytule maila: Oferta dotycząca Projektu nr POIR.01.02.00-00-0076
Oferty należy złożyć do dnia 17.07.2019r. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej liczy się data dostarczenia przesyłki do Oddziału Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dkopanska@oms.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Kopańska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 6068913

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie modułu do przygotowywania (oczyszczania) wiórów, stanowiącego niezbędny element do utworzenia linii pilotażowej, umożliwiającej przeprowadzenie prób wytworzenia odlewu w technologii ciągłego poziomego odlewania z niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie modułu oczyszczania niskojakościowych wiórów z brązów (zanieczyszczonych emulsjami po obróbce skrawaniem) w celu przygotowania wsadu piecowego. Moduł staje się niezbędny do utworzenia instalacji pilotażowej w etapie 4 projektu o numerze POIR.01.02.00-00-0076/17-00 p.n. „Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.2. „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie modułu do przygotowywania (oczyszczania) wiórów, stanowiącego niezbędny element do utworzenia linii pilotażowej, umożliwiającej przeprowadzenie prób wytworzenia odlewu w technologii ciągłego poziomego odlewania z niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów”.

Moduł, stanowiący przedmiot zamówienia, musi zostać dostarczony na adres:
40-389 Katowice, ul. ks. mjra K. Woźniaka 24.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zasada działania Modułu oczyszczania wiórów z brązów zanieczyszczonych emulsjami/olejami po obróbce skrawaniem ma się opierać na usuwaniu emulsji/oleju przy pomocy preparatów, ewentualnym ich płukaniu (w zależności od rodzaju preparatu), a następnie ich osuszeniu pozwalającemu na wsadowanie wiórów do pieca topielnego.
Moduł oczyszczania powinien zostać zaopatrzony w zbiornik reakcyjny (w którym nastąpi wymieszanie zanieczyszczonych wiórów z preparatem czyszczącym). W tym samy zbiorniku może następować także operacja płukania po oczyszczeniu. Po procesie chemicznego oczyszczenia, wióry powinny zostać skierowane do odwirowania, po uprzednim odseparowaniu większych kawałków. Układ musi zostać zaopatrzony w zbiornik osadczy odwirowanej cieczy, z możliwością zawrócenia odzyskanego płynu (preparatu) ponownie do wykorzystania w zbiorniku reakcyjnym.

Parametry podstawowe:
- rodzaj materiału poddawanego czyszczeniu: wióry brązów o udziale frakcji drobnej (do 1mm2 ) ok 35%
- szacowana wydajność układu powinna wynosić do 300kg/h
- efekt osuszania (wilgotność) – do 1,5%
- moduł kompaktowy z możliwością przemieszczania na terenie hali
- moduł musi uwzględniać możliwość oddzielenia (przed odwirowaniem) wtrąceń ciężkich kawałków metalu o długości do 100 mm.

Z uwagi na specyfikę zamówienia, zalecana jest wizja lokalna w miejscu planowanego montażu modułu. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej istnieje w dniach: 14.06.2018 – 16.07.2019r. (za wyjątkiem dni świątecznych oraz weekendów), po uprzednim umówieniu się z osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji i wyjaśnień w tym zakresie: Dominika Kopańska tel. +48 510 223 256

Kod CPV

42914000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do recyklingu

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny czas realizacji zamówienia – 16 tygodni od podpisania umowy .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dostawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, o ile takie są wymagane, potwierdzone oświadczeniem o posiadaniu uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Dostawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o zbliżonym zakresie, potwierdzone oświadczeniem o realizacji zleceń/zamówień w zakresie obejmującym dostawę i uruchomienie maszyn do oczyszczania wiórów w ciągu ostatnich 5 lat. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

1. Oferty z określonym czasem realizacji zamówienia powyżej 16 tygodni nie będą rozpatrywane.
2. Gwarancja na przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja kryterium odbywać się będzie na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy Wykonawca bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków, oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.

Dodatkowe warunki:
• Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
• Oferent nie może składać ofert wariantowych.
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
• W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
• Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
• Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy (aneks do umowy) zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w następujących przypadkach:
a) w przypadkach wskazanych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
b) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
d) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
e) w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczna będzie zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
- możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
- konieczności zmiany miejsc dostaw w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego;
- w przypadku obniżenia lub braku finansowania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o dofinansowanie projektu.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca występuje z inicjatywą zmiany Umowy przedstawia on Zamawiającemu wniosek o zmianę Umowy wraz z uzasadnieniem.
3. Zamawiający każdorazowo ocenia możliwość i dopuszczalność zmiany Umowy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
- nazwa oferenta wraz z adresem oraz nr NIP i nr KRS/EDG, lub inny nr rejestracji podmiotu, zgodny z przepisami kraju, w którym Oferent posiada swoją siedzibę.
- cena netto i brutto przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne elementy (z uwzględnieniem podatku VAT). Cena oferty musi być kwotą obejmującą wszelkie koszty związane z należytą i terminową realizacją przedmiotu zamówienia obejmująca wszystkie koszty związane z dostawą oraz montażem przedmiotu Oferty.
- zakres i szczegółowy opis oferowanych dostaw w ramach oferty
- opis techniczny i funkcjonalny, charakterystykę i inne istotne informacje, pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanego mechanizmu oraz jego parametrów z wymaganiami zapytania,
- dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy od prowadzonej działalności,
- data przygotowania i termin ważności oferty,
- okres realizacji przedmiotu oferty,
- czas dotarcia serwisu od zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji (podany w godzinach).
- termin i warunki gwarancji,
- warunki i termin płatności,
- dane osoby do kontaktu w sprawie oferty (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
- pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty
- załączony wyciąg z rejestru ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta i pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli ofertę podpisują inne osoby niewykazane we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu.
Do Oferty obowiązkowe muszą zostać dołączone oświadczenia:

- załącznik nr 1 – Oświadczenia Wykonawcy o realizacji zleceń/zamówień w zakresie obejmującym dostawę, montaż i uruchomienie maszyn w zakresie oczyszczania wiórów w ciągu ostatnich 5 lat oraz oświadczenia dotyczące spełnienia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym
- załącznik nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych
- załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
- załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków, oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. CENA — Cena netto przedmiotu zamówienia — waga kryterium 85 %;

2. SERWIS — Czas dotarcia serwisu od zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji (liczony w godzinach) do miejsca siedziby Zamawiającego — waga kryterium 15 %;

Kalkulacja ostatecznej ilości punktów w ramach danego kryterium dokonywana będzie w sposób następujący:

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W przypadku uzyskania przez oferentów identycznej liczby punktów elementem decydującym o wyborze danej oferty będą aspekty środowiskowe tj. np. zużycie energii.

1. CENA
/ punktacja: od 0 do 85pkt, waga: 85%/
Algorytm oceny kryterium A (cena netto przedmiotu zamówienia) :
A=(cena minimalna)/(cena oferty badanej ) x 85

gdzie:
Cena minimalna — najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert
Cena oferty badanej — cena netto w PLN badanej oferty

Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert będzie następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium wynosi 85 pkt.

2. SERWIS
/ punktacja: od 0 do 15pkt, waga: 15%/

Algorytm oceny kryterium C ( czas dotarcia serwisu) :
C=(serwis minimalny)/(serwis badanej oferty ) x 15

gdzie:
Serwis minimalny — czas dotarcia serwisu wskazany w ofercie w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia w godzinach spośród wszystkich ocenianych ofert
Serwis badanej oferty — czas dotarcia serwisu badanej oferty w godzinach
Czas dotarcia serwisu od zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji powinien zostać podany w godzinach.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium wynosi 15pkt.

UWAGA!. Za niepodjęcie skutecznych działań naprawczych w zaoferowanych terminach grożą kary umowne, które zostaną określone w umowie.

Wykluczenia

Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wymagania określone w punkcie „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udziału w postępowaniu”. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty jeśli jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym co potwierdzone musi zostać odpowiednim oświadczeniem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Zielona 26

42-360 Poraj (wieś)

śląskie , myszkowski

Numer telefonu

510223256

NIP

1181234296

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0076/17-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KMC Global Europe Sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 89, 45-864 Opole
Data wpłynięcia: 16.07.2019r.
Cena: 299 000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 126