Strona główna
Logo unii europejskiej

1/06/2019/EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA

Data publikacji: 10.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2019

Numer ogłoszenia

1189772

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać na adres Biuro Projektu „EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA” Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA, adres: ul. Lubartowska 9/3/A, 20-115 Lublin. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe 1/06/2019/EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA”.
2. Na kopercie należy podać imię i nazwisko oraz adres Oferenta.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2019 o godzinie 12:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Kwiatkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 153 484

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu „EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
• 85312320-8 – Usługi doradztwa
• 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy
3. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących województwo lubelskie. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.
4. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:

Część 1: Pośrednictwo pracy dla 100 osób, lokalizacja: województwo lubelskie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem indywidualnego pośrednictwa pracy jest motywacja i wsparcie – stały kontakt pośrednika pracy z osobą podczas realizacji całej strategii poszukiwania pracy. Pośrednictwo polega na omawianiu codziennych sytuacji związanych z przygotowaniem zawodowym, poszukiwaniem pracy, doświadczaniem sytuacji pracy podczas staży zawodowych. Celem jest wsparcie zawodowe osoby z trudnościami psychicznymi do momentu zaakceptowania przez nią roli zawodowej i poczucia realizacji siebie w sferze zawodowej. Program pośrednictwa pracy obejmuje „Interwencje ad hoc” – doraźne interwencje pośrednika pracy w przypadku pojawienia się problemów, konfliktów, trudności. Przewiduje się ok. 10 godzin interwencji na osobę dla 100 uczestników projektu. Interwencje te mogą być konieczne w różne dni tygodnia, w różnych miejscach, wymagają od prowadzącego wysokich kompetencji w zakresie interwencji kryzysowej oraz dyspozycyjności i mobilności.

Przedmiot zamówienia

a) Przeprowadzenie wstępnej indywidualnej analizy potrzeb i oczekiwań Uczestników Projektu co do przyszłego zatrudnienia na podstawie analizy opinii doradcy zawodowego, psychologa, trenerów, mentora, wywiadu.
b) Przekazanie Uczestnikom/czkom kompleksowych informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego, specyfiki rynku pracy, praw i obowiązków pracodawców i pracowników.
c) Pomoc Uczestnikom/czkom Projektu w tworzeniu i kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego) oraz w bieżącej ich modyfikacji pod kątem konkretnej oferty pracy/konkretnego pracodawcy.
d) Pomoc Uczestnikom/czkom Projektu w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.
e) Pozyskiwania i przekazywania Uczestniczkom/czkom Projektu ofert pracy od pracodawców odpowiadających ich predyspozycjom i wskazaniom w IPD, z zastrzeżeniem, że jedna oferta pracy nie może być zaoferowana większej liczbie Uczestników/czek. Ta sama oferta pracy może być zaoferowana kolejnemu Uczestnikowi/czce tylko w przypadku rezygnacji poprzedniego Uczestnika/czki z ubiegania się o oferowane zatrudnienie.
f) Umawianie uczestników/czek Projektu na spotkania i/lub rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami zgłaszającymi zapotrzebowanie na pracowników o kwalifikacjach zbieżnych z kwalifikacjami Uczestników/czek Projektu, z zastrzeżeniem, że jedno spotkanie i/lub rozmowa kwalifikacyjna dotycząca danej oferty zatrudnienia nie może być zaoferowana większej liczbie Uczestników/czek. Ta sama oferta spotkania i/lub rozmowy kwalifikacyjnej może być zaoferowana kolejnemu Uczestnikowi/czce tylko w przypadku rezygnacji poprzedniego Uczestnika/czki z ubiegania się
o oferowane zatrudnienie lub w przypadku zgłoszenia przez danego pracodawcę negatywnego wyniku poprzedniego spotkania/rozmowy kwalifikacyjnej lub zgłoszenia przez danego pracodawcę zapotrzebowania większej liczby pracowników na to samo stanowisko
g) Doprowadzenia do zatrudnienia minimum 22 Uczestników/czek Projektu.

Kod CPV

79611000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi poszukiwania pracy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 21.06.2019 – 31.12.2020. Terminy będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Oferentów wskazanych w pkt. VI warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna, kompletna i prawidłowo złożona oferta poddana zostanie ocenie punktowej.


Dotyczy wszystkich części

Oferty –będą oceniane według następujących kryteriów:
Wiedza, kwalifikacje i doświadczenie – oceniane według formuły „spełnia/ nie spełnia”
60% - cena
40% - test wiedzy


1. Opis sposobu obliczania kryterium : 60% cena

Kryterium stanowić będzie cena brutto za godzinę pośrednictwa

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 60 gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium 40% test wiedzy

Punkty przyznawane za kryterium 40% test wiedzy będą liczone wg następującego wzoru:
TW1 = (TW10 : TW1max) x 40 gdzie:
TW1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
TW10 – ilość punktów przyznana w badanej oferty,
TW1max – maksymalna ilość punktów przyznana spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium test wiedzy wynosi 40. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów Cena + Test wiedzy) uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania przez Oferentów takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WSPÓLNOTA

Adres

Bluszczowa 13/6

20-224 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

508153484

NIP

9182166419

Tytuł projektu

Ekspress do zatrudnienia

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0211/17-00
Liczba wyświetleń: 54