Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wózków medycznych do budowy prototypu według specyfikacji.

Data publikacji: 06.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1189177

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik formularz_ofertowy_HS.3.19). Oferent nie może wskazać innych materiałów bądź technologii wykonania niż wskazane przez Udzielającego Zamówienie. Pozycje wskazane w zamówieniu nie muszą być wycenione oddzielne. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych, ale dopuszcza możliwość wykonania części lub całości zamówienia przez podwykonawcę Oferenta. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
● Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej, w postaci skanu oryginału oferty wraz z załącznikami w nieedytowalnym formacie.
● W temacie maila należy umieścić zapis: Oferta HS/3/19.
● Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert: T
ermin składania ofert: 13.06.2019
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: wroniem@holosurgical.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Milena Wroniewicz wroniem@holosurgical.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wroniem@holosurgical.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Wroniewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch różnych wózków medycznych do budowy prototypu umożliwiających pełną regulację mocowania części prototypu i stanowiącyjch 1) stację roboczą dla chirurga, 2) stację roboczą dla technika, gdzie każda z pozycji stanowi część integralną zamówienia, a oferent zobowiązany jest złożyć pełną ofertę. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie dostawcy wózków medycznych do budowy prototypu według specyfikacji w celu realizacji projektu Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0404/16-00.

Przedmiot zamówienia

Zakresem postępowania są objęte 2 (dwa) różne wózki medyczne spełniające wymagania przedstawione w tabeli (str 2.) w załączniku Zapytanie ofertowe_HS.3.19.

Kod CPV

33190000-8

Nazwa kodu CPV

Różne urządzenia i produkty medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie i dostawa: zamówienie należy zrealizować do 28 dni od daty złożenia zamówienia przez Udzielającego Zamówienie. Kryterium punktowane. Powiadomienie o wyborze będzie ogłoszone w Bazie Konkurencyjności. Podpisany przez osobę upoważnioną druk zamówienia zostanie przesłany drogą mailową na wskazany w ofercie adres email. Za termin wiążący uznaje się termin wysłania emaila wraz z podpisanym drukiem zamówienia przez Udzielającego Zamówienie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty działające na terenie Unii Europejskiej posiadające swoje przedstawicielstwo lub siedzibę w Polsce oraz posiadające techniczne możliwości realizacji zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części lub całości zamówienia przez podwykonawcę Oferenta, o ile podmiot ten działa na terenie Unii Europejskiej i posiada swoje przedstawicielstwo lub siedzibę w Polsce oraz posiada techniczne możliwości realizacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia poprawek do specyfikacji w trakcie realizacji zamówienia, lecz w zakresie nie większym niż 10% zaproponowanej ceny przez oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony w całości formularz ofertowy wraz z oświadczeniami, będącymi jego integralną częścią

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu. Kryteria: C - Cena netto realizacji zamówienia, która obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w celu realizacji zamówienia (DDP Delivery Duty Paid wg. Incoterms 2010) (80 pkt.) – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 80, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty. T - Termin dostarczenia – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem: 10 punktów – gdy termin dostawy wyniesie mniej niż 7 dni od daty złożenia zamówienia 7 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 8-14 dni od daty złożenia zamówienia 4 punkty - gdy termin dostawy wyniesie 15-21 dni od daty złożenia zamówienia
0 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 22-28 dni od daty złożenia zamówienia G – okres gwarancyjny – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem: 10 punktów – okres gwarancyjny 24 miesięce 0 punktów – okres gwarancyjny 12 miesięcy - wymaganie podstawowe

Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C + T + G, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, T – punkty uzyskane w kryterium „Termin”, G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”. Przykład kalkulacji: Punktacja będzie naliczana w ramach kryteriów C, T i G dla całości zamówienia. Zamówienie składane u danego oferenta po rozstrzygnięciu konkursu będzie obejmowało wszystkie pozycje wskazane w zapytaniu.

Wykluczenia

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące konieczności wykluczenia z postępowania podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, ponieważ powiązania powyższe między Wykonawcą a Zamawiającym nie występują.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOLO SURGICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Władysława Pytlasińskiego 10/12/14

00-777 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

791 766 389

NIP

5213729472

Tytuł projektu

Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0404/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 157