Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2 / 2.3.1 POIR / 2019 na przygotowanie aplikacji „Cyber Księgowy”

Data publikacji: 05.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2019

Numer ogłoszenia

1189026

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2019 r.
a. pocztą, kurierem lub osobiście na adres:
FPD Sp. z o.o.
ul. Żurawia 5
25-653 Kielce
w tytule z dopiskiem „Oferta na przygotowanie aplikacji „Cyber Księgowy””

lub

b. drogą e-mail na adres kontakt@fpd.pl (skany podpisanych dokumentów)
przy czym datą złożenia jest data wpływu do Zamawiającego.


1. Oferta powinna zawierać:
a. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
c. wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 4 wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymogów;
d. wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – Załącznik nr 5 wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymogów;
e. aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę, a każda strona oferty zaparafowana.
7. Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.
8. Osoby upoważnione do podpisywania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9. Wykonawca nie spełniający warunków określonych w postępowaniu lub będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo jest wykluczony, a jego oferta podlega odrzuceniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fpd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Rynk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794 544 544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, aplikacji „Cyber Księgowy”, automatyzującej proces księgowania dokumentów. Aplikacja ma być częścią platformy Mobevo.

1. Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.1. Przygotowanie danych wejściowych:
Dane archiwalne – dotychczas przetworzone faktury (ok. 500 000); Przygotowanie procesu przetwarzania danych archiwalnych w celu przygotowania danych wejściowych (treningowych, walidacyjnych i testowych) dla modeli zbudowanych w punktach 1.2-1.4.
1.2. Modelowanie sieci neuronowej NLP dla przetwarzania języka naturalnego (określenie rodzaju kosztu):
• Zbudowanie modeli sieciowych z użyciem technik przetwarzania danych związanych z językiem naturalnym (NLP) , który następnie będą szkolone.
• Opracowanie metody oceny skuteczności modelu, analiza i wybór optymalnego modelu.
• Wynikiem uruchomienia wyszkolonego modelu dla „nowej faktury” będzie określenie prawdopodobieństwa przynależności jej do rodzaju kosztów.
1.3. Budowanie sieci neuronowej do wyodrębnienia „danych kluczowych faktury”:
• Zbudowanie modeli sieciowych , który następnie będą szkolone.
• Opracowanie metody oceny skuteczności modelu, analiza i wybór optymalnego modelu.
• Wynikiem uruchomienia wyszkolonego modelu dla „nowej faktury” będzie określenie położenia „danych kluczowych faktury”, a następnie ich odczytanie.
1.4. Budowanie sieci neuronowej „next element” do przewidywania następnego słowa na podstawie sekwencji słów przy użyciu danych archiwalnych.
• Zbudowanie modelu LSTM (long short-term memory), który następnie będzie szkolony.
• Opracowanie metody oceny skuteczności modelu, analiza i wybór optymalnych parametrów modelu.
• Wynikiem działania będzie przewidywany ciąg znaków (wyraz, liczba, …), w przypadku błędnego odczytania przez OCR skanowanej faktury, ze względu na niską jakość obrazu.
2. Szczegółowe wymogi techniczne dla aplikacji oraz opis procesów realizowanych przez aplikację zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Szczegółowa dokumentacja techniczna dla aplikacji udostępniona zostanie wyłącznie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, po podpisaniu umowy.
4. Szacowany przez Zamawiającego czas realizacji zamówienia to 1200 godzin roboczych.
5. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla opracowanej aplikacji przez okres co najmniej 24 miesięcy od uruchomienia aplikacji, realizowane w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia, z czasem reakcji do jednego dnia roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia i możliwością zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Beneficjenta w narzędzie IT umożliwiające świadczenie usług rozwijanych w
ramach projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, aplikacji „Cyber Księgowy”, automatyzującej proces księgowania dokumentów. Aplikacja ma być częścią platformy Mobevo.

1. Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.1. Przygotowanie danych wejściowych:
Dane archiwalne – dotychczas przetworzone faktury (ok. 500 000); Przygotowanie procesu przetwarzania danych archiwalnych w celu przygotowania danych wejściowych (treningowych, walidacyjnych i testowych) dla modeli zbudowanych w punktach 1.2-1.4.
1.2. Modelowanie sieci neuronowej NLP dla przetwarzania języka naturalnego (określenie rodzaju kosztu):
• Zbudowanie modeli sieciowych z użyciem technik przetwarzania danych związanych z językiem naturalnym (NLP) , który następnie będą szkolone.
• Opracowanie metody oceny skuteczności modelu, analiza i wybór optymalnego modelu.
• Wynikiem uruchomienia wyszkolonego modelu dla „nowej faktury” będzie określenie prawdopodobieństwa przynależności jej do rodzaju kosztów.
1.3. Budowanie sieci neuronowej do wyodrębnienia „danych kluczowych faktury”:
• Zbudowanie modeli sieciowych , który następnie będą szkolone.
• Opracowanie metody oceny skuteczności modelu, analiza i wybór optymalnego modelu.
• Wynikiem uruchomienia wyszkolonego modelu dla „nowej faktury” będzie określenie położenia „danych kluczowych faktury”, a następnie ich odczytanie.
1.4. Budowanie sieci neuronowej „next element” do przewidywania następnego słowa na podstawie sekwencji słów przy użyciu danych archiwalnych.
• Zbudowanie modelu LSTM (long short-term memory), który następnie będzie szkolony.
• Opracowanie metody oceny skuteczności modelu, analiza i wybór optymalnych parametrów modelu.
• Wynikiem działania będzie przewidywany ciąg znaków (wyraz, liczba, …), w przypadku błędnego odczytania przez OCR skanowanej faktury, ze względu na niską jakość obrazu.
2. Szczegółowe wymogi techniczne dla aplikacji oraz opis procesów realizowanych przez aplikację zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Szczegółowa dokumentacja techniczna dla aplikacji udostępniona zostanie wyłącznie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, po podpisaniu umowy.
4. Szacowany przez Zamawiającego czas realizacji zamówienia to 1200 godzin roboczych.
5. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla opracowanej aplikacji przez okres co najmniej 24 miesięcy od uruchomienia aplikacji, realizowane w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia, z czasem reakcji do jednego dnia roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia i możliwością zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: maksymalnie 3 miesiące od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:
Posiadają, wymagane przepisami prawa, uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym Zamówieniem.
Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie gwarantujące wykonanie Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego warunku zamawiający ustala, że w postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali w sposób należyty co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu oprogramowania opartego o sztuczną inteligencję,
Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Potencjał techniczny

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:
Posiadają niezbędny potencjał organizacyjno-techniczny gwarantujący wykonanie Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego warunku zamawiający ustala, że w postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
• co najmniej 2 analityków/specjalistów od sztucznej inteligencji,
• co najmniej 3 programistów,
• co najmniej 2 testerów.
Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:
Posiadają niezbędny potencjał organizacyjno-techniczny gwarantujący wykonanie Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego warunku zamawiający ustala, że w postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
• co najmniej 2 analityków/specjalistów od sztucznej inteligencji,
• co najmniej 3 programistów,
• co najmniej 2 testerów.
Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:
1. Nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą spełniać łącznie.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy, przy zachowaniu warunków wskazanych 6.5.2 pkt 22) Zasada konkurencyjności, w przypadku gdy:
a. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
b. nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
c. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
d. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
e. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
f. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania,
g. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.5.2 pkt 22) Wytycznych, tj.:
1/ w przypadku, gdy łącznie spełnione są warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, i
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2/ w przypadku, gdy łącznie spełnione są warunki:
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 70 pkt
Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:
C = (Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) x 70 pkt
gdzie: C – wartość punktowa za kryterium cena
Zamawiający do oceny kryterium „Cena” pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 2).

2. Termin realizacji – 30 pkt
Punktacja w kryterium „Termin realizacji” przyznawana będzie w sposób następujący:
• termin realizacji 3 miesiące – 0 pkt,
• termin realizacji 2 miesiące – 15 pkt,
• termin realizacji 1 miesiąc – 30 pkt.
Zamawiający do oceny kryterium „Termin realizacji” pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 2).
Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z załącznikiem pn. "Zapytanie ofertowe".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 5

25-653 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

794544544

NIP

6572837794

Tytuł projektu

Rozwój firmy FPD Sp. z o.o. w oparciu o inwestycje i pakiet usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w celu stworzenia nowej, innowacyjnej usługi „CyberKsięgowy”.

Numer projektu

POIR.02.03.01-26-0004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kielce, dn. 01.07.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zapytania ofertowego nr 2 / 2.3.1 POIR / 2019
w procedurze zasada konkurencyjności na:
przygotowanie aplikacji „Cyber Księgowy”

Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na przygotowanie aplikacji „Cyber Księgowy”, prowadzonego w procedurze zasady konkurencyjności, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
AI FORCE 1 Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
NIP 9591978149
za łączną cenę oferty:
netto: 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
oferta złożona dnia 27.06.2019r.
Liczba wyświetleń: 309