Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla 40 osób do miejscowości Jastrzębia Góra

Data publikacji: 27.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187330

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej (załącznik nr 4) oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 6 ) i wypis z KRS lub CEiDG w formie elektronicznej na adres pznolsztyn@gmail.com lub osobiście bądź pisemnie listem poleconym do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Kopertę należy opisać następująco „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę transportową na wyjazd 4-dniowy rodzinny
w ramach realizacji projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0070/16-01/124.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pznolsztyn@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Zalewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 527-54-30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 40 osób do miejscowości Jastrzębia Góra, powiat pucki, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Morąg.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: pucki Miejscowość: Jastrzębia Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie ofert na usługę transportową dla 40 osób do miejscowości Jastrzębia Góra

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 40 osób do miejscowości Jastrzębia Góra, powiat pucki, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Morąg.
Wyjazd z Koła PZN w Morągu do Jastrzębiej Góry oraz z Jastrzębiej Góry do Morąga 27-30 czerwca 2019r.
Wykonawca musi zapewnić uczestnikom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny (toaleta).
Wykonawca ubezpiecza środki transportu i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu.
Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne (sprawne autokary/autobusy z klimatyzacją i pasami bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów) i kadrowe (kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

27-30 czerwca 2019r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 100% cena za całość wykonania usługi.

a/ Opis sposobu obliczania kryterium cena za całość wykonania usługi. Cena powinna być podana w złotych brutto za wykonanie całości usługi. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0) x 100 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą,
a Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI

Adres

Adama Mickiewicza 17/3

10-508 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895275430

Fax

895275430

NIP

7393036374

Tytuł projektu

Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.11.02.03-28-0070/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 162