Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługę świadczoną przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Jastrzębia Góra

Data publikacji: 27.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187329

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej”(załącznik nr 4) oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik 6) oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu placówek oferujących wyżywienie i miejsca noclegowe w formie elektronicznej na adres pznolsztyn@gmail.com lub osobiście bądź pisemnie listem poleconym do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Kopertę należy opisać następująco „Oferta w postępowaniu na 4-dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, nocleg) w projekcie „ Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0070/16-01/123.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pznolsztyn@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Zalewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 527-54-30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Jastrzębia Góra, powiat pucki, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Morąg.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: pucki Miejscowość: Jastrzębia Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie ofert na usługę świadczoną przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Jastrzębia Góra

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Jastrzębia Góra, powiat pucki, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Morąg.
Wyjazd uczestników 40 osób projektu do miejscowości Jastrzębia Góra, powiat pucki, województwo pomorskie 27-30 czerwca 2019r
Wymagania - pokoje dwu, trzy osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Baza noclegowa musi posiadać salę do prowadzenia warsztatów, salę do ćwiczeń.
Usługa gastronomiczna – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnego menu przewidzianego na każdy dzień do akceptacji Zamawiającego, co najmniej na 3 dni przed przyjazdem grupy uczestników. Menu każdego dnia musi być inne, z uwzględnieniem sugestii Zamawiającego.

Obiad – minimalne wymagania: możliwość wyboru z co najmniej 2 rodzajów dań (jedno mięsne, jedno bezmięsne), 2 rodzajów surówek, 2 rodzajów zup. W ramach obiadu podane zostaną napoje; woda gazowana i niegazowana, kompot.
a) określenie minimalnej gramatury dań gorących dla jednego uczestnika zajęć:
- zupa – 300 ml,
- mięso – 150 g,
- sos do mięsa – 20 g,
- bukiet surówek – 150 g,
- ziemniaki/ryż/frytki – 200 g.
Kolacja - jedno danie gorące dla uczestnika oraz przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, napoje gorące: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, soki,

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

27-30 czerwca 2019r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 80% cena oraz kryterium 20% doświadczenie.
a) Opis sposobu obliczania kryterium cena. Cena brutto podana w złotych . Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0) x 80 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie.
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru: D = (D0 : Dmax) x 20 gdzie: D – liczba punktów przyznana danej ofercie, D0 – doświadczenie (liczba lat) obliczona badanej oferty, Dmax – maksymalne doświadczenie (liczba lat) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 20. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą, a Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI

Adres

Adama Mickiewicza 17/3

10-508 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895275430

Fax

895275430

NIP

7393036374

Tytuł projektu

Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.11.02.03-28-0070/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Żaden oferent nie zaproponował ceny odpowiadającej budżetowi projektu.
Liczba wyświetleń: 213