Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 17 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu

Data publikacji: 27.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187304

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, (I piętro, Sekretariat Zarządu) nie później niż do dnia 13.06.2019 roku, do godziny 13:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Na ofertę składają się oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wypełnione załączniki do SIWZ, a także wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z punktem V SIWZ.
Ofertę cenową - załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączniki od numeru 2 do numeru 4 do SIWZ sporządza się na formularzach dostarczonych przez Zamawiającego lub na własnym papierze firmowym, przepisując w niezmienionej formie

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Szydłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

914309184

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 17 oficyna w Szczecinie.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 45443000-4 – Roboty elewacyjne
CPV 45262690-4 – Remont starych budynków
CPV 45321000-3 – Izolacje cieplne
CPV 45261320-3 – Kładzenie rynien
CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45261910-6 – Naprawa dachów
3. Zakres przedmiotu umowy podzielony będzie na dwa zadania:
1) remont dachu budynku (UWAGA! Elementy związane z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu tj. krokwie, kleszcze, słupy, miecze, oraz w zakresie stropu poddasza; wymiana ślepego pułapu – zostaną rozliczone powykonawczo). Elementy związane z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu i remontem dachu nie są objęte dofinansowaniem w ramach Projektu RPO WZ.

2) modernizacja energetyczna budynku obejmująca: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic, wymianą obróbek blacharskich i rur spustowych, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych i częściową wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, wymianę opraw oświetleniowych w częściach wspólnych na energooszczędne. Zakres ten objęty jest projektem „Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Pocztowa 17 Oficyna w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
4. Zakres prac obejmuje realizację wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowej umowy w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlano – wykonawczym i przedmiarze robót, wykonanych przez „C+HOaR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c.” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen.Józefa Sowińskiego 24/1p, a także w opinii ornitologicznej decyzji RDOŚ; audycie energetycznym oraz rozdziale XV, XVI i XVII SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 17 oficyna w Szczecinie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 17 oficyna w Szczecinie

Kod CPV

45443000-4

Nazwa kodu CPV

Roboty elewacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 45443000-4 – Roboty elewacyjne
CPV 45262690-4 – Remont starych budynków
CPV 45321000-3 – Izolacje cieplne
CPV 45261320-3 – Kładzenie rynien
CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45261910-6 – Naprawa dachów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy (zakończenia przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości odbiorowej) – 240 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże, iż • ma do dyspozycji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależnego do izby inżynierów budownictwa

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach i na warunkach wymienionych poniżej.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli zagrożenie dotrzymania terminu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) w przypadku zaleceń ornitologa, wskazujących konieczność wstrzymania części lub całości robót;
c) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
d) wystąpienia trudności w zakupie lub wydłużonego czasu oczekiwania na zamówione materiały budowlane z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
e) braku dostępu do lokali z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i które znajdują potwierdzenie w zapisach w Dzienniku Budowy lub protokołach z narad roboczych;
g) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
h) gdy wystąpi konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
i) braku możliwości prowadzenia robót lub wystąpienia utrudnień w prowadzeniu robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, np. opóźnień prac ze strony Szczecińskiej Energetyki Cieplnej i kolizji z innymi wykonawcami realizującymi na tym terenie roboty.
j) wystąpienia istotnych zmian w projekcie budowlanym;
k) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny być wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
l) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane należcie.
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) Ofertę cenową sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt III ust. 5 SIWZ; Tylko w przypadku, gdy nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
c) Kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z Rozdziałem II SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, podana w ofercie cenowej jako wstępne łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu tj.
 nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 nie ma powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Pocztowej 17 oficyna ),
 wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL POCZTOWA 17 OFICYNA W SZCZECINIE

Adres

Bohaterów Getta Warszawskiego 1

70-302 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 430 91 33

Fax

91 430 91 45

NIP

8522552665

Tytuł projektu

Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. Pocztowa 17 oficyna w Szczecinie.

Numer projektu

RPZP.02.08.00-32-A010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1: Ok-Pal Piotr Palczyński, ul. Monte Cassino 16a/1a, 70 – 466 Szczecin - złożono: 13.06.2019 r. godz. 10:10, cena: 417.536,39 zł brutto
Liczba wyświetleń: 257