Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zmiany systemu ogrzewania i cwu na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w 2 budynkach wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego 8 oficyny w Szczecinie

Data publikacji: 23.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1186672

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, (I piętro, Sekretariat Zarządu) nie później niż do dnia 13.06.2019 roku, do godziny 12:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Na ofertę składają się oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wypełnione załączniki do SIWZ, a także wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z punktem V SIWZ. Ofertę cenową - załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączniki od numeru 2 do numeru 4 do SIWZ sporządza się na formularzach dostarczonych przez Zamawiającego lub na własnym papierze firmowym, przepisując w niezmienionej formie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Szydłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

914309184

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w dwóch budynkach wielorodzinnych przy ul. Bolesława Śmiałego 8 oficyny w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna . Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45.32.10.00-3 Izolacja cieplna
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.22.00-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania prac objętych niniejszą umową w zakresie rzeczowym ujętym w opracowaniach: dokumentacji projektowej, tj. projektach budowlano – wykonawczych i przedmiarach robót opracowanych przez biuro projektowe C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c. z siedzibą przy ul. Sowińskiego 74/Ip, 70-236 Szczecin w kwietniu 2017 r. oraz w Rozdziale XV, XVI i XVII SIWZ

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NA MIEJSKĄ SIEĆ CIEPLNĄ WRAZ Z WĘZŁEM CIEPLNYM W DWÓCH BUDYNKACH WIELORODZINNYCH PRZY UL. B. ŚMIAŁEGO 8 – OFICYNY W SZCZECINIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA. DZIAŁANIE 2.8 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH W RAMACH STRATEGII ZIT DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO.

Przedmiot zamówienia

WYKONANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NA MIEJSKĄ SIEĆ CIEPLNĄ WRAZ Z WĘZŁEM CIEPLNYM W DWÓCH BUDYNKACH WIELORODZINNYCH PRZY UL. B. ŚMIAŁEGO 8 – OFICYNY W SZCZECINIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA. DZIAŁANIE 2.8 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH W RAMACH STRATEGII ZIT DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Kod CPV

45330000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45321000-3
45311200-2
45330000-9
45331100-7
45332200-5
45400000-1

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy (tj. termin osiągnięcia gotowości odbiorowej) ustala się na 150 dni od daty przekazania placu budowy, w tym roboty instalacyjne wraz z przełączeniem instalacji do węzła cieplnego i przełączeniem tego węzła do sieci ciepłowniczej, 120 dni od daty przekazania placu budowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie instalacji co i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• dysponuje lub będzie dysponować:
 kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, przynależną do izby inżynierów budownictwa oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum dwóch robotach budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie instalacji co i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych;
 kierownikiem robót w specjalności elektrycznej tj. osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami elektrycznymi, przynależną do izby inżynierów budownictwa;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na:
a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
b) zmianie wynagrodzenia;
c) zmianie Kierownika Budowy i Kierownika robót elektrycznych, o których mowa w § 5 ust 1 i 2 niniejszej umowy;
d) zmianie w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) jeżeli zagrożenie dotrzymania terminu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będzie następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
c) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
d) opóźnień, utrudnień lub przeszkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów zewnętrznych działających za zgodą Zamawiającego, jeżeli będzie to miało wpływ na wykonanie umowy np. SEC Szczecin nie dotrzyma umownego terminu wykonania i uruchomienia przyłącza cieplnego;
e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
f) wystąpienia trudności lub odległych terminów w zakupie lub dostarczeniu materiałów budowlanych, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach;
i) braku możliwości prowadzenia robót lub wystąpienia utrudnień w prowadzeniu robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
j) braku dostępu do lokali z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
k) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie, jeśli w toku wykonania robót:
a) wprowadzono zmianę sposobu przeprowadzenia robót objętych umową lub wprowadzono zamianę materiałów na inne materiały, co spowodowało zmianę wartości robót;
b) ograniczono zakres robót objętych umową lub wykonano roboty zamienne;
c) dostarczono materiały lub urządzenia przez Zamawiającego;
d) zlecono roboty dodatkowe;
e) Zamawiający przejmie zobowiązania Wykonawcy wobec jego Podwykonawców,
f) zmianie uległa stawka VAT

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy, według załącznika nr 2 do SIWZ;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na załączniku nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane należcie.
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) Ofertę cenową sporządzoną według FORMULARZA stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt III ust. 5 SIWZ; Tylko w przypadku, gdy nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
c) Kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z Rozdziałem II SIWZ, pkt XVI, ust. 3.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu tj.
 nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 nie ma powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. B. Śmiałego 8 oficyny);
 wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 8 OFICYNA W SZCZECINIE

Adres

Bohaterów Getta Warszawskiego 1

70-302 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914309152

Fax

914309145

NIP

8522293206

Tytuł projektu

Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego 8 Oficyny w Szczecinie

Numer projektu

RPZP.02.08.00-32-A009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zgodnie z zapisami Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia części XIV pkt. 1 lit. b „Zamawiający może odstąpić od wybrania najkorzystniejszej oferty i unieważnić przetarg w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu umowy.”.
W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej wynosi 385 526,48 zł brutto i przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 266 000 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 194