Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 8/1.1.1/2019 z dn. 14.05.2019r. na potrzeby realizacji projektu pn. " Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego zmodyfikowanego w celu wytwarzania folii do zastosowań przemysłowych”. ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa: Separatory optyczne (1 komplet), niezbędnych do realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego zmodyfikowanego w celu wytwarzania folii do zastosowań przemysłowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Data publikacji: 14.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1185060

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wykaz zmian:
pkt. 5 Opis przedmiotu zamówienia: Wymagania minimalne dla- Separator optyczny I- 1 szt. Parametr: Frakcja, materiał wejściowy:
Było: Materiałem wejściowym na separator optyczny I jest frakcja 50-350mm, która uprzednio została poddana procesom technologicznym, zapewniającym uzyskanie optymalnych warunków sortowania, takich jak - rozdrabnianie na rozdrabniaczu wstępnym, separacja metali żelaznych, zgromadzenie w zbiorniku buforowym zapewniający stałą ilość materiału na linię a następnie podanie materiału na sito wibracyjno – kaskadowe, które pełni funkcję przesiewacza frakcji drobnej <40mm jak i podajnika wibracyjnego na przenośnik przyspieszający.

Jest: Materiałem wejściowym na separator optyczny I jest frakcja 50-350mm, która uprzednio została poddana procesom technologicznym, zapewniającym uzyskanie optymalnych warunków sortowania, takich jak - rozdrabnianie na rozdrabniaczu wstępnym, separacja metali żelaznych, zgromadzenie w zbiorniku buforowym zapewniający stałą ilość materiału na linię a następnie podanie materiału na sito wibracyjno – kaskadowe, które pełni funkcję przesiewacza frakcji drobnej <50mm jak i podajnika wibracyjnego na przenośnik przyspieszający.

pkt. 5 Opis przedmiotu zamówienia -Uwagi do przedmiotu zamówienia: pkt. 9:
Było: Zdolność przetwarzania / wydajność czujników (bliskiej podczerwieni) musi zostać tak dobrana, aby również przy dużych prędkościach przenośnika przyspieszającego - nawet 4,0 m/s,
Jest: Zdolność przetwarzania / wydajność czujników (bliskiej podczerwieni) musi zostać tak dobrana, aby również przy dużych prędkościach przenośnika przyspieszającego : 2,0 m/s- 3,0 m/s,

Załącznik nr 1. Formularz oferty: Opis dokonany przez Oferenta - wartość poszczególnych parametrów technicznych:
Separator optyczny I- 1 szt. Paremtetr: Frakcja, materiał wejściowy:
Było: Materiałem wejściowym na separator optyczny I jest frakcja 50-350mm, która uprzednio została poddana procesom technologicznym, zapewniającym uzyskanie optymalnych warunków sortowania, takich jak - rozdrabnianie na rozdrabniaczu wstępnym, separacja metali żelaznych, zgromadzenie w zbiorniku buforowym zapewniający stałą ilość materiału na linię a następnie podanie materiału na sito wibracyjno – kaskadowe, które pełni funkcję przesiewacza frakcji drobnej <40mm jak i podajnika wibracyjnego na przenośnik przyspieszający.
Jest: Materiałem wejściowym na separator optyczny I jest frakcja 50-350mm, która uprzednio została poddana procesom technologicznym, zapewniającym uzyskanie optymalnych warunków sortowania, takich jak - rozdrabnianie na rozdrabniaczu wstępnym, separacja metali żelaznych, zgromadzenie w zbiorniku buforowym zapewniający stałą ilość materiału na linię a następnie podanie materiału na sito wibracyjno – kaskadowe, które pełni funkcję przesiewacza frakcji drobnej <50mm jak i podajnika wibracyjnego na przenośnik przyspieszający.

Załącznik nr 1. Formularz oferty: Oświadczenie oferenta: pkt. 14:
Było: Zdolność przetwarzania / wydajność czujników (bliskiej podczerwieni) zostanie tak dobrana, aby również przy dużych prędkościach przenośnika przyspieszającego - nawet 4,0 m/s, zapewnione było skanowanie całkowitej powierzchni przenośnika bez występowania luk. Celem tego jest zapewnienie uchwycenia wszystkich obiektów znajdujących się na przenośniku.

Jest: Zdolność przetwarzania / wydajność czujników (bliskiej podczerwieni) musi zostać tak dobrana, aby również przy dużych prędkościach przenośnika przyspieszającego : 2,0 m/s- 3,0 m/s, zapewnione było skanowanie całkowitej powierzchni przenośnika bez występowania luk. Celem tego jest zapewnienie uchwycenia wszystkich obiektów znajdujących się na przenośniku.
Pkt. 14 Istotne postanowienia umowy: pkt. 5:
1. Było: W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych.
Jest: W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych.

Było: 5. Opis przedmiotu zamówienia. Separator optyczny III – 1 szt.
Przepustowość Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego do separatora, jednakże winien on zostać dobrany dla min. 1,2 t/h przy ciężarze nasypowym 15-25 kg/mᵌ. Szerokość działania separatora winna wynosić min. 2000mm

Jest: 5. Opis przedmiotu zamówienia. Separator optyczny III – 1 szt. Przepustowość
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego do separatora, jednakże winien on zostać dobrany dla min. 2t/h przy ciężarze nasypowym 15-25 kg/mᵌ. Szerokość działania separatora winna wynosić min. 2800mm


Było: 5. Opis przedmiotu zamówienia- pkt.23. 23. Po stronie Oferenta leży dostawa urządzeń, montaż mechaniczny, uruchomienie i przeszkolenie obsługi.

Jest: 5. Opis przedmiotu zamówienia- pkt.23. 23. Po stronie Oferenta leży dostawa urządzeń.

Było: 18. Warunki płatności. 3) Pozostała wartość – płatna w ciągu 14 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację całego zakresu umowy (montaż mechaniczny, uruchomienie przedmiotu umowy oraz przeprowadzenie przeszkolenia obsługi).

Jest: 3) Pozostała wartość – płatna w ciągu 14 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację całego zakresu umowy.

Było: 6. Warunki udziału w postępowaniu. Pkt. 4- Wykaże się doświadczeniem w dostawie, montażu oraz uruchomieniu separatorów optycznych, gdzie proces sortowania materiałów odbywa się za pomocą dysz ze sprężonym powietrzem

Jest: 4) Wykaże się doświadczeniem w dostawie separatorów optycznych, gdzie proces sortowania materiałów odbywa się za pomocą dysz ze sprężonym powietrzem.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana mailem na adres: b.filipczyk@ergbierunfolie.pl do dnia 13.06.2019 r. do godziny 24.00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 14.06.2019 r. o godz. 10:00 w Bieruniu.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
• W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.filipczyk@ergbierunfolie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Filipczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 904 721

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA
WYMAGANIA MIMIMALNE DLA: Separatory optyczne (1 komplet).
Parametr Wartość minimalna
Separator optyczny I – 1 szt.
Frakcja, materiał wejściowy
Materiałem wejściowym na separator optyczny I jest frakcja 50-350mm, która uprzednio została poddana procesom technologicznym, zapewniającym uzyskanie optymalnych warunków sortowania, takich jak - rozdrabnianie na rozdrabniaczu wstępnym, separacja metali żelaznych, zgromadzenie w zbiorniku buforowym zapewniający stałą ilość materiału na linię a następnie podanie materiału na sito wibracyjno – kaskadowe, które pełni funkcję przesiewacza frakcji drobnej <50mm jak i podajnika wibracyjnego na przenośnik przyspieszający. TAK
Cel, kryteria sortowania
Sortowanie zdefiniowanej folii PE mix.
TAK
Rodzaj sortowania
Pozytywnie.
TAK
Prędkość przenośnika
Separator przystosowany do współpracy z przenośnikiem przyspieszającym z możliwością regulacji prędkości w zakresie 2,0 -3,0 m/s.
TAK
Przepustowość
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego do separatora, jednakże winien on zostać dobrany dla min. 2,0 t/h przy ciężarze nasypowym 15-25kg/mᵌ. Szerokość działania separatora winna wynosić min. 2800mm.
TAK
Parametry pracy - efektywność
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 80% zdefiniowanego rodzaju materiału trafiającego w obszar działania separatora, przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną pominięte obiekty czarne.
TAK
Dodatkowe wyposażenie
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy separator należy wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 25 mm i zapewniać możliwość wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 120 g/dm2. TAK
Separator optyczny II – 1 szt.
Frakcja, materiał wejściowy
Materiałem wejściowym na separator optyczny II jest pozytywnie wydzielona przez separator optyczny I, gdzie jako koncentrat zdefiniowanej folii mix PE jest poddawany ulepszaniu jakościowym na separatorze optycznym II.
TAK
Cel, kryteria sortowania
Zadanie 1 – sortowanie pozytywne folii PE mix (z pominięciem metali / obiektów połączonych z metalami)
Zadanie 2 – sortowanie negatywne folii PE mix (z wydzieleniem metali / obiektów połączonych z metalami)
TAK
Rodzaj sortowania
Pozytywnie / negatywne
TAK
Prędkość przenośnika
Separator przystosowany do współpracy z przenośnikiem przyspieszającym z możliwością regulacji prędkości w zakresie 2,0 -3,0 m/s
TAK
Przepustowość
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego do separatora, jednakże winien on zostać dobrany dla min. 2,0 t/h przy ciężarze nasypowym 15-25 kg/mᵌ. Szerokość działania separatora winna wynosić min. 2800mm
TAK
Parametry pracy - efektywność
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału trafiającego w obszar działania separatora, przy czystości min. 95%. W ocenie zostaną pominięte obiekty czarne.
TAK
Dodatkowe wyposażenie
 W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy separator należy wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 25 mm i zapewniać możliwość wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 120 g/dm2.
 Czujnik elektromagnetyczny dla identyfikacji / wydzielania metali.
TAK
Separator optyczny III – 1 szt.
Frakcja, materiał wejściowy
Materiałem wejściowym na separator optyczny III są łączone frakcje z separatora I – frakcja negatywna oraz separatora II frakcja pozytywnie wydzielona bądź negatywnie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bieruńsko-lędziński Miejscowość: Bieruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa: Separatory optyczne (1 komplet), niezbędnych do realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego zmodyfikowanego w celu wytwarzania folii do zastosowań przemysłowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA
WYMAGANIA MIMIMALNE DLA: Separatory optyczne (1 komplet).

Parametr Wartość minimalna
Separator optyczny I – 1 szt.
Frakcja, materiał wejściowy
Materiałem wejściowym na separator optyczny I jest frakcja 50-350mm, która uprzednio została poddana procesom technologicznym, zapewniającym uzyskanie optymalnych warunków sortowania, takich jak - rozdrabnianie na rozdrabniaczu wstępnym, separacja metali żelaznych, zgromadzenie w zbiorniku buforowym zapewniający stałą ilość materiału na linię a następnie podanie materiału na sito wibracyjno – kaskadowe, które pełni funkcję przesiewacza frakcji drobnej <50mm jak i podajnika wibracyjnego na przenośnik przyspieszający. TAK
Cel, kryteria sortowania
Sortowanie zdefiniowanej folii PE mix.
TAK
Rodzaj sortowania
Pozytywnie.
TAK
Prędkość przenośnika
Separator przystosowany do współpracy z przenośnikiem przyspieszającym z możliwością regulacji prędkości w zakresie 2,0 -3,0 m/s.
TAK
Przepustowość
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego do separatora, jednakże winien on zostać dobrany dla min. 2,0 t/h przy ciężarze nasypowym 15-25kg/mᵌ. Szerokość działania separatora winna wynosić min. 2800mm.

TAK
Parametry pracy - efektywność
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 80% zdefiniowanego rodzaju materiału trafiającego w obszar działania separatora, przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną pominięte obiekty czarne.

TAK
Dodatkowe wyposażenie
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy separator należy wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 25 mm i zapewniać możliwość wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 120 g/dm2. TAK
Separator optyczny II – 1 szt.
Frakcja, materiał wejściowy
Materiałem wejściowym na separator optyczny II jest pozytywnie wydzielona przez separator optyczny I,
Cel, kryteria sortowania
Zadanie 1 – sortowanie pozytywne folii PE mix (z pominięciem metali / obiektów połączonych z metalami)
Zadanie 2 – sortowanie negatywne folii PE mix (z wydzieleniem metali / obiektów połączonych z metalami)
TAK
Rodzaj sortowania
Pozytywnie / negatywne
TAK
Prędkość przenośnika
Separator przystosowany do współpracy z przenośnikiem przyspieszającym z możliwością regulacji prędkości w zakresie 2,0 -3,0 m/s
TAK
Przepustowość
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego do separatora, jednakże winien on zostać dobrany dla min. 2,0 t/h przy ciężarze nasypowym 15-25 kg/mᵌ. Szerokość działania separatora winna wynosić min. 2800mm
TAK
Parametry pracy - efektywność
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału trafiającego w obszar działania separatora, przy czystości min. 95%. W ocenie zostaną pominięte obiekty czarne.
TAK
Dodatkowe wyposażenie
 W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy separator należy wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 25 mm i zapewniać możliwość wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 120 g/dm2.
 Czujnik elektromagnetyczny dla identyfikacji / wydzielania metali.
TAK Separator optyczny III – 1 szt.

Kod CPV

42914000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do recyklingu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 14 tygodni od momentu podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postepowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:

1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Wykaże się doświadczeniem w dostawie, montażu oraz uruchomieniu separatorów optycznych, gdzie proces sortowania materiałów odbywa się za pomocą dysz ze sprężonym powietrzem, w tym:
- co najmniej 10 (dziesięciu) separatorów optycznych wykorzystujących do identyfikacji materiałów technologię bliskiej podczerwieni (NIR) oraz światła widzialnego (VIS), przeznaczonych do wydzielania (sortowania) folii PE, w tym co najmniej 10 (dziesięciu) separatorów optycznych użytkowanych na instalacjach na terenie Polski.
- co najmniej 3 (trzy) zadania (dostawy separatorów), gdzie zostały zastosowane dwu-stopniowe procesy sortowania folii PE realizowane poprzez zabudowane w ciągu technologicznym (jeden po drugim) minimum dwa separatory optyczne, wykorzystujące do identyfikacji materiałów technologię bliskiej podczerwieni (NIR) oraz światła widzialnego (VIS) w tym co najmniej 1 (jedno) zadanie na terenie Polski.
5) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożlwiającej realizację zamówienia.
7) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
8) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
9) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.

Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postepowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:

1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Wykaże się doświadczeniem w dostawie, montażu oraz uruchomieniu separatorów optycznych, gdzie proces sortowania materiałów odbywa się za pomocą dysz ze sprężonym powietrzem, w tym:
- co najmniej 10 (dziesięciu) separatorów optycznych wykorzystujących do identyfikacji materiałów technologię bliskiej podczerwieni (NIR) oraz światła widzialnego (VIS), przeznaczonych do wydzielania (sortowania) folii PE, w tym co najmniej 10 (dziesięciu) separatorów optycznych użytkowanych na instalacjach na terenie Polski.
- co najmniej 3 (trzy) zadania (dostawy separatorów), gdzie zostały zastosowane dwu-stopniowe procesy sortowania folii PE realizowane poprzez zabudowane w ciągu technologicznym (jeden po drugim) minimum dwa separatory optyczne, wykorzystujące do identyfikacji materiałów technologię bliskiej podczerwieni (NIR) oraz światła widzialnego (VIS) w tym co najmniej 1 (jedno) zadanie na terenie Polski.
5) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożlwiającej realizację zamówienia.
7) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
8) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
9) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.

Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.

Potencjał techniczny

Do udziału w postepowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:

1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Wykaże się doświadczeniem w dostawie, montażu oraz uruchomieniu separatorów optycznych, gdzie proces sortowania materiałów odbywa się za pomocą dysz ze sprężonym powietrzem, w tym:
- co najmniej 10 (dziesięciu) separatorów optycznych wykorzystujących do identyfikacji materiałów technologię bliskiej podczerwieni (NIR) oraz światła widzialnego (VIS), przeznaczonych do wydzielania (sortowania) folii PE, w tym co najmniej 10 (dziesięciu) separatorów optycznych użytkowanych na instalacjach na terenie Polski.
- co najmniej 3 (trzy) zadania (dostawy separatorów), gdzie zostały zastosowane dwu-stopniowe procesy sortowania folii PE realizowane poprzez zabudowane w ciągu technologicznym (jeden po drugim) minimum dwa separatory optyczne, wykorzystujące do identyfikacji materiałów technologię bliskiej podczerwieni (NIR) oraz światła widzialnego (VIS) w tym co najmniej 1 (jedno) zadanie na terenie Polski.
5) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożlwiającej realizację zamówienia.
7) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
8) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
9) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.

Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postepowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:

1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Wykaże się doświadczeniem w dostawie, montażu oraz uruchomieniu separatorów optycznych, gdzie proces sortowania materiałów odbywa się za pomocą dysz ze sprężonym powietrzem, w tym:
- co najmniej 10 (dziesięciu) separatorów optycznych wykorzystujących do identyfikacji materiałów technologię bliskiej podczerwieni (NIR) oraz światła widzialnego (VIS), przeznaczonych do wydzielania (sortowania) folii PE, w tym co najmniej 10 (dziesięciu) separatorów optycznych użytkowanych na instalacjach na terenie Polski.
- co najmniej 3 (trzy) zadania (dostawy separatorów), gdzie zostały zastosowane dwu-stopniowe procesy sortowania folii PE realizowane poprzez zabudowane w ciągu technologicznym (jeden po drugim) minimum dwa separatory optyczne, wykorzystujące do identyfikacji materiałów technologię bliskiej podczerwieni (NIR) oraz światła widzialnego (VIS) w tym co najmniej 1 (jedno) zadanie na terenie Polski.
5) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożlwiającej realizację zamówienia.
7) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
8) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
9) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.

Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.

Warunki zmiany umowy

Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia,
b) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
d) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania.
e) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, wynikających z niniejszej specyfikacji pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami powstałymi po zawarciu umowy, a które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego zamówienia. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz posiadać podpisane przez osoby uprawnione niżej wymienione załączniki i dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2) Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
3) Zestawienie oświadczeń Oferenta o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
4) Karta techniczna separatora optycznego.
5) Dokumenty potwierdzające dostawę separatorów optycznych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego do co najmniej 10 firm np. list referencyjny lub protokół zdawczo- odbiorczy.

Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

Zamówienia uzupełniające

a) Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
b) Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za zamówienia dodatkowe uznaje się materiały nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie:
1. Kryterium ceny tj. wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za zakup urządzeń – waga kryterium stanowi 60% (60 pkt.)
2. Deklarowany termin dostarczenia urządzeń od momentu podpisania umowy - waga kryterium stanowi 10% (10 pkt.)
3. Kryterium – Rozwiązania technologiczne waga kryterium 30% (30 pkt) która rozkłada się wg. następującego podziału:
a) Moc zainstalowana systemu oświetlenia separatora optycznego– waga kryterium max. 10% (10 pkt)
b) Bezpieczeństwo pracy separatorów optycznych – waga kryterium max. 10% (10 pkt.)
c) Kalibracja – waga kryterium 10% (10 pkt.)

Sposób oceny ofert:

1) Kryterium 1 – Cena netto
- sposób obliczenia: Pk1 =(Cn / Cr x 60%) x 100
gdzie:
Pk1 – ilość punktów dla kryterium
Cn – najniższa oferowana cena
Cr – cena oferty rozpatrywanej
2) Kryterium 2 – Deklarowany termin dostarczenia urządzeń
- Najkrótszy termin dostarczenia w dniach spośród złożonych ofert: 10 pkt.
- Termin dostarczenia w dniach dłuższy niż najkrótszy wynikający ze złożonych ofert: 0 pkt.
3) Kryterium 3 – Rozwiązania technologiczne - Zamawiający przyzna punkty za każde zastosowane rozwiązanie technologiczne wg punktacji przedstawionej poniżej:
a) Moc zainstalowana systemu oświetlenia separatora optycznego:

<= 150 W/m szerokości działania separatora optycznego – 10 pkt.

>150-300 W/m szerokości działania separatora optycznego – 5 pkt

>= 300 W/m szerokości działania separatora optycznego – 0 pkt

b) Bezpieczeństwo pracy separatorów optycznych: Temperatura powierzchni przenośnika w trybie włączonego systemu oświetlenia wykorzystywanego do identyfikacji rodzaju sortowanych materiałów, po 1 godzinie pracy:

Wzrost temperatury przenośnika / materiału podczas pracy separatora z zależności od temperatury otoczenia w zakresie -5°C - +40°C:

<= 15°C – 10 pkt
16-30°C – 5 pkt
>30° - 0 pkt

c) Kalibracja: Korekcja sygnału oświetlenia w czasie rzeczywistym pracy separatora optycznego:

Tak- 10 pkt.
Nie- 0 pkt.


Ww. kryteria będą weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów.

W przypadku braku informacji w przedmiotowym kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „ceny” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Zamawiający informuje, że w przypadku uzyskania przez określone oferty takiej samej końcowej liczby punktów w ramach punktowej oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria ekologiczne: mniejsza energochłonność. Zamawiający będzie przy tym uprawniony do żądania od Dostawcy dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów.

Oferta powinna zawierać wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert w obcej walucie do oceny zostaną przyjęte wartości ofert w PLN – przeliczenie ceny ofertowej nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia opublikowania niniejszego zapytania lub najbliższego tej dacie, o ile w tym dniu nie będzie publikacji kursu.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ERG BIERUŃ - FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 163

43-150 Bieruń

śląskie , bieruńsko-lędziński

Numer telefonu

605904721

NIP

6832049439

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego zmodyfikowanego w celu wytwarzania folii do zastosowań przemysłowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0984/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TOMRA Sorting Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
data wpłynięcia oferty: 10.06.2019 r.
cena oferty netto: 552.500,00 euro
Liczba wyświetleń: 284