Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sześciu nowych Quadski

Data publikacji: 14.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1184894

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. W przypadku oferty przesyłanej mailem, Wykonawca winien podpisać ofertę wraz z załącznikami zeskanować i wysłać (plik w formacie PDF) na adres mailowy: biuro@agroplus.pl w terminie przewidzianym do składania ofert.
2. W przypadku przesyłki pocztowej/kurierskiej Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres:

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Towarowa 9 lok. 101/A,
10 – 416 Olsztyn
i posiadającej następujące oznaczenia: Q.01.19

3. Zamawiający nie dopuszcza osobistego złożenia oferty przez Wykonawcę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@agroplus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kurowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607886865

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa sześciu nowych Quadski.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: mrągowski Miejscowość: Mikołajki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji produktowej. Projekt przyczyni się do realizacji celu tematycznego 3 RPO WiM 2014-2020 tj. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) oraz celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 3a tj. Lepsze warunki do rozwoju MŚP.

Przedmiot zamówienia

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa sześciu nowych Quadski.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

34114000-9

Nazwa kodu CPV

Pojazdy specjalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa Quadski nastąpi w terminie do 60 dni od zawarcia umowy.*
*Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 70%
Termin realizacji - 30%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROJEKT GORKLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

11-730 Górkło

warmińsko-mazurskie , mrągowski

Numer telefonu

664448937

NIP

7422263240

Tytuł projektu

Quadski - wynajem innowacyjnego pojazdu hybrydowego łączącego w sobie cechy quada oraz jednostki pływającej

Numer projektu

RPWM.01.03.02-28-0064/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 173