Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa i montaż przewijarki

Data publikacji: 13.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1184736

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dnia 06.06.2019 r. dokonuje zmiany:
1. Treści ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:
1) w polu „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” ust. 2 pkt. 3):
w miejsce zapisu: „3) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu;”,
dodaje się zmieniony zapis: „3) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu;”.
2. Treści załącznika do ogłoszenia o zamówieniu – „Zapytanie ofertowe” w następującym zakresie:
1) w rozdziale XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ust. 2 pkt. 3):
w miejsce zapisu: „3) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu;”,
dodaje się zamieniony zapis: „3) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu”.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, lub osobiście do siedziby Zamawiającego pod adres: ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mzgraf.pl
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mzgraf.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Zaczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 576 640

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż przewijarki.

Specyfikacja urządzenia:

a) Szerokość wstęgi nie mniejsza niż – 440 mm
b) Możliwość przewijania materiałów o grubości - od 20 μm do 200 μm
c) Prędkość mechaniczna nie mniejsza niż - 300 m/min
d) Średnica na odwijaniu nie mniejsza niż - 700mm
e) Stolik do przyłączenia nowej roli
f) Rolki prowadzące przystosowane do przewijania monofolii
g) Dynamiczna kontrola naciągu na odwijaniu
h) Rolka kompensująca i kontrolująca naciąg (dance-roll)
i) Przystosowana maszyna do instalacji dowolnego systemu 100% inspekcji
j) Bufor statyczny (umożliwiający prace z inspekcja przy prędkości nie mniejszej niż 400m)
k) Dodatkowy nawijak umożliwiający nawinięcie odpadu
l) Stolik naprawczy umożliwiający naprawę wydruku.
m) Nawijanie
n) Prowadzenie wstęgi
o) Możliwość liczenia przeźroczystych etykiet
p) Czujnik prowadzenia wstęgi (US materiały przezroczyste)
q) Kamera do prowadzenia wstęgi po linii i krawędzi etykiet
r) Odbiór odpadów bocznych
s) Noże krążkowe
t) Noże żyletkowe
u) Nawijanie:
- 2 trzpienie nawijające pneumatycznie rozprężne ø76mm
- max średnica nawoju 2 x 600mm
- możliwość zmiany kierunku nawijania
- rolki dociskowe
- system kontroli naciągu umożliwiający niezależne sterowanie nawijaków
- system korekty naciągu w zależności od średnicy
v) Szczotka antystatyczna
w) Maszyna musi posiadać osłony zgodnie z polskimi normami bezpieczeństwa
x) Maszyna musi zostać przekazana z kompletem dokumentacji w języku polskim

2. Proponowana maszyna powinna być oferowana na rynku nie dłużej niż 3 lata.
3. Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący (Załącznik nr 5) do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (branżowych) i oczekuje ofert od jednego wykonawcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: wysokomazowiecki Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż przewijarki

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż przewijarki.

Specyfikacja urządzenia:

a) Szerokość wstęgi nie mniejsza niż – 440 mm
b) Możliwość przewijania materiałów o grubości - od 20 μm do 200 μm
c) Prędkość mechaniczna nie mniejsza niż - 300 m/min
d) Średnica na odwijaniu nie mniejsza niż - 700mm
e) Stolik do przyłączenia nowej roli
f) Rolki prowadzące przystosowane do przewijania monofolii
g) Dynamiczna kontrola naciągu na odwijaniu
h) Rolka kompensująca i kontrolująca naciąg (dance-roll)
i) Przystosowana maszyna do instalacji dowolnego systemu 100% inspekcji
j) Bufor statyczny (umożliwiający prace z inspekcja przy prędkości nie mniejszej niż 400m)
k) Dodatkowy nawijak umożliwiający nawinięcie odpadu
l) Stolik naprawczy umożliwiający naprawę wydruku.
m) Nawijanie
n) Prowadzenie wstęgi
o) Możliwość liczenia przeźroczystych etykiet
p) Czujnik prowadzenia wstęgi (US materiały przezroczyste)
q) Kamera do prowadzenia wstęgi po linii i krawędzi etykiet
r) Odbiór odpadów bocznych
s) Noże krążkowe
t) Noże żyletkowe
u) Nawijanie:
- 2 trzpienie nawijające pneumatycznie rozprężne ø76mm
- max średnica nawoju 2 x 600mm
- możliwość zmiany kierunku nawijania
- rolki dociskowe
- system kontroli naciągu umożliwiający niezależne sterowanie nawijaków
- system korekty naciągu w zależności od średnicy
v) Szczotka antystatyczna
w) Maszyna musi posiadać osłony zgodnie z polskimi normami bezpieczeństwa
x) Maszyna musi zostać przekazana z kompletem dokumentacji w języku polskim

2. Proponowana maszyna powinna być oferowana na rynku nie dłużej niż 3 lata.
3. Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący (Załącznik nr 5) do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (branżowych) i oczekuje ofert od jednego wykonawcy.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Data wykonania umowy: najpóźniej do 30.09.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie dostawy polegające na dostarczeniu maszyn przemysłowych o wartości min. 100 000,00 zł.
2. Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1), zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, oraz:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego – dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tym oświadczeniu dostaw. Przez dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw należy rozumieć w szczególności referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane,
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej.

Dodatkowe warunki

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, według projektu który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Data wykonania umowy: najpóźniej do 30.09.2019.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty objęte niniejszym zapytaniem, na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Propozycję okresu gwarancji prosimy umieścić w ofercie, gdyż stanowić będzie jeden z punktów ocenianych przez zamawiającego.
5. Ustala się maksymalny czas dotarcia serwisu w razie wystąpienia awarii maszyny w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego na max 72 godziny. Propozycję warunków szybkości dotarcia serwisu prosimy uwzględnić w ofertach – będzie przedmiotem oceny Zleceniodawcy.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:
1) łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

PŁATNOŚCI
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych i częściowych. Płatność końcowa nastąpi po wykonaniu zamówienia po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, na podstawie faktury VAT.

WADIUM
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego:
numer rachunku bankowego w banku PKO BP: 88 1020 1332 0000 1602 0266 9794, z adnotacją: wadium – „Przewijarka - wadium”,
4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zamawiający jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
3. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę za realizację całego zakresu niniejszego zamówienia.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę:
1) Wykonawcy, który został wykluczony z udziału w postępowaniu,
2) niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
3) która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) która zawiera błąd w obliczeniu ceny,
5) która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
6) która jest nieważna na podstawie przepisów prawa,
7) Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy.

INNE
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W tym Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty w zakresie zaoferowanej ceny za realizację zamówienia, w szczególności jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia lub zaoferowana cena jest znacznie niższa od wartości szacunkowej zamówienia lub cen innych złożonych ofert.
2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że jego oferta podlega odrzuceniu albo Zamawiający unieważni postępowanie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej z Wykonawcą w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT,
2) konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy lub terminu montażu urządzenia, spowodowanego:
a) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,
b) koniecznością zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa Zamawiającego, w szczególności zapewnienia ciągłości produkcji lub koordynacji dostawy i montażu urządzenia z dostawami innych maszyn i urządzeń do zakładu Zamawiającego,
c) koniecznością wydłużenia za zgodą instytucji pośredniczącej terminu realizacji projektu, w ramach którego zawarto niniejszą umowę,
3) zamiany parametrów urządzenia, jeżeli konieczność zmiany wynika z okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, przy czym zmienione parametry nie mogą być gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i nie może to pociągnąć za sobą zmiany wysokości wynagrodzenia.
4) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
3) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
7) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego – dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;
9) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy;
10) potwierdzenie wniesienia wadium,
3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien to zastrzec składając ofertę oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa”
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Treść oferty złożonej przez wykonawcę musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. Kryterium Metodologia przyznawania punktów Waga
1. Łączna cena netto (80%) liczonym wg wzoru:

Cof = Cmin/Cof bad x 80 pkt

gdzie:
Cof bad – cena ofertowa netto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;


2. Gwarancja (10%)liczonym wg wzoru:

Gof = G of bad/G max x 10 pkt

gdzie:
G of bad – okres gwarancji badanej oferty (nie krótszy niż 24 miesiące),
G max – okres gwarancji oferty w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

3. Szybkość dotarcia (10%) serwisu liczonym wg wzoru:

Sof = S max/S of bad x 10 pkt


gdzie:
Sof bad – szybkość dotarcia serwisu badanej oferty (nie dłuższy niż 72 godziny),
Smax – szybkość dotarcia serwisu oferty w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia serwisu (nie dłużej niż 72 godziny) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę powiązanego z nim kapitałowo lub osobowo, a jego oferta zostanie odrzucona.

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
1) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w szczególności wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w przypadkach określonych w ustępie poprzednim, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, oraz:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w przypadku o którym mowa w pkt 3. 1) :
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w przypadku o którym mowa w pkt 3. 2) – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ FIŁOŃCZUK BOGUSŁAW KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Adres

Ludowa 89

18-200 Wysokie Mazowieckie

podlaskie , wysokomazowiecki

Numer telefonu

862754131

Fax

862754985

NIP

7220001985

Tytuł projektu

Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania "Trzy zmysły"

Numer projektu

RPPD.01.03.00-20-0312/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lesko Engineering Leszczek Seroczyński, Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki – oferta wpłynęła dnia 10.06.2019 r., cena netto oferty 170 000,00 zł,
Liczba wyświetleń: 212