Strona główna
Logo unii europejskiej

zapytanie ofertowe nr 10, Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Dolnego Śląska

Data publikacji: 10.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1184285

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono ilość zadań dodając jedno zadanie w powiecie Wrocław.

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną ofertę w języku polskim, opatrzoną podpisami i wraz z wymaganymi załącznikami należy w zamkniętej kopercie z :
I. przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego pod adresem:
ul. Jedności Narodowej 47/47a/49, 50-260 Wrocław,
lub
II. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: projektue@hospicjum.wroc.pl

Do dnia 13.06.2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projektue@hospicjum.wroc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Gazda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609580343

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Dolnego Śląska.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wprowadzenie: Zamawiający realizuje projekt „pn: „Per Aspera ad Astra – kompleksowy program wsparcia opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska“ w ramach RPO woj. dolnośląskiego, oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Krótki opis Projektu –z zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej 60 osobom niesamodzielnym, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chorym w wieku od 0 do 26 r. życia, mieszkającym na terenie Dolnego Śląska poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz zwiększenie jakości opieki świadczonej przez opiekunów faktycznych tych osób. Wsparciem zostanie objętych 60 os. niesamodzielnych w tym co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich oraz 60 opiekunów faktycznych w tym co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem zamówienia jest wybór usługodawcy (lub usługodawców) świadczących specjalistycznych usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Dolnego Śląska.

Przedmiot zamówienia

A. Opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników projektu (osoby w wieku 0-26 lat, niepełnosprawne i niesamodzielne, korzystające z usług hospicjum, w tym osób w stanie terminalnym, wymagających szczególnej opieki) obejmujących:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
b) opiekę higieniczną
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej),
e) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia,
f) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.):
- zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
- współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.
B. Zasady świadczenia usług:
1. Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan wsparcia osoby objętej usługami.
2. Opiekun zapozna się z publikacją IW EQUAL A0283 (dostępna na stronie: www.equal.org.pl i będzie stosował zawarte w niej rozwiązania.
3. Opiekun będzie czuwał nad przestrzeganiem zasady niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć i niepełnosprawność.
4. Opiekun zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji świadczonych usług obejmującą:
a) indywidualny zakres usług opiekuńczych (wzór przedstawiony w Załącznik nr 5) – wykaz czynności opiekuńczych, sporządzany przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze,
b) indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną – opracowywany przez osobę świadczącą usługę opiekuńczą we współpracy z podmiotem realizującym usługi i osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem faktycznym lub prawnym), gdy okres świadczenia usług przekracza 3 miesiące, zawierający w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności osoby uprawnionej oraz zapobieganie negatywnym skutkom jej niesamodzielności);
c) karta czasu pracy (wzór przedstawiony w Załączniku nr 4) – zawierający ewidencję wykonania zleconych czynności opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu.
5. Usługi opiekuńcze muszą być świadczone przez osobę, która sprawnie porozumiewa się językiem polskim.
C. Ilość:
10 zadań realizowanych na terenie Dolnego Śląska, w miejscu pobytu uczestników projektu, którzy zostaną zrekrutowani w trakcie trwania Projektu. Przy czym:
5 zadań realizowanych w powiecie zgorzeleckim, 1 zadanie w powiecie kłodzkim, 1 zadanie w powiecie oleśnickim, 1 zadanie w powiecie ząbkowickim, 1 zadanie w powiecie bolesławieckim, 1 zadanie w powiecie Wrocław.
Każde z zadań obejmuje objęcie specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania 1 osoby, przeciętnie po 5 godzin zegarowych tygodniowo na osobę, tj. przeciętnie 20 godz. miesięcznie na osobę.
Do realizacji w ramach jednego zadania jest 440 godzin, w tym po 140 godzin w roku 2019, 240 godzin w roku 2020 oraz 60 godzin w roku 2021.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Systematycznie w okresie od podpisania umowy do 31.03.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Łączne wymagania wobec oferenta i/lub od każdej z osób oddelegowanej przez oferenta do świadczenia zamawianych usług:
a) spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych; tzn.: posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty;
b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dopuszczające do świadczenia pracy w charakterze opiekuna (np. zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy);
d) posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację z uczestnikiem.
e) posiada prawo do świadczenia usług na terenie Polski.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1 wraz z załącznikami poświadczającymi spełnianie wymogów zawartych powyżej w pkt a, b, c.

Wiedza i doświadczenie

Łączne wymagania wobec oferenta i/lub od każdej z osób oddelegowanej przez oferenta do świadczenia zamawianych usług:
a) spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych; tzn.: posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty;
b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dopuszczające do świadczenia pracy w charakterze opiekuna (np. zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy);
d) posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację z uczestnikiem.
e) posiada prawo do świadczenia usług na terenie Polski.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1 wraz z załącznikami poświadczającymi spełnianie wymogów zawartych powyżej w pkt a, b, c.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent (docelowo Zleceniobiorca) biorący udział w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1.

Dodatkowe warunki

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
3. Dostarczona oferta powinna być sporządzona czytelnie, np. na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
4. Cena ofertowa jest ceną netto za godzinę zegarową i powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN lub innej walucie. W przypadku ceny podanej w innej walucie niż PLN będzie ona przeliczana na złote polskie przy wykorzystaniu średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a ewentualny kontrakt podpisany zostanie w walucie, która została podana w ofercie.
a. cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na nabycie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów (w tym m.in. cło, akcyza, koszty transportu lub inne dodatkowe obciążenia i opłaty),
b. cenę brutto (razem z podatkiem od towarów i usług VAT i innymi obciążeniami składkowymi, podatkowymi i administracyjnymi) należy wyszczególnić w ofercie,
c. cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
d. cena jednostkowa (za godzinę zegarową) oferty będzie stanowić wartość umowy realizacyjnej i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
5. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 35% od średniej arytmetycznej cen wszystkich innych (tj. z pominięciem oferty badanej) złożonych ofert spełniających warunki zapytania ofertowego. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy, nie przysługują mu środki ochrony prawnej.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, żeby mógł się z ofertą zapoznać.
11. Oferenci z innych państw mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego.
12. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
14. Zamawiający ma prawo zakończyć niniejsze postępowanie bez podawania przyczyn, nie dokonując wyboru usługodawcy. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
15. W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, tj. nie zawrze umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania do podpisania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
16. Minimalny wymagany termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.
17. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności.
18. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru Dostawcy spośród Oferentów w terminie do 7 dni kalendarzowych od upływu terminu przewidzianego na składanie ofert.
19. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych poinformuje o tym za pomocą bazy konkurencyjności.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy niewymagające pisemnych aneksów: zmiany nazw/określeń Stron, adresów Stron, osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. Wymagane jest niezwłoczne pisemne poinformowanie drugiej strony.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy m.in. w przypadkach, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, dokumentacji programowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wytycznych oraz dokumentacji konkursowej IZ POIR w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu Umowy, chyba, że zmiana taka znana była w chwili składania oferty,
b. niezbędna będzie zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,
c. niezbędna będzie zmiana terminu, miejsca realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z informacją podaną w pkt. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz Załącznikiem nr 1 wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań wobec oferenta i/lub od każdej z osób oddelegowanej przez oferenta do świadczenia zamawianych usług oraz kwalifikacji i doświadczenia (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Usługodawca(cy), którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielone zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Usługodawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wymagać przestawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne do uwiarygodnienia informacji zawartych w ofercie.

Rodzaje kryteriów oceny: L.p. Kryterium Waga Punkty
1 Cena 100 % 100 pkt

Kryterium Waga a/ cena netto 100% - 100 pkt. Zasady oceny kryterium "cena netto”: Przy ocenie ofert rozpatrywane będą zaproponowane ceny netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent proponujący najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Kolejnym oferentom punkty będą przyznawane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

Cena jednostkowa oferty najtańszej (za jedną godzinę) ------------------------------------------ x 100 = ilość punktów Cena oferty badanej


Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę. Ocena końcowa oferty stanowić będzie sumę z punktów przyznanych w kryteriach poza cenowych oraz punktów uzyskanych w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Ocena końcowa = Punkty za kryterium „Cena” Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta lub oferty, która(e) uzyskają najwyższą końcową ocenę, co oznacza, że Zamawiający może wybrać od jednego do maksymalnie 20 Oferentów zależnie od tego jak wiele zadań do wykonania zaoferują oferenci z najniższymi cenami. Może zdarzyć się że wybrani zostaną oferenci których oferty cenowe będą różnić się cenami. W sytuacji kiedy dwóch oferentów złoży oferty o tej samej cenie preferowany będzie oferent, który ofertę złożył jako pierwszy (liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego). Zamawiający w sytuacji gdy oferty najwyżej ocenione nie zabezpieczą wszystkich zadań dopuszcza możliwość zaproponowania kolejnemu oferentowi ilość zadań pozostałą do rozdysponowania.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.: 1. zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 2. zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 3. zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 4. zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wykluczenia

1. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci/Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – zostają oni wykluczeni z postępowania a ich oferty uznaje się za odrzucone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym - rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"

Adres

Jedności Narodowej 47/47A/49A

50-260 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713675109

NIP

8942923364

Tytuł projektu

Per Aspera ad Astra- kompleksowy program wsparcia opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0024/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Katarzyna Michlewicz, 11.06.2018, 45 zł/h

Patrycja Skora, 11.06.2018, 45 zł/h
Liczba wyświetleń: 364