Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA LASER TYPU FIBER

Data publikacji: 09.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1184146

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:
Sławomir Kasza – „PLAZMATECH”
Adres: Bronina 25, 28 – 100 Busko – Zdrój
e-mail: plazmatech@interia.pl

Termin wpłynięcia ofert upływa 13.06.2019 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e-mail).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.

Kryteria formalne składanych ofert:
1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2) oraz dołączyć katalog/broszurę lub inny dokument zawierający szczegółową specyfikację oferowanego urządzenia.
2. Oferta przesłana mailem musi zostać podpisana i przesłana w formie skanu. Każdą stronę oferty oraz wszystkie załączniki należy zaparafować.
3. Lista załączników:
- podpisane Oświadczenie –załącznik nr 1,
- wydruk z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał),
- minimum 3 referencje z zakresu przedmiotu zamówienia oraz dokumenty świadczące o wykonaniu co najmniej 3 podobnych dostaw.
- katalog/broszura lub inny dokument zawierający specyfikację oferowanego urządzenia.
4. Oferta powinna zawierać pełen koszt dla Zamawiającego.
5. Oferent może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej.
6. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
7. Oferta musi być ważna minimum 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Dopuszcza się możliwość składania ofert w języku polskim. Oferty złożone w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
9. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
10. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

plazmatech@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Kasza

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664-735-894

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: lasera typu Fiber.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Bronina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest zakup lasera typu Fiber.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: lasera typu Fiber.

Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż:
- Moc lasera minimum 2200 W.
- Wymiary robocze 3000x1500 mm.
- Grubość cięcia: stal miękka 8 mm, stal nierdzewna 5 mm, aluminium 1mm.
- Precyzja rozmieszczenia ≤±0,05mm.
- Prędkość ruchu 100m/min.
- Obciążenie robocze stołu 800 kg.
- Wymienny stół roboczy.
- Głowica wyposażona w automatyczne dostosowywanie ogniskowej (autofocus).
- Automatyczny uchwyt do profili samocentrujący.
- Obróbka profili o wymiarach minimum od 20x20 mm do 220x220 mm oraz rur o wymiarach minimum do fi 220 mm;
- Minimalna długość obrabianych rur i profili: 6000 mm za pomocą obrotnicy.
- Automatyczne podnoszenie podtrzymek na wysokość dostosowaną do wielkości profilu.
- System automatycznego smarowania prowadnic.
- Wentylator wyciągowy zanieczyszczenia.
- Obszar roboczy maszyny zamknięty w trakcie procesu cięcia.
- Pilot zdalnego sterowania pracą na stole.
- Minimum 2 kamery do podglądu pracy maszyny.
- Maszyna opatrzona Znakiem Zgodności CE.
- Instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim.
- Przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie urządzenia do użytkowania.

Koszt powinien obejmować bezpłatną dostawę, instalację i uruchomienie maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W cenie oferty należy uwzględnić darmowy instruktaż, przekazanie urządzenia i odbiór u Zamawiającego.

Kod CPV

38636100-3

Nazwa kodu CPV

Lasery

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy na dostawę.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udziale w zamówieniu może ubiegać się Wykonawca, który:
- posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia; potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie wydruku z KRS lub CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego,
- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia jego dostawy, instalacji oraz obsługi gwarancyjnej – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie przez Oferenta minimum 3 referencji z zakresu przedmiotu zamówienia oraz wykazanie wykonania co najmniej 3 podobnych dostaw w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
- zmiany terminu płatności lub dostawy wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego.
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,
- zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego),
- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista załączników do oferty złożonej na formularzu oferty (załącznik nr 2):
- podpisane Oświadczenie – załącznik nr 1,
- wydruk z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał),
- minimum 3 referencje z zakresu przedmiotu zamówienia oraz dokumenty świadczące o wykonaniu co najmniej 3 podobnych dostaw.
- katalog/broszura lub inny dokument zawierający specyfikację oferowanego urządzenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny według wag punktowych następujących kryteriów:
Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Gwarancja na urządzenie

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o:

Kryterium I: Cena netto
Waga: 80
Sposób oceny: Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 80. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Kryterium II: Gwarancja na urządzenie
Waga: 20
Sposób oceny: Gwarancja powyżej lub równa 24 miesięcy – 20 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 24 miesiące lub równa 12 miesięcy – 10 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 12 miesięcy – 0 pkt.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena netto oraz gwarancja na urządzenie wynosi 100.

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P =C min/Cx*80+G
P – liczba punktów
C min – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty
G – gwarancja

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SŁAWOMIR KASZA- "PLAZMATECH"

Adres

28-100 Bronina

świętokrzyskie , buski

Numer telefonu

664735894

NIP

6551015182

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zaawansowanych i elastycznych usług wysokich technologii w zakresie pomiaru 3D, projektowania i wytwarzania elementów metalowych

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYREX Czesław Syrek ul. Nadbrzeżna 23 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Data wpłynięcia oferty: 13.06.2019
Cena netto: 549 900,00 zł
Liczba wyświetleń: 642