Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie grupowych spotkań z psychologiem

Data publikacji: 08.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1183738

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć w formie skanu na adres emailowy: sekretatriat@opsgoldap.pl do dnia 16.05.2019 r. do godziny 10.00, z dopiskiem w tytule wiadomości: ,,Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr OPS.023.4.2019”, lub w formie papierowej do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, pokój nr 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr OPS.023.4.2019”.
2. Oferta złożona po terminie lub na adres inny niż wskazany w pkt. 1 uznana zostanie za nieważną i nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający dokona otwarcia ofert w swojej siedzibie pod adresem: 19-500 Gołdap, ul. Jaćwieska 9, pokój nr 12, dnia 16.05.2019 r., o godzinie 10.15.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@opsgoldap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Gajewska – koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 87 615 04 81; 601 522 723

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych adresowanych do 45 uczestników projektu (UP). W ramach niniejszego postępowania Zamawiający planuje wyłonić Wykonawców następujących działań, dla następujących grup:
1. Grupowe spotkania z psychologiem – V – VI.2019 r. 3 spotkania x 2 grupy (10-15 osób) x 3h =18 h
2. Grupowe spotkania z psychologiem – V – VI.2020 r. 1 spotkanie x 2 grupy (15 osób) x 3h =6 h

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: gołdapski Miejscowość: Gołdap

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu pt. „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie”. Realizacja projektu planowana jest na okres od 2019-01-01 do 2020-12-31 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 45 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wyłączeniem społecznym z terenu rewitalizacji Gminy Gołdap w okresie do końca grudnia 2020r. poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. Kompleksowa i zindywidualizowana diagnoza i opracowanie koncepcji wparcia, dobranie form i metod;
2. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe).
3. Działania wspierające (spotkania z psychologiem, warsztaty z kompetencji kluczowych interpersonalnych) zg. z IPD;
4. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych;
5. Przygotowanie i przeprowadzenie staży (ustalenie indywidualnych programów, badania lekarskie, NNW);
6. Monitoring i weryfikacja jakości.

Realizacja zadań ma na celu pomoc UP mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy, zagrożenia utratą pracy. Zadania są kierowane szczególnie do osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie: swoich mocnych i słabych stron, chcą wzmocnić poczucie własnej wartości. Podczas spotkań UP ukształtują umiejętności społeczne, rozwój osobisty i sferę emocjonalną. Celem wsparcia jest poprawa samooceny, budowanie pozytywnego myślenia, trening umiejętności rozwiązywania problemów, techniki radzenia sobie ze stresem. Te formy pomocy mają za zadanie odbudowanie motywacji i wiary we własne siły do istnienia na współczesnym rynku pracy, pomoc w zmianie postrzegania samego siebie i innych, pozytywnie nastawić UP do poszukiwania pracy, przełamać stagnację i poczucie bezradności.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych adresowanych do 45 uczestników projektu (UP). W ramach niniejszego postępowania Zamawiający planuje wyłonić Wykonawców następujących działań, dla następujących grup:
1. Grupowe spotkania z psychologiem – V – VI.2019 r. 3 spotkania x 2 grupy (10-15 osób) x 3h =18 h
2. Grupowe spotkania z psychologiem – V – VI.2020 r. 1 spotkanie x 2 grupy (15 osób) x 3h =6 h
Realizacja zadań ma na celu pomoc UP mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy, zagrożenia utratą pracy. Zadania są kierowane szczególnie do osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie: swoich mocnych i słabych stron, chcą wzmocnić poczucie własnej wartości. Podczas spotkań UP ukształtują umiejętności społeczne, rozwój osobisty i sferę emocjonalną. Celem wsparcia jest poprawa samooceny, budowanie pozytywnego myślenia, trening umiejętności rozwiązywania problemów, techniki radzenia sobie ze stresem. Te formy pomocy mają za zadanie odbudowanie motywacji i wiary we własne siły do istnienia na współczesnym rynku pracy, pomoc w zmianie postrzegania samego siebie i innych, pozytywnie nastawić UP do poszukiwania pracy, przełamać stagnację i poczucie bezradności.

Zajęcia będą przeprowadzone w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć. Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju. Ponadto Uczestnicy/czki projektu zostaną zapoznani z zagadnieniami zasady równych szans i niedyskryminacji na rynku pracy oraz będą promowane wśród nich zawody stereotypowo przypisane jednej płci.

Do obowiązków psychologa należeć będzie, w szczególności:

- przeprowadzenie grupowych spotkań z UP, w wymiarze i w zakresie wskazanym w niniejszej procedurze, polegających na wzmocnieniu komunikacji interpersonalnej, przedstawieniu narzędzi autoprezentacji, wpływania i motywacji członków rodziny w celu zwiększenia ich zaangażowania w pomoc w gospodarstwie domowym,
- współpraca z koordynatorem projektu w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji i konsultacji o UP,

- przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zawierającej m.in. dzienniki/karty doradcze/karty porad wraz listą obecności podpisywanych na każdych zajęciach,

- oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu,

- przekazywanie niezwłocznie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- każdorazowo przesłanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie,
- wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu,
- sporządzenia ewidencji czasu pracy, wskazującego na prawidłowe wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.


Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw..

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Grupowe spotkania z psychologiem – V – VI.2019 r. 3 spotkania x 2 grupy (10-15 osób) x 3h =18 h
2. Grupowe spotkania z psychologiem – V – VI.2020 r. 1 spotkanie x 2 grupy (15 osób) x 3h =6 h

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują minimum jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie psychologii
oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia tj. dziedzinie psychologii przy czym przez „3 letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 36- miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych jako psycholog w okresie pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jednocześnie informuje, że jego ocena, dokonana zostanie na podstawie oświadczenia własnego wykonawcy złożonego w ofercie.
Wykonawca, na etapie podpisywania umowy, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu: kopie dyplomu/świadectwa ukończenia właściwych studiów lub inny dokument potwierdzający spełnienie powyższego kryterium oraz stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium 3-letniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie psychologii

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
1. Terminu realizacji umowy;
2. Harmonogramu realizacji umowy;
3. Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;
4. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta złożona na formularzu ofertowym
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 %
Oferta o najniższej łącznej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:

[(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10] x 100 %

Wykluczenia

Informacje o podstawach wykluczenia:
Zamawiający informuje, że z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Weryfikacja, powyższego zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA GOŁDAP

Adres

pl. Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap (miasto)

warmińsko-mazurskie , gołdapski

Numer telefonu

(87)6156000

Fax

876150800

NIP

8471587061

Tytuł projektu

Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie

Numer projektu

RPWM.11.01.01-28-0031/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, jako Jednostka Realizująca Projekt w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr OPS.023.4.2019, dotyczącego wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie grupowych spotkań z psychologiem, realizowanego w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr RPWM.11.01.01-28-0031/18, dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, ponieważ w treści zapytania ofertowego omyłkowo wpisano błędny adres e-mail
Liczba wyświetleń: 155