Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa budynku laboratorium badawczo-rozwojowego funkcjonalnej chemii budowlanej.

Data publikacji: 08.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2019

Numer ogłoszenia

1183675

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z uzupełnieniem dokumentacji projektowej o plik z rysunkami konstrukcji budynku laboratorium oraz zmianą warunków określonych w pkt 5 c - wprowadzoną 27.05.2019 , wydłużono termin na złożenie ofert do dnia 31.05.2019 do g.10.00.

Miejsce i sposób składania ofert

BYŁO: Oferty należy składać do dnia 23.05.2019
pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego dotacja@rimix.pl

JEST: Oferty należy składać do dnia 31.05.2019, do g. 10.00
pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego dotacja@rimix.pl


Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną odrzucone.

Tytuł e-maila: „Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2019”
W treści e-maila powinna znaleźć się informacja:
Nazwa i adres Zamawiającego:
Rimix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-065 Krzeszowice
ul. Krakowska 51;

Nazwa i adres Oferenta,
Treść: „Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2019”

Oferent ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Oferent przygotuje i przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Załączone do oferty oświadczenia muszą swoją treścią być zgodne z zaproponowanymi przez Zamawiającego wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego).
Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (podpis i pieczątka) przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Oferenta lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacja@rimix.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Roman Bochenek, e-mail: dotacja@rimix.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 605 909 930 w godz. 8.00-15.00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku laboratorium badawczo-rozwojowego, które zostanie zlokalizowane w Krzeszowicach, przy ul. Krakowskiej 51, na działce 1699/14, obręb 0001 Krzeszowice.
Laboratorium badawcze ma służyć:
- przeprowadzaniu prac rozwojowych nad nowymi produktami
- kontroli jakości wyrobów gotowych.
Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym (parter i piętro) zaprojektowanym w technologii tradycyjnej (mieszanej), murowanej z elementów drobnowymiarowych z elementami konstrukcji żelbetowej – stropy i konstrukcje pomocnicze belek i słupów. Na parterze ma znajdować się pomieszczenie laboratorium wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi. Na piętrze zaprojektowano pomieszczenia do obsługi laboratorium. Komunikację pionową pomiędzy kondygnacjami stanowi wydzielona klatka schodowa. Wejście główne do budynku zlokalizowano od strony wschodniej przez schody zewnętrzne.

Parametry techniczne budynku:
- Powierzchnia zabudowy: 252,33 m2
- Powierzchnia całkowita: 486,64 m2
- Szerokość obiektu (elewacja frontowa): 22,50 m
- Długość obiektu: 10,90 m
- Wysokość obiektu: 7,95 m
- Ilość kondygnacji w obiekcie: 2 kondygnacje nadziemne parter i piętro, w całości w strefie ZL III
- Kubatura: 1 495,90 m3 (dla części II-kondygnacyjnej laboratorium)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Krzeszowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową laboratorium badawczo-rozwojowego funkcjonalnej chemii budowlanej.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany opracowany przez Draft Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek D. Białas z siedzibą w Krzeszowicach (autor opracowania Bogdan Ślusarczyk; data opracowania: 10.12.2017), zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.699.2018 z dnia 12.06.2018.

Zamawiający informuje, że projekt budowlany z uwagi na swoją objętość jest dostępny pod adresem :
https://mega.nz/#F!lV4nWSoY

Klucz do pliku zostanie udostępniony na wniosek oferenta po przesłaniu e-maila z prośbą
o udostępnienie na adres dotacja@rimix.pl

Zabrania się powielania, rozpowszechniania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Uzupełniające kody CPV:
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45214620-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy
Termin zakończenia realizacji zamówienia: najdłuższy możliwy termin realizacji - do 31.08.2020 r. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zastosowane w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert oraz sposób oceny:

Kryterium 1: cena netto (Cx) – waga 70 punktów
Sposób oceny: stosunek cenny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 70. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium 2: okres gwarancji (G) – waga 30 punktów
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Sposób oceny: Gwarancja: powyżej 48 miesięcy 30 pkt
Gwarancja: powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie 10 pkt
Gwarancja: do 36 miesięcy włącznie 0 pkt

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:

P=Cx+G
gdzie:

P – ogólna liczba punktów
Cx – punkty przyznane za kryterium 1 (cena) Cx=(Cmin/Cxa x 70)
Cmin – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cxa – cena netto analizowanej oferty
G – punkty przyznane za kryterium 2 (gwarancja)

Liczba punktów zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena netto oraz okres gwarancji wynosi 100.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową określoną za przedmiot zamówienia. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Oferent. Oferent jest zobowiązany do wykonania własnych wyliczeń uwzględniając własne ustalenia co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia rezultatu

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RIMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krakowska 31

32-065 Krzeszowice

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

605909930

Fax

122826414

NIP

5130135988

Tytuł projektu

Budowa i wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego funkcjonalnej chemii budowlanej przez RIMIX Sp. z o.o.

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0037/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 492