Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg - dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie_nr 11/2019/GAZ

Data publikacji: 07.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2019

Numer ogłoszenia

1183349

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 15.05.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 795 076 469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg - dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: głogowski Miejscowość: Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg - dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie

Przedmiot zamówienia

Wymag. wobec Wykon.:
1. Usługa obejmuje przepr. dla uczniów i nauczycieli zawodu na kierunku technik geodeta i technik leśnik kursu/ szkolenia z zakresu obsługi drona UAVO VLOS do 5kg, które zostało szczeg. opisane w Specyfikacji Min.
2. Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prow. zajęć, dysponujących odpowied.wykształceniem i/lub doświadczeniem zawod. w obszarze merytor. tożsamym z zakresem przed. zam.(weryfik. na podstawie CV - jako zał. do oferty)
3. Wykonawca opracuje i dostarczy w pierwszym dniu kursu/ szkolenia mater. dydakt. niezbędne do przepro. zajęć dla każdego uczestnika, w tym mater. przygot. do egzam. końcow.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odp. dokumentacji, dostarczonej przez zamawiającego tj.: list obecności, listy odbioru materiałów dydakt., listy odbioru certyfik., dzienników zajęć, protokół z egzaminu końc. i testu wstęp.
5. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami
b. posiada kadrę dydaktyczno-instruktorską posiadającą kwalifik. i uprawn. odpowied. do rodzaju i zakresu prowadz.kursu/ szkolenia oraz zaplecze techni. umożliwiające wykon. zamówienia
c. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
d. posiada wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących ULC
e. przedstawi, zg.z obowiązującymi przepisami oprac. przez ULC, szczeg. program szkolenia wraz z określ. sposobu przeprow. egzam. końcow. (wewn.) dla ucz. technikum (kierunek tech. geodeta i leśnik) oraz szczeg. program szkolenia wraz z określ. sposobu przeprow. egzam. końcow. (wewn.) dla nauczy. zawodu na kierunkach: techn. geodeta i leśnik - w formie załącz. do oferty (jako weryfik. spełnienia minim. wymaganego zakresu temat. szkolenia)
6. Wykonawca zapewni:
a. przepr. zajęć teoret. i prakt. oraz egzam. końcow., zg. z obow.i wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zdanie eg. prowadzi do uzysk. świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) oraz uprawnień wpisywanych do tego świadectwa)
b. użyczenie niezbędnego sprzętu do przepr. zajęć i egzam.
c. ubezpieczenie OC dla uczestników na czas kursu/ szkolenia i/lub egzam. końcow. (o ile dotyczy)
d. przygot. dla każdego uczestnika dokum. do egzaminu końcow. oraz wydania kwalifikacji (m.in. opłaty egzaminacyjne i/ lub za wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji do ULC)
e. Wydanie uczestnikom certyfikatu/dyplomu/zaświadczeniu, zg. z rozporz. Mini. Eduk. i Narod. z dn 11 stycznia 2012r. ws kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186), potwierdz. udział w szkoleniu (wzór certyfikatu jako zał. do oferty)
7. Cena szkolenia musi zawierać także: przepr. egz. końcowego (po jego zdaniu świadectwo kwalifikacji UAVO), ubezpieczenie OC dla uczestników, użyczenie niezbędnego sprzętu do zajęć oraz egzaminów, opłaty egzaminacyjne.
8. Zamawiający zapewnieni miejsce na szkolenie (sale i boisko szkolne) z odp. wyposażeniem, spełniające wymogi BHP, bez barier architekt., dostos. do potrzeb osób niepełnospr.– jeżeli w projekcie będą brały udział osoby niepełnospr. wymagające sal bez barier architekt.
9. Zakres, tematyka i poziom kursu/ szkolenia musi być dostos. do poziomu nauczania w technik. zawodow. – z uwzględnieniem zróżnicowania na gr. docelową (uczniowie/ nauczyciele) oraz kier. kształc. (geodeta, leśnik).
10. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć teoret. wspólnych dla gr. uczniów i nauczycieli w pokrywającym się zakr. temat. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w podziale na grupy (uczniowie/ nauczyciele).
11. Dokładne terminy zajęć będą uzgadniane z plac. szkol. na etapie podpisywania umowy (podane w specyf. przedmiotu zamów. terminy preferowane są termin.orientacyjnymi).
12. Miejscem kursu jest plac.szkol. w Głogowie.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania szkoleń zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym załącznik 2 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Kurs/ szkolenie z obsługi drona (kurs UAVO) dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie: termin zakończenia realizacji zadania do nie później niż do 30.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym.

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

- wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
- wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ pojedynczych zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b) CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c) wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie szkolenia (po egzaminie wewnętrznym)
d) szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego (wewnętrznego) dla uczniów technikum (kierunek technik geodeta i technik leśnik oraz szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego (wewnętrznego) dla nauczycieli zawodu na kierunkach: technik geodeta i technik leśnik
e) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
f) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 70%
2 Doświadczenie (łączna liczba godzin doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia dla danego podmiotu) 30%

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 11/2019/GAZ

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Głogowska Akademia Zawodowców

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DRONE 4 TECH.PL Mariusz Drążyk, ul. Urbanowicza 35/60, 01-476 Warszawa NIP 7551838760 REGON 160243478. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpłynięcia: 15.05.2019, godz. 21:01. Wartość zamówienia wynosi 8 968,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 283