Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu

Data publikacji: 06.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1183253

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego w punkcie 4. "Warunki udziału w postępowaniu" zapytanie ofertowe zostało zmienione. W załącznikach dostępny jest plik "Zmiana treści zapytania ofertowego", który pokazuje dokładnie naniesione poprawki. W związku z naniesionymi zmianami plik "Zapytanie ofertowe" również został uaktualniony.

Ze względu na powyższe termin składania ofert uległ wydłużeniu z 7 czerwca do 13 czerwca 2019 roku.

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób, miejsce i termin składania ofert:

a. Ostateczny termin składania ofert upływa 13 czerwca 2019 roku, o godz. 12:00.
b. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
c. Oferta powinna zostać sporządzona w formie papierowej na załączonym formularzu ofertowym. Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
d. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

OFERTA NA:
Opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu
NIE OTWIERAĆ przed dniem 13.06.2019 godz. 12:00

e. Oferta musi zawierać:
i. Pieczątkę firmową oferenta (każda strona);
ii. Datę sporządzenia oferty;
iii. Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
iv. Osobę do kontaktu w sprawie oferty;
v. Cenę netto za całość zadania oraz parametry wynikające z przyjętych kryteriów;
vi. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;
vii. Załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
viii. Czytelny podpis oferenta (każda strona).
f. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować w następujący sposób:
Vertica Łukasz Rutkiewicz
Ul. Przemysłowa 8c
85-758 Bydgoszcz
g. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W tym celu musi złożyć do Zamawiającego w formie mailowej oświadczenie (skan podpisanego dokumentu) o wycofaniu oferty.
h. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
i. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@vertica.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Rutkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi doradczej i wdrożeniowej polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu oraz doradztwa w zakresie wdrożenia nowego produktu na rynek, a także wsparcia w procesie wdrożenia rozwiązania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy kompleksowej usługi doradczej i wdrożeniowej polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu oraz doradztwa w zakresie wdrożenia nowego produktu na rynek, a także wsparcia w procesie wdrożenia rozwiązania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

a. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi doradczej i wdrożeniowej polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu oraz doradztwa w zakresie wdrożenia nowego produktu na rynek, a także wsparcia w procesie wdrożenia rozwiązania.

b. Cały proces powinien składać się z następujących etapów:

Sporządzenie briefu projektowego oraz specyfikacji
Tworzenie rozwiązań
Produkcja prototypów oraz testy
Doradztwo w zakresie wdrożenia nowego produktu
Ostatni etap obejmujący wykonanie oraz dostarczenie do siedziby wnioskodawcy 14 form wtryskowych

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Opracowania powstałe na koniec każdego etapu pracy będą podlegały akceptacji Zamawiającego.

DODATKOWE INFORMACJE

a. Kategoria zamówienia: usługi doradcze
b. Miejsce realizacji zamówienia: cała Polska (ostatni etap obejmuje wykonanie oraz dostarczenie 14 form wtryskowych do siedziby Zamawiającego)
c. Wspólny Słownik Zamówień:
i. 79411100-9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej,
ii. 79415200-8 – Usługi doradcze w zakresie projektowania,
iii. 71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,
iv. 79933000-3 – Usługi towarzyszące usługom projektowym,
v. 79342310-9 – Usługi badania opinii klientów,
vi. 79342100-4 – Usługi marketingu bezpośredniego,
vii. 79314000-8 – Analiza możliwości wykonawczych,
viii. 79932000-6 – Usługi projektowania wnętrz,
ix. 79931000-9 – Usługi dekoracji wnętrz,
x. 79930000-2 – Specjalne usługi projektowe,
xi. 3919000-0 – Tapety papierowe i inne okładziny ścienne,
d. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Jeżeli w niniejszej dokumentacji występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, wówczas należy założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych lub równoważnych do wskazanego.

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy wskazany w punkcie 1 jako adres do kontaktu nie później, niż 96 godzin przed terminem składania ofert.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Sporządzenie briefu projektowego oraz specyfikacji: 28 czerwiec 2019 roku
Tworzenie rozwiązań: 31 lipiec 2019 roku
Produkcja prototypów oraz testy: 30 września 2019
Doradztwo w zakresie wdrożenia nowego produktu: 30 listopad 2019
Ostatni etap obejmujący wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego 14 form wtryskowych: 31 marca 2020 roku

Szczegółowy zakres Zamówienia znajduje się w pliku "Zapytanie ofertowe".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:

Dysponują odpowiednim doświadczeniem do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferent wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał prace w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej 10 usług doradczych dotyczących projektowania rozwiązań i wdrażania produktu na nowe rynki; (sposób dokumentacji: referencje)

Potencjał techniczny

Posiada odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia - dysponuje kadrą pracowniczą w zakresie gwarantującym terminową realizację zamówienia tj.: zatrudnia co najmniej 3 osoby na umowę o pracę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:

Dysponują osobami o kwalifikacjach odpowiednich dla realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferent wykaże, do projektu zostaną przypisane:
a. profesjonalny projektant – osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie projektowania oraz dysponująca doświadczeniem w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo lub świadczonych usług (sposób dokumentacji: wykaz personelu, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia);
b. min. dwie osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające doświadczenie w realizacji projektów z obszaru wzornictwa przemysłowego o łącznej wartości min. 150 tyś zł. (sposób dokumentacji: wykaz personelu, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiada odpowiednie warunki ekonomiczne i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Dodatkowe warunki

Dostarczą rysunek 3D złożeniowy w formacie STP lub IGS formy wtryskowej do produkcji EPS (styropian). Konstrukcja musi zawierać pełną dokumentację formy umożliwiającą na jej podstawie wykonanie wszystkich elementów. Konstrukcja musi spełniać wymogi procesu produkcji EPS. Konstrukcja formy powinna zwierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej produkcji detali EPS i montażu formy na wtryskarce. Wraz z konstrukcją formy musi być dostarczona dokumentacja detalu, dla którego została wykonana forma oraz nazwa wtryskarki. Ocena konstrukcji pozwoli na udokumentowanie doświadczenia w projektowaniu form wytryskowych do EPS.
Do konstrukcji formy wymagany jest także opis procesu produkcji formy wtryskowej uwzględniającej najważniejsze aspekty dla tego typu form. Formy muszą być frezowane z materiału o stałym współczynniku skurczu we wszystkich osiach dlatego powinien być określony także materiał z którego zostaną wykonane formy.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 240).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, nr rachunku: 94 1140 2004 0000 3202 3982 6320 w mBank S.A. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium – Vertica – zapytanie ofertowe 2.3.5”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w formie zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy
a. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
i. terminów realizacji zdania;
ii. wydatków na poszczególne zadania;
iii. zakresu realizowanych zadań;
iv. innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.
b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony Załącznik nr. 1 - wzór formularza oferty
- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
- Wykaz personelu
- Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
- Referencje
- Oświadczenia

Szczegółowe informacje na temat dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe" oraz wzorze oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
a. Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
i. cena netto wykonania zamówienia (C) – waga 80%
ii. gwarancja (G) – waga 20%
b. Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
c. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz gwarancji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
i. Kryterium „cena netto wykonania zamówienia (C)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 80 punktów;
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 80, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
ii. Kryterium „gwarancja (G)”
• Punktacja w ramach kryterium:
a. Gwarancja od 5 lat / 500 000 cykli do poniżej (<) 7 lat / 750 000 cykli– 0 punktów
b. Gwarancja od 7 lat / 750 000 cykli do poniżej (<) 10 lat / 1 000 000 cykli – 10 punktów
c. Gwarancja od 10 lat / 1 000 000 cykli – 20 punktów
iii. Ocena oferty = C + G

Informacja o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty:
a. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert przystąpi do ich oceny.
b. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferent zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w terminie 1 dnia (24 godzin) od otrzymania wezwania do wyjaśnień, przy czym wezwanie i wyjaśnienia mogą być realizowane drogą elektroniczną (poprzez pocztę e-mail).
c. Oferta zostaje odrzucona w przypadku gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
d. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę, która stanowi do 50% kwoty, jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zamówienie. W przypadku, gdy cena oscyluje w przedziale powyżej 50% do 70% kwoty, jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zamówienie, wówczas oferent zostanie wezwany do wyjaśnień w tym zakresie.
e. Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.
f. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Wykonawców, nie później niż 7 dni od upływu terminu składania ofert, umieszczając informację o wyniku postępowania oraz dane Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Jeżeli w niniejszej dokumentacji występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, wówczas należy założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych lub równoważnych do wskazanego.

Wykluczenia

Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (sposób dokumentacji: oświadczenie):
i. nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• nie pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VERTICA ŁUKASZ RUTKIEWICZ

Adres

Przemysłowa 8c

85-758 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

(52) 343 73 35

Fax

(52) 561 02 37

NIP

5542272737

Tytuł projektu

Opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu.

Numer projektu

POIR.02.03.05-04-0005/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TRS Design sp. z o.o., Szosa Gdańska 34, 86-031 Osielsko
Data wypłynięcia: 11.06.2019
Cena: 1 340 000,00 PLN Netto; 1 648 200,00 PLN Brutto
Liczba wyświetleń: 267