Strona główna
Logo unii europejskiej

USŁUGA BADAWCZA – BUDOWA ZESTAWU LABORATORYJNYCH PROTOTYPÓW STANOWISK SYMULACYJNYCH WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM I INNOWACYJNYM OPROGRAMOWANIEM

Data publikacji: 02.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1183064

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano jednoznacznego wskazania środowisku rzeczywistości wirtualnej: VR. Dokonano stosownych zniam w opisie przedmiotu zamówienia. Wydłużono termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy:
- przesłać/dostarczyć na adres Zamawiającego: GRUPA CARGO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

lub
- przesłać na adres e-mail: projekt.vr@cargo.edu.pl
podając nazwę lub numer postępowania: 1/AP/3SYM/2019 w terminie do dnia 13.06.2019 r. Osoba do kontaktu:
Waldemar Gogola, tel. +48 884 204 785

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt.vr@cargo.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Gogola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 884 204 785

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zestawu laboratoryjnych prototypów stanowisk symulacyjnych. W skład zestawu wchodzą elementy o następujących parametrach minimalnych:

ELEMENT 1: symulator kabinowy na platformie kinetycznej o 6-ciu stopniach swobody ruchu ze specjalnie opracowanym dodatkowym wyposażeniem technicznym oraz specjalistycznym i innowacyjnym oprogramowaniem, który stanowił będzie bazę do dalszych prac rozwojowych, z możliwością adaptacji do środowiska VR.
Oprogramowanie obsługiwać będzie wszystkie stanowiska badawcze (symulacyjne).
a. Symulator musi posiadać co najmniej:
• system projekcji tylnej w rozdzielczości FullHD,
• fizyczny tachograf z możliwością wymiany karty oraz generowaniem błędów,
• 5-kanałowy system dźwięku z możliwością zmiany balansu dla każdego z głośników, z osobna,
• pulpit główny (zegarów pojazdu) w oparciu o wyświetlacz (tzw. glass cockpit),
• system platformy ruchu całego kokpitu o 6 stopniach swobody z napędem elektrycznym,
• system hamowania oparty o pomiar ciśnienia pneumatycznego generowanego na pedale hamulca,
• możliwość ustawiania kąta widzenia w lusterkach bocznych bezpośrednio z pozycji kierowcy,
• niezależny system klimatyzacji wnętrza kokpitu symulatora zintegrowany z systemem sterowania nawiewami odzwierciedlanego pojazdu,
• stanowisko instruktora wraz z kierownicą wyposażoną w system generowania obciążeń,
• wewnątrz kokpitu 2 niezależne kamery monitorujące zachowanie kierowcy,
b. symulator musi być oparty o kabinę rzeczywistego pojazdu ciężarowego wprowadzonego na rynek (dopuszczonego do użytkowania na drogach publicznych) nie wcześniej niż w 2017r.
c. symulator musi być zbudowany w całości z fabrycznie nowych części i podzespołów,
d. symulator musi być wyposażony w skrzynię biegów automatyczną,
e. symulator musi być wyposażony w skrzynię biegów manualną generującą opór dynamiczny z możliwością ustawiania ilości biegów w tym z odzwierciedleniem skrzyni górnej i dolnej,
f. symulator musi posiadać możliwość zmiany informacji wyświetlanych na desce rozdzielczej (glass cockpit) bezpośrednio za pomocą przycisków umieszczonych na kierownicy,
g. stanowisko instruktora wyposażone w minimalnie 6 ekranów wyświetlających następujące informacje lub widoki:
• podgląd zachowania kierowcy w kabinie,
• widok symulacji na szybie przedniej,
• widok symulacji na szybie bocznej lewej/prawej,
• widok aktualnej sytuacji drogowej oraz mapy miasta,
• widok z izometryczny z możliwością zmiany kąta patrzenia na prowadzony przez kursanta pojazd.
h. oprogramowanie musi posiadać:
• możliwość generowania warunków pogodowych, pory roku i dnia w tym:
• pogoda słoneczna,
• dzień/noc, wschód słońca oraz zachód słońca,
• mgła, deszcz ,
• opady śniegu,
• wiatr o modyfikowalnej sile,
• warunki zimowe.
i. Wiatr ma wpływać na dynamikę prowadzonego pojazdu w tym na możliwość przewrócenia pojazdu w przypadku złego zamocowania ładunku,
j. Zmiana warunków pogodowych ma wpływać na warunki trakcji i przyczepności kół prowadzonego pojazdu.
k. Symulator musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8.04.2011 w sprawie urządzeń do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz.U. 2011 nr 81 poz. 444).


ELEMENT 2: stanowisko badawcze (symulacyjne) z uwzględnieniem technologii VR , gdzie będą wprowadzone instrukcje obsługi poszczególnych elementów zaimplementowanych następnie do kabiny. Stanowisko do wykonania badań wstępnych, które wyposażone będzie w kierownicę i pedały oraz akcesoria umożliwiające pracę w środowisku rzeczywistości wirtualnej (VR).

ELEMENT 3: stanowisko badawcze (symulacyjne), w pełni funkcjonalny symulator
z platformą kinetyczną o 3 stopniach swobody ruchu wyposażony w akcesoria umożliwiające pracę w środowisku rzeczywistości wirtualnej (VR) zwiększającej immersję.

2. Prototypy stanowić będą część systemu będącego wynikiem prac B+R w wyniku realizacji projektu. Prototypy będą także przystosowane do implementacji wybranych urządzeń kontrolno-pomiarowych mających na celu przeprowadzenie pomiarów.
3. Wymagania dodatkowe:
Wymagane jest przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do specjalnie opracowanego na potrzeby realizacji zamówienia dodatkowego oprogramowania oraz zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z utworu na zasadzie wyłączności na wszelkich właściwych i znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie nie węższym niż pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy wszystkich 3 symulatorów, tj. pozycje 1-3 niniejszego zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Stworzenie innowacyjnego systemu wspomagania procesu szkolenia i doskonalenia kierowców zawodowych w ujęciu wielopłaszczyznowej techniki przygotowania do zawodu kierowcy w ujęciu nowoczesnych narzędzi szkoleniowych platformy ruchu i VR oraz AR”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zestawu laboratoryjnych prototypów stanowisk symulacyjnych. W skład zestawu wchodzą elementy:
ELEMENT 1: symulator kabinowy na platformie kinetycznej o 6-ciu stopniach swobody ruchu ze specjalnie opracowanym dodatkowym wyposażeniem technicznym oraz specjalistycznym i innowacyjnym oprogramowaniem, który stanowił będzie bazę do dalszych prac rozwojowych, z możliwością adaptacji do środowiska VR.
Oprogramowanie obsługiwać będzie wszystkie stanowiska badawcze (symulacyjne).
ELEMENT 2: stanowisko badawcze (symulacyjne) z uwzględnieniem technologii VR, gdzie będą wprowadzone instrukcje obsługi poszczególnych elementów zaimplementowanych następnie do kabiny. Stanowisko do wykonania badań wstępnych, które wyposażone będzie w kierownicę i pedały oraz akcesoria umożliwiające pracę w środowisku rzeczywistości wirtualnej (VR).
ELEMENT 3: stanowisko badawcze (symulacyjne), w pełni funkcjonalny symulator
z platformą kinetyczną o 3 stopniach swobody ruchu wyposażony w akcesoria umożliwiające pracę w środowisku rzeczywistości wirtualnej (VR) zwiększającej immersję.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

34151000-0 Symulatory jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 31.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty usługi polegające na budowie co najmniej 3 symulatorów jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem, o łącznej wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN netto. Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz wykonanych zamówień wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączyć dowody, że zostały one wykonane należycie. Za dowody należytego wykonania zamówienia Zamawiający uzna referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których zamówienia były wykonane.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian zawartej umowy w następującym zakresie:
a. wydłużenie terminu realizacji w okolicznościach wynikających z toku realizacji projektu;
b. w przypadku zaistnienia możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy;
c. gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
d. w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
2. Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do zmian umowy, które nie są istotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
1) Specyfikację Techniczną, zgodnie z Załącznikiem 1 do zapytania,
2) Wykaz zrealizowanych zamówień, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania,
3) Dowody potwierdzające należytą realizację wykazanych w Załączniku nr 3 zamówień,
4) Oświadczenie wymagane w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do zapytania.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej (e-mail). W przypadku złożenia ofert drogą elektroniczną, oferta, dokumenty potwierdzające spełnianie warunku oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazane w pkt. V zapytania powinny zostać przesłane w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Kryterium Liczba punktów (waga)
Cena: 100%
2. Sposób dokonania oceny ofert
2.1 Kryterium: cena
Ocena dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:

WC = (Cn : Cb) x waga kryterium x 100
WC – wartość punktowa ceny netto
Cn – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
Cena przedmiotu oferty netto – całkowity koszt przedmiotu oferty, zawierający wszelkie koszty związane z realizacją umowy (w tym: transport i inne koszty które należy ponieść w związku
z realizacją niniejszego zamówienia). Cena ma być wyrażona w złotych polskich.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z potencjalnymi wykonawcami w celu polepszenia warunków oferty.

Wykluczenia

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Karola Darwina 17

43-603 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 413 88 00

Fax

32 413 88 11

NIP

6322008683

Tytuł projektu

Stworzenie innowacyjnego systemu wspomagania procesu szkolenia i doskonalenia kierowców zawodowych w ujęciu wielopłaszczyznowej techniki przygotowania do zawodu kierowcy w ujęciu nowoczesnych narzędzi szkoleniowych platformy ruchu i VR oraz AR.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0317/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MOTION SYSTEMS MICHAŁ STANEK ul. Duńska 13, 54-427 Wrocław
Liczba wyświetleń: 373