Strona główna
Logo unii europejskiej

5/ 2.1 /POIR 2014-2020/2019 - wyłonienie dostawcy sprzętu laboratoryjnego – Mikroskop z kamerą do obserwacji płynów

Data publikacji: 30.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1182982

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 02.06.2019r. w związku z pytaniami potencjalnych oferentów dokonano zmian w specyfikacji zamówienia, wydłużając jednocześnie termin składania ofert do 13.06.2019r. oraz termin realizacji zamówienia do 16.09.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie za pomocą wypełnionego Formularza dla Oferenta stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – osobiście lub drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres:

ul. C.K. Norwida 4,
05-250 Słupno

lub drogą e-mailową na adres: kamil.pietruszynski@bart.pl

(w takim przypadku Przedsiębiorstwo nadawcy, jego adres oraz osoba wystawiająca ofertę musi być zidentyfikowana. Jeśli oferta składana jest w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to musi zawierać podpis osoby wystawiającej oraz pieczątkę).

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 13.06.2019

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową/przesyłką kurierską liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego na adres: ul. C.K. Norwida 4, 05-250 Słupno.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Postępowanie ofertowe nr 5/ 2.1 /POIR 2014-2020/2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kamil.pietruszynski@bart.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Pietruszyński - Prokurent

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 696 09 88 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem (instalacja i uruchomienie) fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego – Mikroskop z kamerą do obserwacji płynów, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania.

Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe w wysokości max. 40% wartości zamówienia.
Pozostała wartość wynagrodzenia będzie płatna w formie płatności częściowych oraz/lub płatności końcowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: wołomiński Miejscowość: Ul. C.K. Norwida 4,05-250 Słupno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy sprzętu laboratoryjnego – Mikroskop z kamerą do obserwacji płynów na potrzeby realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/18, pn.: „Rozbudowa działu B+R BART Sp. z o.o. sp.k.”, dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem (instalacja i uruchomienie) fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego – Mikroskop z kamerą do obserwacji płynów, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania.

Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe w wysokości max. 40% wartości zamówienia.
Pozostała wartość wynagrodzenia będzie płatna w formie płatności częściowych oraz/lub płatności końcowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Kod CPV

38510000-3

Nazwa kodu CPV

Mikroskopy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

dostawa i montaż najpóźniej do 16.09.2019 (włącznie)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie kodów PKD zawartych w dokumencie rejestrowym Oferenta lub Akcie założycielskim.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Dysponuje wiedzą oraz posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Oferent musi przedstawić w formularzu oferty (stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wykaz co najmniej 3 zrealizowanych dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości co najmniej 70.000 zł netto (każda z dostaw) oraz przedłożyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające dostawę.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta oraz dokumentów przedłożonych przez oferenta tj.:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawcy posiadający siedzibę w innych krajach, którzy nie mogą złożyć dokumentów o których mowa w pkt. 2 a,b, składają dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega w opłacaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dodatkowe warunki

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności i jawności wydatków;
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnienia, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia 17.05.2019 r.
8. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz zostanie umieszczona w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zmiany zapisów postępowania ofertowego w każdej chwili.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmian numeru rachunku bankowego),
- zmiany danych teleadresowych,
- zmiana obowiązującej stawki VAT.

Zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy z wykonawcą dotyczące wysokości kar umowny:
1. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto Dostawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wady w okresie gwarancji lub rękojmi – Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,08% wynagrodzenia umownego netto Dostawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn innych niż zawinione przez Zamawiającego, Dostawca zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn innych niż zawinione przez Dostawcę, Zamawiający zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
5. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 10% umownego wynagrodzenia netto.
6. W razie gdyby szkoda poniesiona przez Zamawiającego była wyższa niż kwota należnych mu kar umownych, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad kwotę należnych mu kar umownych.
7. Należność wynikająca z kar umownych staje się wymagalna bez uprzedniego wezwania do spełnienia świadczenia z chwilą zaistnienia zdarzenia będącego podstawą dla obowiązku jej zapłaty.
8. Kary umowne przewidziane w ustępach poprzedzających podlegają kumulacji.
9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje wygaśnięcia roszczenia o zapłatę kar umownych które powstało zanim umowa wygasła.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą składać dokumenty równoważne.
b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
c) szczegółową specyfikację i charakterystykę oferowanego sprzętu laboratoryjnego;
d) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego;
e) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków opisanych w pkt. X Zapytania ofertowego;
7. Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane oraz połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
8. Oferta powinna być sporządzona w PLN/EUR/USD. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych (innych niż PLN) Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.

W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający wezwie oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając w tym celu termin 3 dni roboczych. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym w pkt. VI. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ ICH WAGA
Łączna cena netto - 90 pkt. (90%)
Okres gwarancji (w miesiącach) - 5 pkt. (5%)
Aspekty środowiskowe (zużycie energii wyrażone poprzez moc elektryczną urządzeń w W - watach ) – 5 pkt. (5%)

Wybór Dostawcy dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów przyznanych zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Łączna cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego łączną cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ocena w ramach kryterium „Łączna cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cmin/Co) x 90% x 100

gdzie:
Cmin – najniższa zaproponowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie;
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Łączna cena netto”

Przez kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, okres gwarancji (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, liczony od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.

UWAGA!!! Zgodnie z zapisami Specyfikacji zamówienia wymagany min. okres gwarancji to 24 miesiące, a max. to 240 miesięcy.

Zaproponowanie krótszego niż 24 m-ce i dłuższego niż 240 m-cy okresu gwarancji będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną ze specyfikacją.

Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji” (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg = (Go/Gmax) x 5% x 100

gdzie:
Go – okres gwarancji zaproponowany w badanej ofercie;
Gmax – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

Przez kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W] )” Zamawiający rozumie określone przez Oferenta zużycie energii wyrażone poprzez moc elektryczną urządzeń (w watach) dla oferowanego sprzętu laboratoryjnego podane w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena w ramach kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W] )” (Kz) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kz = (Zmin/Zo) x 5% x 100

gdzie:
Zmin – najniższe zużycie energii (w watach) – suma dla oferowanego sprzętu laboratoryjnego spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Zo – zużycie energii (w watach) – suma dla oferowanego sprzętu laboratoryjnego zaproponowane w badanej ofercie;
Kz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W])”;

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE:
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze oferty decydowała będzie liczba punktów uzyskana w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W] )”, a następnie „Łączna cena netto”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kg + Kz

gdzie:
K – liczba punktów przyznana danej ofercie w ocenie końcowej’
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Łączna cena netto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium Okres gwarancji”
Kz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W])”;

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Oferent, który:
- Wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BART SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Cypriana Kamila Norwida 4

05-250 Słupno

mazowieckie , wołomiński

Numer telefonu

696098877

Fax

226652023

NIP

1180741884

Tytuł projektu

Rozbudowa działu B+R BART Sp. z o.o. sp.k.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0017/18-00

Inne źródła finansowania

środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Labsoft Sp. z o.o.
ul. Puławska 469
02-844 Warszawa
NIP 9512443337
Data wpływu oferty: 13.06.2019 godz. 14:54
cena netto 105.000 PLN,
cena brutto: 129.150 PLN
Liczba wyświetleń: 425