Strona główna
Logo unii europejskiej

Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”

Data publikacji: 10.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1182750

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 13 czerwca 2019 r., godz.: 12:00.
Otwarcie ofert: 13 czerwca 2019 r., godz.: 12:05.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/222632

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.siennicka@mazovia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Siennicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel.: +48 (22) 597-90-42

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych dostarczy Zamawiającemu wiedzy w zakresie oceny realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”.
Badanie ewaluacyjne powinno w szczególności zawierać informacje uzupełniające do Raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej.

W ramach badania ewaluacyjnego Wykonawca powinien dokonać szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk, w następujących obszarach (celach szczegółowych):

1. Ocena osiągnięcia stopnia/poziomu celu głównego RPZ.
2. Ocena osiągnięcia stopnia/poziomów poszczególnych celów szczegółowych RPZ.
3. Ocena zgłaszalności do programu.
4. Ocena osiągnięcia oczekiwanych efektów określonych w RPZ.
5. Ocena efektywności programu, zgodnie z miernikami efektywności w ramach realizacji RPZ, oraz stopnia osiągniętych wartości mierników.
6. Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy RPZ oraz sposoby ich rozwiązania.
7. Ocena realizacji RPZ na podstawie ankiety satysfakcji uczestnika programu.
8. Ocena realizacji RPZ w opiniach uczestników/osób objętych wsparciem lub rodziców/ opiekunów lub innych interesariuszy programu, w zakresie:
1) organizacji RPZ w tym:
a) ocena uczestnictwa w RPZ,
b) działań realizatora/beneficjenta w ramach RPZ,
c) celowości realizacji RPZ w latach następnych,
2) działań edukacyjnych w tym:
a) poziomu przekazanej wiedzy,
b) formy przekazania wiedzy,
c) użyteczność przekazanej wiedzy,
d) wykorzystywania w życiu codziennym zdobytej wiedzy
e) przekazywania zdobytej wiedzy osobom z otoczenia
3) zmian (pozytywne, negatywne lub bez zmiany) w:
a) stanie zdrowia,
b) stylu życia,
które zaszły u uczestników RPZ/osób objętych wsparciem lub osób z ich otoczenia w wyniku uczestnictwa w RPZ.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem badania jest ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”.

W badaniu należy uwzględnić następujące kryteria ewaluacyjne:
• skuteczność – pozwalająca ocenić w jakim stopniu udało się zrealizować cele RPZ.
• efektywność – pozwalająca określić relacje pomiędzy wartością poniesionych nakładów w stosunku do uzyskanych efektów.
• użyteczność – pozwalająca ocenić rzeczywiste efekty realizacji RPZ, także te nieprzewidziane, ich zgodność z potrzebami odbiorców oraz ich wpływ na sytuację zdrowotną.
• trwałość – pozwalająca ocenić czy osiągnięte efekty są i pozostaną trwałe po zakończonej udziału w ramach RPZ.
UZASADNIENIE
Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020” ewaluacja powinna być zrealizowana w końcowej fazie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), lub po jego zakończeniu.
Wyżej wymienione wytyczne wskazują również w rozdziale 2 lit.l), że RPZ to program polityki zdrowotnej realizowany w ramach RPO.
Według art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) „do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy
w szczególności: (…) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa”.

ODBIORCY RAPORTU
Bezpośredni:
1. Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020.
3. Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020.
4. członkowie zespołu przygotowującego projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla kolejnej perspektywy finansowej UE.


Pośredni:
5. Beneficjenci RPO WM 2020+.
6. Komisja Europejska.
7. IK UP.
8. IP RPO WM.
9. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
Raport będzie opublikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ,,Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”".

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia bieżących wyników prac w siedzibie Zamawiającego (Warszawa). Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco o stanie badania i ewentualnych problemach.
W tym celu Wykonawca będzie sporządzał elektronicznie, co 2 tygodnie, roboczą informację o postępie realizacji badania, w tym z realizacji narzędzi badawczych.
Badanie będzie realizowane w następujących etapach:
1) Opracowanie raportu metodologicznego.
2) Opracowanie raportu końcowego.
3) Prezentacja wyników badań.

Etap 1
Wykonawca przygotuje raport metodologiczny, którego projekt w formie elektronicznej, zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
Następnie raport zostanie skonsultowany z Zamawiającym, a Wykonawca przygotuje jego ostateczną wersję
i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana
w wersji papierowej w 2-óch egzemplarzach wraz z płytami CD/DVD. Raport powinien być podpisany i opieczętowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczątką nagłówkową Wykonawcy.Etap 2
Raport końcowy, którego projekt w formie elektronicznej zostanie przekazany do Zamawiającego w terminie
12 tygodni od daty zawarcia umowy. Projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje ostateczną wersję raportu.
Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przesłana do Zamawiającego w terminie 17 tygodni od daty zawarcia umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego, zostanie przesłana wersja papierowa w 2-óch egzemplarzach wraz z płytami CD/DVD.
Raport końcowy powinien być podpisany i opieczętowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z nagłówkiem Wykonawcy.

Etap 3
Wykonawca przygotuje prezentację w programie PowerPoint zawierającą informacje o celu badania, metodologii i przebiegu badania oraz wnioskach i rekomendacjach. Wykonawca po zatwierdzeniu raportu końcowego prześle prezentację do akceptacji Zamawiającego w formie elektronicznej. Prezentacja powinna zostać przekazana w formie elektronicznej i na płycie CD/DVD.

Etap 4
Wykonawca w ciągu 3 tygodni od ukończenia ewaluacji przeprowadzi 2 prezentacje wyników badania ewaluacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (prezentacja zostanie przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego). Wykonawca na spotkania przygotuje prezentacje w formacie PowerPoint, przy czym na każde spotkanie prezentacja powinna być dostosowana do odbiorców. Jednocześnie Wykonawca powinien przygotować materiały informacyjne dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji oraz ewentualne zestawienia danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Badanie ewaluacyjne powinno zostać dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie
i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym.
Całość prac zostanie zamknięta w terminie nie dłuższym niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki dotyczące:
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/222632

Wiedza i doświadczenie

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/222632

Potencjał techniczny

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/222632

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/222632

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/222632

Dodatkowe warunki

Dokumentacja dostępna pod linkiem.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/222632

Warunki zmiany umowy

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/222632

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/222632

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi:
a) cena – 40 pkt.
b) koncepcja badawcza – 35 pkt.
c) metodologia – 20 pkt
d) organizacja badania – 5 pkt.
2) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium „cena” odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 40 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: C=(C_min/C_x )×40 gdzie: C - liczba punktów za kryterium „cena”, C min - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, C x - cena oferty badanej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3) koncepcja badawcza (35 pkt)
a) trafność (6 pkt) (adekwatność do przedmiotu badania) diagnozy sytuacji/stanu przedmiotu badania oceniana w następujący sposób:
- 0 pkt – brak odniesienia do badań/analiz diagnozujących przedmiot badania, brak postawienia hipotez badawczych;
- do 6 pkt – powołanie się na trafne (ich tematyka jest zgodna i przydatna z perspektywy zakresu badania) badania, analizy, ekspertyzy, publikacje naukowe diagnozujące przedmiot badania oraz postawienie hipotez badawczych adekwatnych (umożliwiających realizację wszystkich celów/obszarów badawczych, zarówno wymaganych, jak i dodatkowych) do przedmiotu ewaluacji wynikających z ww. badań/analiz;
b) trafne (5 pkt) (zapewniające realizację celu głównego badania) rozszerzenie koncepcji badawczej
o cele/obszary badawcze oceniane w następujący sposób:
- 0 pkt – brak propozycji dodatkowego celu/obszaru badawczego lub zaproponowany/e cel/e nie są trafne,
- 5 pkt – jeden zaproponowany trafny dodatkowy cel/obszar badawczy,
Każdy dodatkowy obszar musi zostać odpowiednio uzasadniony w kontekście celów i przedmiotu badania.
c) trafne (17 pkt) (zapewniające realizację celu głównego oraz celów szczegółowych badania) rozszerzenie koncepcji badawczej o dodatkowe pytania badawcze oceniane w następujący sposób:
- 0 pkt – brak propozycji dodatkowego pytania badawczego lub zaproponowany/e pytanie/a nie są trafne lub ma/ą charakter narzędziowy,
- do 17 pkt – za każde dodatkowe pytanie badawcze trafnie sformułowane w kontekście celów
i zakresu badania, w tym:
i. jeśli pytanie jest trafne, niepowielające się, nie pogłębiające pytań wymaganych, ale eksplorujące nowe wymiary, choć mieszczące się w zakresie badania – 1 pkt;
ii. jeśli pytanie jest trafne, niepowielające się, nie pogłębiające pytań wymaganych, ale eksplorujące nowe wymiary, choć mieszczące się w zakresie badania i zostało zaproponowane w obszarze dodatkowo zaproponowanym – 0,5 pkt.
d) Wewnętrzna logiczna spójność koncepcji badania (7 pkt) to znaczy czy zdaniem oceniającego oferent
w sposób przejrzysty i przekonujący wskazał sposób w jaki poszczególne obszary badawcze (ewentualnie dodatkowe oraz powiązane z celami szczegółowymi badania opisanymi w SOPZ) wynikają nawzajem z siebie, łącząc się w spójną całość, tym samym umożliwiają realizację zakresu i celów postawionych w SOPZ;
- 0 pkt - obszary badawcze nie są ze sobą logicznie powiązane, stanowią niezależne od siebie pola badawcze między którymi nie zachodzą relacje przyczynowo-skutkowe,
- do 7 pkt – obszary badawcze są ze sobą logicznie powiązane, tym samym stanowią spójny ciąg narracji badania;
4) metodologia (20 pkt):
1. trafne (9%) (zapewniające realizację celu głównego i celów szczegółowych badania oraz odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne) rozszerzenie metodologii badawczej o dodatkowe metody/techniki badawcze w zakresie gromadzenia danych oceniane w następujący sposób:
a. 0 pkt – brak propozycji dodatkowej metody/techniki badawczej lub zaproponowana/e metoda/y nie są trafne,
b. do 9 pkt – za dodatkowe metody/techniki badawcze trafnie dobrane w kontekście celów i zakresu badania, w tym: jeśli metoda/technika jest trafna (umożliwia realizację celu, zakresu badania, odpowiedzi na jedno lub kilka pytań ewaluacyjnych) i efektywna (niepowielająca tych samych potencjalnych respondentów) – 3 pkt
Każda dodatkowa metoda/narzędzie musi zostać odpowiednio uzasadniona w kontekście celów, przedmiotu i zakresu badania;
2. trafne (6 pkt) (zapewniające realizację celu głównego i celów szczegółowych badania oraz odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne) rozszerzenie metodologii badawczej o metody/techniki badawcze
w zakresie analizy danych oceniane w następujący sposób:
a. 0 pkt – brak propozycji metody/techniki badawczej w zakresie analizy danych lub zaproponowana/e metoda/y nie są trafne,
b. do 6 pkt – za dodatkowe metody/techniki badawcze w zakresie analizy danych trafnie dobrane w kontekście celów i zakresu badania, w tym: jeśli metoda/technika jest trafna (umożliwia realizację celu, zakresu badania, odpowiedzi na jedno lub kilka pytań ewaluacyjnych) – 2 pkt
a) trafność (5 pkt) dostosowania metod/technik badawczych do pytań badawczych oceniana w następujący sposób:
a. 0 pkt – mniej niż 80% pytań badawczych (wymaganych i ewentualnie dodatkowych) zostało trafnie (tj. w sposób umożliwiający odpowiedź na pytania) przyporządkowanych do metod badawczych (wymaganych i dodatkowych),
b. 5 pkt – od 80% i więcej pytań badawczych (wymaganych i dodatkowych) zostało trafnie (tj. w sposób umożliwiający odpowiedź na pytania) przyporządkowanych do metod badawczych (wymaganych i dodatkowych);
5) organizacja badania (5 pkt):
a) Trafne zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w trakcie realizacji badania oraz zaproponowanie środków je minimalizujących i wpływających na poprawę rzetelności badania (do 3 pkt.)
b) Propozycja nowatorskich rozwiązań, trafnych w kontekście zakresu badania, w zakresie prezentacji wyników badania (rozwiązania inne niż: prezentacja multimedialna, raport końcowy) (do 2 pkt.)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Adres

Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 59 79 100

Fax

22 59 79 290

NIP

5252087227

Tytuł projektu

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM

Numer projektu

RPMA.11.01.00-14-0003/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Infondo Pracownia Badawcza Sp. z o.o.
ul. Zegrzyńska 81A/102
05-119 Legionowo
cena brutto - 118 000,00 PLN
data wpłynięcia - 13 czerwca 2019 r.

2. EU - CONSULT Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18 C lokal D
80-747 Gdańsk
cena brutto - 100 000,00 PLN
data wpłynięcia - 13 czerwca 2019 r.
Liczba wyświetleń: 321