Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nad realizacją zadania pn.: BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ WRAZ Z WYTYCZONYM PODEJŚCIEM I OGRODZENIEM

Data publikacji: 31.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1181732

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zawiadamia o dokonaniu z dniem 05.06.2019 r. zmiany treści zapytania ofertowego w następującym zakresie:
1. Pkt. 5 Zapytania ofertowego zapisy dotyczące spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej otrzymują następujące brzmienie:
"- zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń , o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późń. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późń. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia w/w warunku, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (z podaniem nr uprawnień, rodzaju, daty i podstawy prawnej ich wydania) i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu udowodnienia kwalifikacji, o których mowa powyżej, przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy dokumentów potwierdzających warunek posiadanych uprawnień przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Osoba wskazana powinna posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego przez cały okres trwania budowy drewnianej wieży widokowej wraz z wytyczonym podejściem i ogrodzeniem.
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia"."
2. W pkt 8 Zapytania ofertowego ppkt 8.2. otrzymuje następujące brzmienie:
"8.2. Termin złożenia oferty: do dnia 13 czerwca 2019 r, do godziny 15:00".

Zamawiający załącza nowy załącznik do ogłoszenia pod nazwą: "Zapytanie ofertowe - po zmianie".

Miejsce i sposób składania ofert

Termin złożenia oferty: do dnia 13 czerwca 2019 r., do godziny 15:00.
Ofertę można składać:
- w formie pisemnej: osobiście, listownie lub pocztą kurierską (decyduje data faktycznego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej nadania) , pod adres siedziby Zamawiającego: Nadleśnictwo Dębno, ul. Racławicka
33, 74-400 Dębno,
- drogą elektroniczną, na adres mailowy: debno@szczecin.lasy.gov.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

debno@szczecin.lasy.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marlena Kowańdy - Cholewińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

95 756 14 22

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nad realizacją zadania pn. "BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ WRAZ Z WYTYCZONYM PODEJŚCIEM I OGRODZENIEM” . Przedmiotowa inwestycja, której dotyczy pełnienie nadzoru inwestorskiego zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 164, obręb ewidencyjny 0003 Porzecze, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie.
Zakres usługi obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: „ustawa”) (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do niniejszego zapytania Zapytania ofertowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: myśliborski Miejscowość: Porzecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmującymi budowę drewnianej wieży widokowej wraz z wytyczonym podejściem i ogrodzeniem.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją robót budowlanych dotyczących budowy drewnianej wieży widokowej z wytyczonym podejściem i ogrodzeniem w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).
2. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na terenie działki ewidencyjnej nr 164, obręb 0003 Porzecze, gm. Boleszkowice, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie.
3. Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej, przy zachowaniu wymagań określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załacznikami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego oraz Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych i podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub obiektu. Planowany termin bezpośredniego wykonywania robót budowlanych i protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych lub obiektu, obejmie okres od końca czerwca 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń , o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późń. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia w/w warunku, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (z podaniem nr uprawnień, rodzaju, daty i podstawy prawnej ich wydania) i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu udowodnienia kwalifikacji, o których mowa powyżej, przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy dokumentów potwierdzających warunek posiadanych uprawnień przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Osoba wskazana powinna posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego przez cały okres trwania budowy drewnianej wieży widokowej wraz z wytyczonym podejściem i ogrodzeniem.
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Warunek dotyczący braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim winno być aktualne na dzień składania ofert.
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 poniżej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli stron Umowy.
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu wykonania Umowy o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, nie dłuższy jednak niż okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany, polegających na:
a) wystąpieniu okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniu zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b) wystąpieniu okoliczności niemożliwych do przewidzenia przy zawarciu Umowy i niezawinionych przez żadną ze Stron, np. wystąpieniu zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
c) działaniach organów lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej, zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków),
d) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na czas wykonania Przedmiotu Umowy,
e) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
f) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy,
g) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,
h)przedłużenia trwania robót budowlanych wykonywanych na podstawie Kontraktu, bądź konieczności zawarcia umowy na roboty budowlane z nowym wykonawcą;
2) w zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy – w tym w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, przy jednoczesnym
proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia; obniżenie Wynagrodzenia nastąpi o wartość niewykonanej części Przedmiotu Umowy określonej na podstawie postanowień Umowy;
3) zmianę osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania Przedmiotu Umowy wskazanych w Wykazie osób, złożonym przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia, wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zostanie o tym poinformowany na piśmie, a osoby wskazane w zastępstwie będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wymagano w postępowaniu, w wyniku którego zawarto Umowę;
4) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy zostanie zmienione w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a zmianie ulegnie wysokość podatku VAT oraz - odpowiednio- wynagrodzenie brutto Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej – w przypadku oferty złożonej w formie pisemnej, a w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną – w formie skanu lub fotokopii oryginału pełnomocnictwa lub jego kopii notarialnie potwierdzonej.
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej – w przypadku oferty złożonej w formie pisemnej, a w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną – w formie skanu lub fotokopii oryginału pełnomocnictwa lub jego kopii notarialnie potwierdzonej,
4) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
5) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego,
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy zasobów (w przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: CENA (C)
Znaczenie procentowe kryterium - 100%
Maksymalna ilość punktów, jaką może oferta w kryterium - 100 pkt.
W ramach kryterium „Cena” ocenie podlegać będzie cena brutto podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Ocena zostanie dokonana według następującego wzoru:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 pkt * 100%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie ocenianej,
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE

Adres

Juliusza Słowackiego 2

71-434 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 43 28 744

Fax

91 42 25 313

NIP

8510312211

Tytuł projektu

„Zrównoważona turystyka na Obszarach Natura 2000 w Nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0162/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WALDEMAR ANTCZAK
DORADZTWO TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE,
Klepin 16,
74-400 Dębno,
Data wpłynięcia oferty: 05.06.2019
cena oferty: 7011,00 zł
Liczba wyświetleń: 310