Strona główna
Logo unii europejskiej

Zadanie V.1 Zakup sprzętu laboratoryjnego – chromatograf gazowy

Data publikacji: 19.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1180892

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 07.05.2019 r. dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.05.2019 r. na 16.05.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Pion Zamówień Publicznych - Dział Postępowań
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, pok. 309

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pikor

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(22) 445 53 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie V.1 Zakup sprzętu laboratoryjnego – chromatograf gazowy
(postępowanie nr 00580/WS/PW/JRP-DAP/D/2019)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonywanie badań węglowodorów ropopochodnych, benzenu, toluenu i izomerów ksylenu, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014 poz. 1800) oraz wykonywanie badań benzo(a)pirenu i WWA, zgodnie z zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017 poz. 2294)Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego z detektorem FID i spektrometrem mas oraz przystawką do analizy nadpowierzchniowej (headspace) wraz z kompletnym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Zamawiającego oraz opracowaniem metodyk oznaczania substancji wymienionych w pkt. II.1 OPZ.
Tryb zamówienia: przetarg
Wadium: 10.000 zł
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto
Do przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia został przeprowadzony Dialog techniczny.
Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl

Przedmiot zamówienia

1. Chromatograf gazowy dwukanałowy z możliwością zamontowania detektora FID i spektrometru mas oraz dwóch dozowników i przystawką do analizy nadpowierzchniowej (headspace) umożliwiający oznaczanie:
a) węglowodorów ropopochodnych (indeksu oleju mineralnego) zgodnie z normą PN-EN ISO 9377-2:2003,
b) benzenu, toluenu i izomerów ksylenu zgodnie z normą PN-ISO 11423-1:2002,
c) benzo(a)piren, WWA zgodnie z normą PN-EN 16691:2015-12.
2. Granice wykrywalności poszczególnych substancji w badanej próbce w rutynowych oznaczeniach nie wyższe niż:
a) węglowodory ropopochodne (indeksu oleju mineralnego) – 0,05 mg/l,
b) benzen – 1 ng/l,
c) toluen – 1 µg/l,
d) izomery ksylenu – 1 µg/l,
e) benzo(a)piren – 1 ng/l,
f) pozostałe WWA – 10ng/l.
3. Chromatograf gazowy musi zawierać co najmniej:
a) termostat kolumn (piec),
b) elektroniczną kontrolę przepływu i ciśnienia gazów ,
c) dwa dozowniki z elektroniczną kontrolą pneumatyki,
d) detektor płomieniowo jonizacyjny (FID),
e) detektor mas (MS) z jonizacją elektronową (EI) wyposażony w kwadrupolowy analizator mas,
f) automatyczny podajnik próbek ciekłych,
g) przystawkę do analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace).
4. Wyposażenie dodatkowe:
a) Generator wodoru:
b) Generator „zerowego” powietrza wraz z kompresorem:
c) Zestaw minimum trójstanowiskowy do ekstrakcji z wykorzystaniem krążków ekstrakcyjnych.
d) Dyski ekstrakcyjne dedykowane oznaczaniu WWA
e) Butle z gazem
5. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe materiały konieczne do uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia będące materiały zalecanymi przez producenta
6. Oprogramowanie:
a) do sterowania urządzeniem oraz do analizy wyników (w języku polskim lub angielskim) wraz z licencją.
b) biblioteki NIST wraz ze strukturami związków,
c) możliwość automatycznego tworzenia metody w oparciu o własną bazę danych,
7. oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem systemowym oraz systemem komputerowym dostarczonym przez Zamawiającego Instrukcja obsługi w języku polskim
8. Gwarancja na urządzenie (zestaw składający się z chromatografu gazowego z detektorami FID i MS oraz przystawką do analizy nadpowierzchniowej (headspace) wraz z kompletnym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem), zgodnie z ofertą, minimum 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego Protokołu odbioru dostawy bez uwag, w tym okresowe przeglądy niezbędne do zachowania ciągłości gwarancji i pełnej sprawności urządzenia.

Wymaganie dodatkowe stawiane Wykonawcom:
1. Montaż i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
2. Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do potrzeb eksploatacyjnych urządzenia
3. Montaż instalacji gazowej helu wraz z reduktorami .
4. Dostępny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce, czas reakcji na zgłoszoną awarię do 48 h.
5. Szkolenie z obsługi urządzenia oraz opracowanie dla Zamawiającego metodyk oznaczania substancji wymienionych w p.II.1.
6. Zapewnienie wsparcia merytorycznego z zakresu obsługi urządzenia oraz metodyk oznaczania substancji wymienionych w p.II.1 przez cały okres trwania gwarancji.

Kod CPV

38432210-7

Nazwa kodu CPV

Chromatografy gazowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 14 tygodni od dnia jej zawarcia, przy czym czas realizacji montażu i uruchomienia zakupionego urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia i opracowanie metodyk oznaczania substancji wymienionych w pkt. II.1 OPZ, powinien wynieść maksymalnie 15 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego lub Wykonawcy), od daty rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymaganie dodatkowe stawiane Wykonawcom:
1. Montaż i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
2. Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do potrzeb eksploatacyjnych urządzenia
3. Montaż instalacji gazowej helu wraz z reduktorami .
4. Dostępny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce, czas reakcji na zgłoszoną awarię do 48 h.
5. Szkolenie z obsługi urządzenia oraz opracowanie dla Zamawiającego metodyk oznaczania substancji wymienionych w p.II.1.
6. Zapewnienie wsparcia merytorycznego z zakresu obsługi urządzenia oraz metodyk oznaczania substancji wymienionych w p.II.1 przez cały okres trwania gwarancji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg poniżej wskazanych kryteriów:
Nr Kryterium Waga
1. Cena oferty (z podatkiem VAT) 90%
2. Okres gwarancji na urządzenie 10%

a) „Cena oferty”
W kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem:

C min
C = ---------------- x 90% x 100
C oferty
gdzie:
C- uzyskana ilość punktów dla badanej oferty,
Cmin - najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert,
Coferty - cena badanej oferty
b) „Okres gwarancji na urządzenie”
W kryterium przyznawane zostaną punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji należytego wykonania umowy tj:
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie prace związane z montażem i na przedmiot dostawy na okres przewidziany przez producenta, lecz nie krótszy niż 24 miesiące liczony od daty podpisania przez Zamawiającego ostatniego Protokołu odbioru dostawy bez uwag.

W przypadku wydłużenia powyższego terminu Wykonawca otrzyma:
10pkt. - za zaoferowanie terminu gwarancji na urządzenie na okres minimum 48 m-cy,
5 pkt. - za zaoferowanie terminu gwarancji na urządzenie na okres minimum 36 m-cy,
0 pkt. - brak wydłużenia terminu.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną sumę punktów w kryterium nr 1 i 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

pl. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5

02-015 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224459000

Fax

224459005

NIP

5250005662

Tytuł projektu

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI"

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0048/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
cena: 688 616,73 zł (z podatkiem VAT)
Oferta wpłynęła w dniu 16.05.2019 r. o godz. 9.00
Liczba wyświetleń: 185