Strona główna
Logo unii europejskiej

ROPS.PSO.3321.US.28.2019 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Data publikacji: 18.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1180659

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
2) Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 16 maja 2019 roku, o godzinie 10.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@rops-katowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

- Patrycjusz Kornas, Katarzyna Reclik, tel. 032 730 68 72, e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl, pokój 213 - w sprawach procedury,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048327306872

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Zasady efektywnej współpracy służb na rzecz dziecka i rodziny oraz Budowanie skutecznego systemu wspierania dzieci i rodziców. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie umiejętności budowania efektywnego systemu wsparcia rodziny.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: W miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jednym z hoteli na terenie wybranych miejscowości województwa śląskiego: Żywiec, Milówka, Węgierska Górka, Wisła, Ustroń, Brenna, Istebna, Szczyrk, Cieszyn lub na terenie wybranych powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano organizację specjalistycznego szkolenia w ramach bloku tematycznego nr VI (szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji), dla asystentów rodzin, rodzin wspierających, pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych, ośrodków preadopcyjnych i regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, zdrowia, oświaty i służb pracujących z rodzinami biologicznymi z terenu województwa śląskiego, w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Zasady efektywnej współpracy służb na rzecz dziecka i rodziny oraz Budowanie skutecznego systemu wspierania dzieci i rodziców. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie umiejętności budowania efektywnego systemu wsparcia rodziny.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Zasady efektywnej współpracy służb na rzecz dziecka i rodziny oraz Budowanie skutecznego systemu wspierania dzieci i rodziców. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie umiejętności budowania efektywnego systemu wsparcia rodziny.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Harmonogram realizacji zamówienia

Między 02 września a 15 listopada 2019 roku - dokładny termin szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 1 trenera spełniającego niżej wskazane kryteria:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk społecznych (do wykazu należy dołączyć skan/kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich z zakresu nauk społecznych);
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu i/lub w pracy w zespole interdyscyplinarnym
w obszarze systemu wspierania dziecka i rodziny (w wykazie należy podać: pełną nazwę pracodawcy / zleceniodawcy, stanowisko oraz liczbę lat pracy);
- przeprowadzenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 5 szkoleń
w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla łącznie minimum 100 osób (w wykazie należy podać: pełną nazwę szkoleń, zleceniodawcę usług, datę realizacji (w formacie DD-MM-RRRR), grupę docelową, liczbę uczestników szkoleń). Na spełnienie warunku nie dopuszcza się realizacji usług doradztwa indywidualnego i grupowego, superwizji indywidualnej i grupowej oraz zajęć (wykładów, ćwiczeń, warsztatów, itp.) prowadzonych na uczelniach wyższych.
UWAGA!
1) Pod pojęciem „wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk społecznych” należy rozumieć ukończenie co najmniej studiów wyższych II-go stopnia z co najmniej jednego z niżej wymienionych obszarów: antropologia i/lub cybernetyka społeczna i/lub socjocybernetyka i/lub ekonomia i/lub etnografia i/lub geografia i/lub historia i/lub nauki o bezpieczeństwie i/lub nauki o obronności i/lub nauki o rodzinie i/lub nauki prawne i/lub pedagogika i/lub politologia i/lub polityka społeczna i/lub praca socjalna i/lub prawo i/lub psychologia i/lub religioznawstwo i/lub socjologia i/lub stosunki międzynarodowe i/lub studia nad rozwojem.
2) Zamawiający informuje, że przy ocenie spełnienia warunków będzie brał pod uwagę tylko te szkolenia, co do których Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane informacje (tj. pełną nazwę szkoleń, zleceniodawcę usług, datę realizacji (w formacie DD-MM-RRRR), grupę docelową, liczbę uczestników szkoleń). Szkolenia co do których Wykonawca nie poda wszystkich wymaganych elementów, nie będą uznane przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia/ modyfikacji /poprawek ww. elementów w przesłanej ofercie zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Zamawiającego.
3) Jeżeli Wykonawca przewiduje do realizacji szkolenia więcej niż wymaganego przez Zamawiającego jednego trenera, każda z wskazanych w wykazie osób (trenerów) musi spełniać postawione wymagania.
4) Wymaga się złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dla każdego trenera osobno.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

10) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
11) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. Zaistnienia omyłki pisarskiej,
b. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
c. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu szkolenia składającego się na przedmiot umowy
z następujących przyczyn:
i. jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana przynajmniej 60% grupa uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,
ii. zaistnienie siły wyższej (w szczególności: choroba trenera, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
d. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności dopuszczalna jest zmiana osób prowadzących szkolenie, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoba zmieniana. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego i wypełnionego Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, wraz z wymaganymi skanami/kopiami dokumentów dla zastępcy,
e. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i /lub Zarządzającej,
g. Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment).
12) Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych
w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
13) Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

5. Oferta musi zawierać:
a) Podpisany i wypełniony Formularz cenowy, załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) Podpisany i wypełniony Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
c) Podpisane i wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
d) Jeśli dotyczy - Podpisane i wypełnione Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
e) Skany/kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych magisterskich z wymaganego zakresu dla wszystkich wykazanych trenerów potwierdzających wymagane kwalifikacje wyszczególnione
w rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków punkt 1 d) niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena oferty - 100%

3) Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Ocenie według ww. kryteriów poddane zostaną jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5) Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, obliczona w następujący sposób:
- KRYTERIUM Cena oferty:
C = Cena oferty z najniższą ceną x 100
-----------------------------------------
Cena oferty ocenianej
C = Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena oferty
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów (maksymalnie 100,00 punktów).
6) W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tej oferty, która wpłynęła jako pierwsza spośród ofert najkorzystniejszych.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozdział V niniejszego zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE/ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Adres

Modelarska 10

40-142 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

327306868

Fax

327306868

NIP

9542331531

Tytuł projektu

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0003/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta 4
MOTYWATOR ROZWOJU. KATARZYNA SŁUPIŃSKA
ul. Gromadzka 6, 41-214 Sosnowiec
Rodzaj przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwo
Data wpłynięcia oferty: 15.05.2019 r. godz. 23:52
Cena oferty: 5.280,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 236