Strona główna
Logo unii europejskiej

Na realizację usługi przewozu osób niepełnosprawnych, na stanowisku kierowca busa, na potrzeby projektu pn. "NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI ZAWODOWO 2" Nr RPKP.09.02.01-04-0008/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Data publikacji: 17.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-07-2019

Numer ogłoszenia

1180328

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: "JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA, ul. Fałata 98-102, 87-100 Toruń.
Oferta musi być złożona osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), za pośrednictwem kuriera lub posłańca.
Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej podgląd oferty bez jej otwarcia. Koperta winna posiadać oznaczenie: „OFERTA" na realizację usługi przewozu osób niepełnosprawnych, na stanowisku kierowca busa, na potrzeby realizacji projektu "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2019 roku do godziny 14.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Zarzecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 740 286

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja łącznie 1840 godzin usługi przewozu osób niepełnosprawnych, średnio 80 godzin miesięcznie, na rzecz 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w okresie od 2 września 2019 roku do 31 lipca 2021 roku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy do zrealizowania łącznie 1840 godzin usługi przewozu osób niepełnosprawnych, średnio 80 godzin miesięcznie, na rzecz 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego, nieaktywnych (biernych) zawodowo, w okresie od 2 września 2019 roku do 31 lipca 2021 roku.

Przedmiot zamówienia

1/Przedmiotem zamówienia jest realizacja łącznie 1840 godzin usługi przewozu osób niepełnosprawnych, średnio 80 godzin miesięcznie, na rzecz 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego, nieaktywnych (biernych) zawodowo, zwanych dalej także uczestnikami projektu, w okresie od 2 września 2019 roku do 31 lipca 2021 roku.
2/ Wykonawca jest zobowiązany pozostawać w gotowości do świadczenia usługi w danych miesiącach kalendarzowych, w wymiarze zadeklarowanym w ofercie oraz świadczyć usługi w wymiarze ustalonym przez Zamawiającego – a który będzie ustalany na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby niepełnosprawne,
3/ Zgodnie z założeniami projektu Wykonawca odpowiedzialny będzie za dowóz uczestników/czek projektu na zajęcia objęte projektem lub staż zawodowy i następnie odwóz, przy czym usługa powinna być wykonywana w godzinach rannych i popołudniowych.
4/ Wykonawca zobowiązany będzie do:
- wykonywania pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem
- prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaną pracą kierowcy busa.

Kod CPV

98000000-3

Nazwa kodu CPV

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje, że zamówienie będzie realizowane od 2 września 2019 roku do 31 lipca 2021 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)
2. W postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do przewozu osób niepełnosprawnych (aktualne badania psychotechniczne) busem 7-osobowym, doświadczenie to min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku kierowcy oraz nie będą podlegać wykluczeniu z postępowania.

Wiedza i doświadczenie

jak wyżej

Potencjał techniczny

jak wyżej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)
2. W postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do przewozu osób niepełnosprawnych (aktualne badania psychotechniczne) busem 7-osobowym, doświadczenie to min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku kierowcy oraz nie będą podlegać wykluczeniu z postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;
d) w przypadku zmiany wytycznych, które znajdują zastosowanie do realizacji projektu przez Zamawiającego lub w przypadku zmian umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego,
e)w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających wpływ na realizację umowy,
f) w przypadku zmiany potrzeb uczestników projektu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz Oferty - zgodnie ze wzorem w załączniku 1
2. Doświadczenie – zgodnie ze wzorcem w załączniku 2
3. kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia busa (7-osobowy) w tym aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebyte badania psychotechniczne.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem w załączniku 3

Jeżeli treść dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę będzie budziła wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich wyjaśnienie

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
KOSZT - WAGA 50
DOŚWIADCZENIE - WAGA 50
2. W kryterium 1 – KOSZT - najwyższą liczbę punktów (50 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższy koszt, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = ( Koszt oferty najkorzystniejszej / Koszt oferty ocenianej) x 50 pkt
3. W kryterium 3 - DOŚWIADCZENIE - najwyższą liczbę punktów (50 pkt) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który udokumentuje najdłuższe doświadczenie. Bezwarunkowe doświadczenie to min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku kierowcy (sumuje się łącznie miesiace i lata, nie ma obowiązku ciągłości pracy) – 20 pkt. Dodatkowo za każdy dodatkowy miesiąc pracy 1 pkt. (1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.). Jeżeli Wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium dodatkowo 30 pkt.
4. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Punkty przyznane w danym kryterium danej ofercie zostaną do siebie dodane. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, spełniaja warunki udziału w postępowaniu oraz złożona oferta nie podlegaja odrzuceniu.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kosztu i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród takich ofert wybierze ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Zasady określone w pkt 7-8 mogą być stosowane przez Zamawiającego więcej niż jeden raz.
10. O wynikach postępowania– Wykonawca, którego oferta została wybrana, Zamawiający poinformuje Wykonawcę poprzez publikację ogłoszenia o wynikach przetargu na stronie internetowej pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz telefonicznie. W tym samym terminie Wykonawca poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, lub którzy zostali wykluczeniu z udziału w postępowaniu, podając przyczyny wykluczenia lub odrzucenia ich ofert.
11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, Zamawiający zaprosi do podpisania Umowy kolejnego Wykonawcę, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę:
1) którego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, również źródeł innych podmiotów, łącznie z planowanym czasem zaangażowania w niniejszy projekt, przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa powyżej, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami.
2) który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277d KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK),
4) który jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
5) który przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje,
6) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
7) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie będzie podlegać ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

Adres

Juliana Fałata 98102

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56/6868170

Fax

56/6868170

NIP

9562122440

Tytuł projektu

Niepełnosprawni - sprawni zawodowo2

Numer projektu

RPKP.09.02.01-04-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wiesław Kwiatkowski; ul. Gagarina 94/5; 87-100 Toruń
Data wpłynięcia oferty: 01.07.2019r. - złożona osobiście w siedzibie Beneficjenta
Cena oferty: 50 600 zł
Liczba wyświetleń: 258