Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi medyczne w zakresie badań USG prenatalnych

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1180147

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy:
- przesłać/doręczyć na adres Zamawiającego: Anna Pogorzelska-Antkowiak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EsteDerm Estetyka I Dermatologia Centrum Dermatologii Estetycznej I Chirurgii
Al. Bielska 135B/17, 43-100 Tychy,
lub
- przesłać na adres e-mail: pawelczerwik37@gmail.com
podając w tytule nazwę lub numer postępowania: 1/2019 w terminie do dnia 16.05.2019 r.
Osoba do kontaktu:
Paweł Czerwik
tel. 502 136 636
e-mail: pawelczerwik37@gmail.com
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawelczerwik37@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Czerwik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 136 636

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie na rzecz pacjentek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonaniu badania ultrasonograficznego prenatalnego pomiędzy 11+0 a 13+6 oraz pomiędzy 18-24 tygodniem ciąży.
2. Świadczenia udzielane będą w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zapewnia:
a. dostęp do wszystkich środków i urządzeń medycznych (sprzętu i aparatury, znajdujących się na terenie NZOZ Esteredm, niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem,
b. utrzymanie w sprawności sprzętu, o którym mowa wyżej, a także jego konserwację i przeglądy,
c. odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne pomieszczeń.
4. Przewidywana maksymalna liczba świadczeń: 6 150. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia mniejszej liczby badań, adekwatnie do liczby pacjentek zakwalifikowanych do Projektu oraz okoliczności wynikających z realizacji Projektu.
5. Z uwagi na specyfikę zamówienia, Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z dwoma wykonawcami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu „Badania prenatalne i koordynowana opieka nad kobietą w ciąży szansą na zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie na rzecz pacjentek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonaniu badania ultrasonograficznego prenatalnego pomiędzy 11+0 a 13+6 oraz pomiędzy 18-24 tygodniem ciąży.
2. Świadczenia udzielane będą w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zapewnia:
a. dostęp do wszystkich środków i urządzeń medycznych (sprzętu i aparatury, znajdujących się na terenie NZOZ Esteredm, niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem,
b. utrzymanie w sprawności sprzętu, o którym mowa wyżej, a także jego konserwację i przeglądy,
c. odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne pomieszczeń.
4. Przewidywana maksymalna liczba świadczeń: 6 150. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia mniejszej liczby badań, adekwatnie do liczby pacjentek zakwalifikowanych do Projektu oraz okoliczności wynikających z realizacji Projektu.
5. Z uwagi na specyfikę zamówienia, Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z dwoma wykonawcami.

Kod CPV

85150000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi obrazowania medycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85121210-8 Usługi ginekologiczne lub położnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący:
- lekarzem ze specjalizacją w zakresie ginekologii i położnictwa, posiadającym aktualne certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicine Foundation, legitymującym się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
a. Wykaz osób, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z podaniem ich kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,
b. Oświadczenie wymagane w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej (e-mail). W przypadku złożenia ofert drogą elektroniczną, oferta i dokumenty o których mowa w pkt. VII.4 winny zostać przesłane w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
6. Oferta musi zawierać cenę ryczałtową za jedno badanie, określone w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto za jedno badanie :100%
Obliczenie liczby punktów wg poniższego wzoru:

Ocena dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:
WC = (Cn : Cb) x 100
WC – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
Cena przedmiotu oferty brutto – całkowity koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane
z realizacją umowy.
Zamawiający dokona wyboru dwóch ofert, które uzyskają dwie najwyższe pozycje w rankingu oceny ofert.
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z potencjalnymi wykonawcami
w celu polepszenia warunków oferty, w szczególności w przypadku, gdy wybór dwóch ofert będzie niemożliwy z uwagi na uzyskanie przez co najmniej trzy oferty takiej samej liczby punktów.

Wykluczenia

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANNA POGORZELSKA-ANTKOWIAK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESTEDERM ESTETYKA I DERMATOLOGIA CENTRUM DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ I CHIRURGII

Adres

al. Bielska 135B/17

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

Numer telefonu

(32) 726-74-50

NIP

6341677244

Tytuł projektu

Badania prenatalne i koordynowana opieka nad kobietą w ciąży szansą na zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych.

Numer projektu

RPSL.09.02.06-24-074G/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

a. NZOZ „O-MED” Aleksandra Plata - Babula
b. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Dariusz Student
Liczba wyświetleń: 265