Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie Ofertowe nr 10/2019 na stanowisko C++ Developer Senior

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1180127

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta powinna zawierać imię i nazwisko Oferenta/nazwę Oferenta, adres Oferenta, PESEL/NIP Oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty, wynoszący minimum 45 dni.

Oferta powinna zawierać:
• Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z CV oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i kwalifikacje;
• Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Wypełnione i podpisane oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Termin ważności oferty: min. 45 dni liczone od daty złożenia oferty.

Oferent w ramach niniejszego zapytania może złożyć 1 ofertę.

Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Oferenta poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na jeden z podanych niżej sposobów:
1) W formie pisemnej w siedzibie firmy (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres siedziby Zamawiającego wskazany poniżej:

Teleste Video Networks Sp z o.o,
Ul. Krowoderskich Zuchów 14
31-272 Kraków

2) Na adres poczty elektronicznej: pawel.sawka@teleste.com

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 maja 2019 roku (liczy się data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty nadesłane w formie innej lub niezawierającej danych wskazanych w pkt. VI.4 będą odrzucane z przyczyn formalnych.

Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Oferenta, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofert, bez podania przyczyny.

Złożone oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Oferentów.

Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia do 3 dni przed terminem składania ofert, obowiązuje zasada kontaktu w formie mailowej na adres: pawel.sawka@teleste.com

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie odbywa się w trybie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.sawka@teleste.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Sawka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 100 172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Teleste Video Networks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza Zapytanie Ofertowe zapraszając do składania ofert na stanowisko: C++ Developer Senior, w związku z realizacją projektu „S-AWARE – zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa”, na który to Projekt Zamawiający pozyskał dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie jednego Oferenta, któremu zostanie powierzone wykonanie prac związanych z tworzeniem i rozwojem oprogramowania w C++ oraz .NET w ramach realizacji projektu „S-AWARE – zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa”, realizowanym w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest stworzenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa S-AWARE wykorzystującego statystyczne metody klasyfikacji obserwowanych i rejestrowanych zdarzeń w celu automatycznej identyfikacji zagrożeń oraz wspomagania operatorów systemu w nadzorowaniu bieżącej sytuacji

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres obowiązków (zadań) na przedmiotowym stanowisku obejmuje:
- projektowanie architektury rozwiązań komponentów projektu w zakresie nowych składników oraz ich modyfikacji
- dbałość o projektowanie rozwiązań spełniających wymagania bezpieczeństwa i wydajności
- współpraca z architektami w celu zrozumienia potrzeb i zaprojektowania najlepszych rozwiązań
- wsparcie merytoryczne i techniczne dla pozostałych członków zespołu odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania
- implementacja oprogramowania
- integracja i testowanie implementowanego rozwiązania w ramach rozwijanego systemu
- tworzenie i utrzymywanie dokumentacji implementowanego rozwiązania
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Przewidywany czas trwania zlecenia: od dnia 22.05.2019 do 31.07.2019 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy (tj. wydłużenia bądź skrócenia czasu realizacji prac).
Planowanie zaangażowanie Oferenta wynosi do 295 godzin w ramach realizacji zamówienia.
Rozliczanie czasu pracy wykonania prac będzie odbywać się miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy Oferenta, stawki godzinowej wynikające ze złożonej oferty oraz protokołu odbioru wykonanych usług.

Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie wystawionego przez Oferenta rachunku lub faktury.

Kod CPV

72200000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 22.05.2019 do 31.07.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają poniższe wymagania:
• 5 lat doświadczenia w projektach opartych na bibliotece .Net
• Minimum 1/2 roku doświadczenia w branży Video Security
• Znajomość programowania sieciowego (TCP/IP, HTTP)
• Znajomość środowiska MS Visual Studio
• Znajomość standardów HTML, XML, JSON
• Znajomość baz danych, w szczególności PostreSQL
• Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
• Znajomość nowoczesnych technik programowania i udział w procesie oceny i poprawy jakości kodu

Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty CV i opcjonalnie referencje, z których będzie wynikało, że posiada wymagane doświadczenie, kwalifikacje oraz umiejętności, na podstawie których Zamawiający potwierdzi prawdziwość danych zawartych w ofercie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

Ocena spełnienia wyżej ww. warunków odbędzie się na podstawie złożonego formularza oferty wraz z załączonym CV kandydata. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Dodatkowe warunki

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenie oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Oferentowi w ramach niniejszego projektu, a łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie (oświadczenie Oferenta nr 3).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian w zakresie warunków realizacji zamówienia, zarówno na etapie podpisywania jak i realizacji umowy z Oferentem (na podstawie stosownych aneksów do umowy) w zakresie:
a. terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku kiedy taka zmiana będzie korzystna dla realizacji celów projektu i Zleceniodawca otrzyma akceptację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wprowadzenia takich zmian lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, której Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania ofertowego albo innych okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
b. możliwości udzielenia Oferentowi zamówienia uzupełniającego w szczególnych przypadkach, które nie mogły zostać przewidziane na etapie przygotowania zapytania ofertowego, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu i wynikających z bieżącej realizacji projektu, w szczególności wynikające z przedłużenia terminu realizacji projektu, po uzyskaniu uprzedniej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
c. zmiany harmonogramu prac wykonywanych przez Oferenta w ramach realizacji zamówienia, polegających na zmianie proporcji czasu realizacji poszczególnych etapów, w tym zmianie zaangażowania czasowego,
d. wszelkich zmian będących konsekwencją wprowadzania przez NCBR zmian do projektu związanych z zakresem merytoryczno-finansowym zadań opisanych w częściach niniejszego zamówienia,
e. związanych z wystąpieniem okoliczności i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które mogą wpłynąć zarówno na sposób, jak i termin realizacji zadań w ramach projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym
4. CV / referencje lub inne dokumenty .

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego schematu. Maksymalnie Oferent może otrzymać 100 punktów.

1) Kryterium I (K1) – Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usług przez Oferenta – oznacza to cenę brutto za 1 godzinę (60 minut) świadczenia usług przez Oferenta na podstawie zawartej umowy wyrażona w PLN – maksymalnie do uzyskania 70 punktów

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa Cena brutto (spośród złożonych ofert)
K1 = ----------------------------------------------------------------- x 80 = ilość punktów
Cena brutto rozpatrywanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 80.

2) Kryterium II (K2) Doświadczenie Oferenta bezpośrednio realizującego zamówienie – w kryterium oceniane będzie udokumentowane doświadczenie zawodowe Oferentów wyznaczonych bezpośrednio do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia terminu złożenia oferty. Ocena odbędzie się na podstawie wypełnionego formularza ofert – maksymalnie do uzyskania 20 punktów.

Punkty za kryterium „doświadczenie Oferenta bezpośrednio realizującego zamówienie” zostaną obliczone wg następującego wzoru: K(2) = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6
• P1: Udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów w technologii .NET – 5 pkt.
• P2: Udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów w technologii .NET – 3 pkt.
• P3: Udokumentowane minimum 1-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów w technologii .NET – 2 pkt.
• P4: Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów wykorzystujących technologie SQL – 5 pkt.
• P5: Udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów wykorzystujących technologie SQL – 3 pkt.
• P6: Udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów wykorzystujących technologie SQL – 2 pkt.

Łącznie Oferent może uzyskać 20 punktów

Zamawiający dokona wybory najkorzystniejszej oferty w każdej ze wskazanych części oddzielnie kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów, wg wzoru:
Punkty = K(1) + K(2).

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów, jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w trakcie oceny zostanie mu przyznanych 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą ilość punktów. W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego zostanie wyłoniony jeden Oferent.

W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niespełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TELESTE VIDEO NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krowoderskich Zuchów 14

31-272 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

0048602100172

NIP

9451996199

Tytuł projektu

S-AWARE - zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0235/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wojciech Koźliński PRIME, ul. Wieczysta 123/5, 50-550 Wrocław, 15.05.2019, 147,60 zł brutto / godz.
Liczba wyświetleń: 413