Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż i uruchomienie wytaczarki płytowej

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1180101

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie firmy lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać do dnia 16.05.2019 r do końca dnia. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy).
Oferta musi być ważna w ciągu 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukas@landoia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Kapusta, lukas@landoia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501171047

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie wytaczarki płytowej o następujących parametrach:
• przejazd w osi x- min. 12 000 mm,
• przejazd w osi y – min. 6 000 mm,
• przejazd w osi z – min. 1 300 mm,
• przejazd w osi w – min. 1 200 mm,
• średnica pinoli min. 200 mm,
• wymiar suwaka max. 450x450 mm,
• obroty wrzeciona – min 2500 rpm,
• max moment obrotowy przy S1 – min 10 000 Nm,
• moc wrzeciona S1 – min 100 kW,
• liniały pomiarowe we wszystkich osiach obrabiarki,
• łoże, suwak, obudowa wrzeciennika odlewane z żeliwa szarego
• rozstaw prowadnic na łożu – min. 1 900 mm,
• szerokość pojedynczej prowadnicy hydrostatycznej na łożu - min 400 mm,
• rozstaw prowadnic w kolumnie - min 1 500 mm,
• szerokość pojedynczej prowadnicy hydrostatycznej w kolumnie - min 200 mm,
• kolumna wykonana jako jeden element żeliwa szarego,
• hydrostatyczne prowadnice w osi X, Y, Z,W
• środki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami CE,
• waga maszyny bez akcesoriów min 100 000 kg,
• dokumentacja techniczna w języku polskim oraz model 3D maszyny,
• obrotowy i przesuwny stół roboczy o wymiarach min. 3000 x 3000 mm,
• hydrostatyczne prowadnice w obu osiach stołu,
• obciążenie centryczne stołu - min. 40 000 kg,
• moment obrotowy stołu - min. 40 000,
• uniwersalna głowica frezarska o mocy min 50 kW i momencie obrotowym min 2500 Nm,
• automatyczne obracanie głowicy o min. 1 ° w obu osiach,
• automatyczne ładowanie osprzętu na maszynie,
• podajnik wiórów
• sonda do pomiaru detalu 3D
• gwarancja dostępności części zamiennych przez następne 10 lat,
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- dostawę do zakładu zamawiającego
- montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie wytaczarki płytowej w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnego w skali świata urządzenia profilującego do wytwarzania profili zamkniętych” dofinansowanego w ramach działania 3.2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie wytaczarki płytowej o następujących parametrach:
• przejazd w osi x- min. 12 000 mm,
• przejazd w osi y – min. 6 000 mm,
• przejazd w osi z – min. 1 300 mm,
• przejazd w osi w – min. 1 200 mm,
• średnica pinoli min. 200 mm,
• wymiar suwaka max. 450x450 mm,
• obroty wrzeciona – min 2500 rpm,
• max moment obrotowy przy S1 – min 10 000 Nm,
• moc wrzeciona S1 – min 100 kW,
• liniały pomiarowe we wszystkich osiach obrabiarki,
• łoże, suwak, obudowa wrzeciennika odlewane z żeliwa szarego
• rozstaw prowadnic na łożu – min. 1 900 mm,
• szerokość pojedynczej prowadnicy hydrostatycznej na łożu - min 400 mm,
• rozstaw prowadnic w kolumnie - min 1 500 mm,
• szerokość pojedynczej prowadnicy hydrostatycznej w kolumnie - min 200 mm,
• kolumna wykonana jako jeden element żeliwa szarego,
• hydrostatyczne prowadnice w osi X, Y, Z,W
• środki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami CE,
• waga maszyny bez akcesoriów min 100 000 kg,
• dokumentacja techniczna w języku polskim oraz model 3D maszyny,
• obrotowy i przesuwny stół roboczy o wymiarach min. 3000 x 3000 mm,
• hydrostatyczne prowadnice w obu osiach stołu,
• obciążenie centryczne stołu - min. 40 000 kg,
• moment obrotowy stołu - min. 40 000,
• uniwersalna głowica frezarska o mocy min 50 kW i momencie obrotowym min 2500 Nm,
• automatyczne obracanie głowicy o min. 1 ° w obu osiach,
• automatyczne ładowanie osprzętu na maszynie,
• podajnik wiórów
• sonda do pomiaru detalu 3D
• gwarancja dostępności części zamiennych przez następne 10 lat,
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- dostawę do zakładu zamawiającego
- montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia.

Kod CPV

42600000-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-6 Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy zadania polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu wytaczarki płytowej o wielkości przejazdu w osi y min 6000 mm. Weryfikacja na podstawie wykazu dostaw znajdującego się w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów na etapie oceny ofert do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy
w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
 charakterze od nich niezależnym,
 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:
1. Cena brutto (od 0 do 60 punktów) – stosunek najniższej oferty spośród złożonych do ceny badanej oferty mnożony przez 60
2. Rozstaw prowadnic na łożu maszyny (od 0 do 10 punktów) – stosunek rozstawu prowadnic na łożu maszyny z badanej oferty do największego rozstawu prowadnic na łożu maszyny spośród złożonych ofert pomnożony przez 10
3. Wielkość max momentu obrotowego wrzeciona S1 (od 0 do 10 punktów) – stosunek max momentu obrotowego wrzeciona S1 maszyny z badanej oferty do największej wielkości max momentu obrotowego wrzeciona S1 spośród złożonych ofert mnożony przez 10
4. Wielkość max mocy silnika wrzeciona S1 (od 0 do 10 punktów) – stosunek max mocy silnika wrzeciona S1 maszyny z badanej oferty do największej wielkości max mocy silnika wrzeciona S1 spośród złożonych ofert mnożony przez 10
5. Długość gwarancji w miesiącach (od 0 do 10 punktów) – stosunek długości gwarancji z badanej oferty do najdłuższej długości gwarancji spośród złożonych ofert mnożony przez 10.

Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę podpisanie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 5% akcji lub udziałów;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LANDOIA KAPUSTA ŁUKASZ

Adres

26-631 Jastrzębia

mazowieckie , radomski

Numer telefonu

501 171 047

NIP

7962440697

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego w skali świata urządzenia profilującego do wytwarzania profili zamkniętych.

Numer projektu

POIR.03.02.01-14-0004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SKODA MACHINE TOOL a.s., Tylova 1/57, 301 00 Plzen, Czech Republic, data wpływu: 13.05.2019
Liczba wyświetleń: 273