Strona główna
Logo unii europejskiej

Wydmuchiwarki butelek – 1 komplet (Jako modułu linii produkcyjnej do płynnych środków piorących - 1 komplet)

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1180051

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
- w formie elektronicznej: ofertyclovin@clovin.com.pl. Dokumenty przesłane w postaci elektronicznej (e-mail) zeskanowane w formacie .pdf muszą być czytelne wraz z czytelnymi podpisami i pieczęciami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ofertyclovin@clovin.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Sienicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

862755058

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja, konfiguracja i uruchomienie nowego środka trwałego: Wydmuchiwarki butelek – 1 komplet (jako modułu linii produkcyjnej do płynnych środków piorących - 1 komplet).
Przedmiot zamówienia musi być nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: wysokomazowiecki Miejscowość: Czyżew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy urządzenia Wydmuchiwarki butelek – 1 komplet (jako modułu linii produkcyjnej do płynnych środków piorących - 1 komplet).

Przedmiot zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja, konfiguracja i uruchomienie nowego środka trwałego: Wydmuchiwarki butelek – 1 komplet (jako modułu linii produkcyjnej do płynnych środków piorących - 1 komplet).
Przedmiot zamówienia musi być nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.

3.2 Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Wydmuchiwarka butelek – 1 komplet

L.p. Wyszczególnienie Ilość
1 Okres gwarancji (miesiące): Minimum 12 miesięcy (włącznie)
2 Czas reakcji serwisowej (godziny): Maksymalnie 24 godziny (włącznie)
3 Oferowane urządzenie jest NOWE TAK

Specyfikacja szczegółowa:

Poz. Opis parametru - wyszczególnienie Jednostka Wartość parametru
1 Wytłaczarko-wydmuchiwarka butelek i kanistrów z HDPE, PP,PE o pojemności do 6L, dwu stołowa i jedno gniazdowa o wydajności minimum 270szt/h, o napędzie pneumatyczno-mechanicznym lub elektrycznym Szt. 4
1.2 Panel dotykowy HMI w języku polskim z pamięcią danych cal 7
minimum
1.3 Dwie pojedyncze formy dla każdej maszyny Szt. 8
Minimum
1.4 100 punktowy napędzany serwo motorem system regulacji grubości ścianki butelki - Tak
1.5 Obudowa bezpieczeństwa - Tak
1.6 Tester szczelności butelek umiejscowiony w maszynie - Tak
1.7 System podawania odpadu do młynka - Tak
1.8 Maszyna wyposażona w młynek do mielenia odpadu i system podawania przemiału z powrotem do maszyny - Tak
1.9 Podciśnieniowy automatyczny transport granulatu z zaworem proporcjonalnym - Tak
1.10 Mieszalnik tworzywa - Tak
1.11 Zmieniacz sit - Tak
1.12 Maksymalne wymiary wytłaczarko-wydmuchiwarki LxWxH 3500x3000x4000 (mm) - Tak
1.13 Ilość stref grzewczych Szt. Minimum 5
1.14 Automatyczny system odcinania nadlewów - Tak
1.15 Chłodziarka wody do chłodzące formy i maszyny Szt. 2
minimum
2 Dostawa, uruchomienie i szkolenie w cenie - Tak
3 Instrukcja i dokumentacja w języku polskim - Tak
4 Deklaracja zgodności z normami unijnymi - Tak
5 Siedziba serwisu na terenie Polski - Tak

Oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz:
- szczegółowej specyfikacji urządzeń,
- plan rozmieszczenia urządzeń (layout ze wszystkimi wymiarami) w hali o wymiarach 9m x 16m
- szacunkowe koszty eksploatacji,
- szacunkowe koszty przeglądów, konserwacji oraz ich częstotliwość,
- zestawienie mocy (kW) zainstalowanych urządzeń, pobór mocy podczas rozruchu i podczas normalnej pracy
- Załącznik nr 3 – wykaz referencji.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie przewiduje się

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 10 miesięcy (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy na dostawę

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oświadczenie Oferenta, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Wiedza i doświadczenie

Oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia,

Potencjał techniczny

Oświadczenie oferenta, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczenie oferenta, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oświadczenie oferenta, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia

Dodatkowe warunki

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Wzorem Formularza Ofertowego oraz musi zawierać wypełnione wszystkie wskazane załączniki i pola (kompletna, spełnia wymagania techniczne urządzeń oraz pozostałe warunki dostaw). Nie spełnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
Oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferentów. Nie spełnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, które nie zawierają pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i/lub nie spełniają wymogów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w każdym czasie od momentu złożenia ofert,
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru ofert,
c) unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,
d) zmiany warunków postępowania o udzielanie zamówienia w jego trakcie. Okres na składanie ofert zostanie wydłużony o minimum 30 dni od wprowadzenia zmiany.


W przypadkach o których mowa powyżej Oferentowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia i odszkodowania oraz nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Warunki zmiany umowy

5.1 Zamawiający zawrze z wybranym Oferentem umowę niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy do przeprowadzenia negocjacji (ustaleń) w celu zmiany warunków płatności, treści umowy.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zakres umowy z Oferentem będzie tożsamy ze złożoną ofertą i w zakresie specyfikacji przedmiotu zamówienia. Umowa może zostać zmieniona w zakresie oczywistych omyłek piśmienniczych (nieistotnych zmian), terminów płatności, terminów dostaw (w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Ponadto Zamawiający może wprowadzić zmiany w umowie w zakresie wymaganym przepisami lub ustaleniami z Instytucją Zarządzającą projektem (PARP).
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Załącznik nr 1: Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych,
- Załącznik nr 3: Wykaz referencji
- szczegółowa specyfikacja urządzeń,
- plan rozmieszczenia urządzeń (layout ze wszystkimi wymiarami) w hali o wymiarach 9m x 16m
- zestawienie mocy (kW) zainstalowanych urządzeń, pobór mocy podczas rozruchu i podczas normalnej pracy,
- szacunkowe koszty eksploatacji,
- szacunkowe koszty przeglądów, konserwacji oraz ich częstotliwość

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt., w tym:
- Cena: od 0 do 76 pkt.
- Gwarancja: od 0 do 12 pkt.
- Czas reakcji serwisowej: od 0 do 12 pkt.
Punkty za kryterium Cena będą liczone według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 76
Gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena oferty podana przez Wykonawcę, dla której jest obliczany wynik.
Maksymalny wynik możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium wynosi 76 pkt. Do wyliczenia kryterium będzie uwzględniana cena netto oferty wyrażona w PLN. Oferty złożone w EUR-o, USD, będą podlegały przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia oferty.
Punkty za kryterium Gwarancja będą liczone według następującego wzoru:
- 0 pkt.: okres gwarancji 12 m-cy włącznie.
- za każdy dodatkowy jeden miesiąc gwarancji ponad 12 miesięcy zostanie doliczonych 0,5 pkt.
Maksymalnie w ramach kryterium można uzyskać 12 pkt. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach.
Punkty za kryterium Czas reakcji serwisowej będą liczone według następującego wzoru:
- 0 pkt.: czas reakcji serwisowej: 24 godziny (włącznie),
- za każdą jedną godzinę czasu krótszego od 24 godzin (maksymalnego) doliczany będzie dodatkowo 1 pkt.
Maksymalnie w ramach kryterium można uzyskać 12 pkt. Czas reakcji serwisowej liczony jest w godzinach (pełnych). Czas reakcji serwisowej liczony jest od chwili dokonania zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisu na miejsce zgłoszenia.
Suma punktów z kryterium ,,Cena", ,,Gwarancja", ,,Czas reakcji serwisowej" stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Jeśli oferty uzyskają równą liczbę punktów wybór najkorzystniejszej nastąpi na podstawie najkorzystniejszych aspektów środowiskowych, np. niższe zużycie energii, dodatkowe efekty środowiskowe.

Wykluczenia

4.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców (Oferentów), którzy:
4.1.1 Są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku odbywa się na podstawie weryfikacji oświadczenia Oferenta stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.1.2 Nie przedstawią prawidłowych referencji tj.:
W okresie 5 lat wstecz (tj. w latach 2014-2018) Oferent wykonał co najmniej (minimum) 3 instalacje Wytłaczarko-wydmuchiwarki butelek i karnistrów HDPE, PP,PE.
W celu potwierdzenia tego warunku oferent składa Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CLOVIN S.A.

Adres

Zarzecze 14

18-220 Czyżew

podlaskie , wysokomazowiecki

Numer telefonu

862755058

Fax

862755058

NIP

7221609039

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych produktów piorących i wspomagających pranie z właściwościami roztobójczymi i dezynfekującymi, jako wynik prac B+R wykonanych przez CLOVIN S.A.

Numer projektu

POPW.01.03.01-20-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że w ramach postępowania nr 4/POPW/2019 na dostawę: Wydmuchiwarki butelek – 1 komplet została wybrana oferta firmy:

General Plastics sp. z o. o., z siedzibą w 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 152; data wpływu oferty 16.05.2019r., cena netto: 3.170.000,00 PLN (brutto: 3.899.100,00 PLN),

Która uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 76,50 pkt
Liczba wyświetleń: 854