Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do badań ultradźwiękowych

Data publikacji: 15.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2019

Numer ogłoszenia

1179997

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać złożona osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
Hardkop Sp. z o. o., ul. Harcerska 12, 32-540 Trzebinia,
lub pocztą elektroniczną na adres: jadwiga.stawicka@hardkop.pl
2. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 1179997", a dokument z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami musi być przesłany w formie skanu podpisanej oferty (pdf).
3. Podpisany oryginał należy dosłać pocztą/kurierem w terminie 7 dni od wysłania oferty drogą elektroniczną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jadwiga.stawicka@hardkop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jadwiga Stawicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 647 60 00 wew 45

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostaw fabrycznie nowego Zestawu do badań ultradźwiękowych szt 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: chrzanowski Miejscowość: Trzebinia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie fabrycznie nowego Zestawu do badań ultradźwiękowych przeznaczonego do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Przedmiot zamówienia

Zakup fabrycznie nowego Zestawu do badań ultradźwiękowych szt 1

Minimalne Parametry techniczne:
Zestaw musi się składać z następujących elementów:
- cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy
- głowica UT fal podłużnych, pojedyncza – przetwornik: 2 MHz, φ 24 mm, 1 MHz, φ 24 mm, 4MHz, ɸ10mm, 2MHz φ 10mm,
- głowica UT fal podłużnych, podwójna - przetwornik: 4 MHz, 3mmx10mm,
- głowica UT fal poprzecznych – przetwornik: 4 MHz, 9 mm x 8 mm, kąt 45°, kąt 70°,

Urządzenie przeznaczone jest do badania odlewów w celu wykrycia ukrytych wad wewnętrznych, pozwalające na otrzymanie informacji o stanie całej objętości badanego materiału.
Urządzenie kompletne ze wzorcami- spełniające w/w wymagania

Oczekujemy: Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny i telefoniczne wsparcie techniczne

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany ( dostarczony ) do 5 lipca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferent musi posiadać uprawienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wymagane Oświadczenie Oferenta).
2. Oferent musi załączyć wydruk z KRS lub CEiDG aktualny na dzień sporządzenia oferty.
3. W przypadku podmiotów zagranicznych Oferent jest obowiązany załączyć wydruk/kopię z właściwego rejestru przedsiębiorstw.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Oferent musi załączyć stosowane pełnomocnictwo.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy prowadzą działalność co najmniej 3 lata od upływu terminu składania ofert (wymagane Oświadczenie Oferenta oraz wydruk z właściwego rejestru przedsiębiorstw).
2. Oferent musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu / dostawy co najmniej 10 sztuk w latach 2017- 2019 (wymagane Oświadczenie Oferenta wraz z listą referencyjną).

Potencjał techniczny

1. Oferent musi dysponować niezbędną wiedzą i potencjałem technicznym do zrealizowania przedmiotu zamówienia (wymagane Oświadczenie Oferenta).
2. Oferent musi znajdować się w sytuacji finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia (wymagane Oświadczenie Oferenta).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferent musi dysponować osobą posiadającą doświadczenie w obsłudze i szkoleniach dostarczanych urządzeń (wymagane Oświadczenie Oferenta).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wymagane Oświadczenie Oferenta).
2. Oferent nie jest wpisany do KRD lub innego rejestru długów (wymagane Oświadczenie Oferenta).
3. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych (wymagane zaświadczenia z US i ZUS nie starsze niż 30 dni na dzień sporządzenie oferty).

Dodatkowe warunki

1 . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty rozumie się dzień wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwracać się do Oferentów w celu przedstawienia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów, potwierdzających prawdziwość informacji podanych w oświadczeniach.
5. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności oferty Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o jego przedłużenie.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn na każdym etapie.
7. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert, o czym każdorazowo powiadomi wszystkich Oferentów, zamieszczając stosowną informację na stronie upublicznienia zapytania.
8. Oferent poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania wskazane w niniejszym Ogłoszeniu.
9. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane w umowie.
10. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy / zamówienia przez Wykonawcę będzie kaucja gwarancyjna w wysokości 10% kwoty netto określonej w fakturze, zatrzymywana z faktury. Kaucja zostanie zwrócona w całości w terminie 30 dni od podpisania ostatecznego protokołu odbioru.
11. Oświadczenie oferenta ,że oferowany przedmiot zamówienia w pełni spełnia techniczne wytyczne i w pełni kompletne urządzenie jest zdatne do badania odlewów.
12 . Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na przedmiot zapytania o równorzędnych parametrach.

Warunki zmiany umowy

Jest możliwe dokonywanie zmian Umowy oraz dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia:
- siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową;
- po złożeniu oferty istnieje możliwość negocjowania ceny przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OFERENT JEST ZOBOWIĄZANY ODNIEŚĆ SIĘ DO W OFERCIE DO WSZYSTKICH WARUNKÓW WYMIENIONYCH W ROZDZIALE "WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ ZAŁĄCZYĆ:
1. Wydruk z KRS lub CEiDG aktualny na dzień sporządzenia oferty.
2. W przypadku podmiotów zagranicznych - wydruk/kopia z właściwego rejestru przedsiębiorstw.
3. Oświadczenia wymienione w niniejszym Ogłoszeniu.
4. Zaświadczenia z ZUS i US nie starsze niż 30 dni na dzień sporządzenia oferty.
5. Wykaz zrealizowanych dostaw zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:
- Spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu.
- Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.
- Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
- W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia podobnej klasy o równorzędnych parametrach, oferent musi uzasadnić ich zgodności z treścią Ogłoszenia.

KRYTERIA OCENY:
A) CENA - 50% - ocenie podlega całkowita cena netto w PLN.
B) TERMIN DOSTAWY : - 20% - ocenie podlega okres dostawy w dniach
C) OKRES GWARANCJI - 20% - ocenie podlega okres gwarancji w miesiącach
D) TERMIN PŁATNOŚCI - 10%- ocenie podlega termin płatności w dniach

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW:
A) CENA
C = (najniższa oferowana cena netto/ cena netto przedstawiona w ofercie badanej) x 50
B) TERMIN DOSTAWY
T = (najkrótszy oferowany termin dostawy liczony w dniach od daty zakończenia niniejszego postępowania ofertowego / termin termin dostawy przedstawiony w ofercie badanej) x 20
C) OKRES GWARANCJI
G = (okres gwarancji w miesiącach określony w ofercie badanej/ najdłuższy okres gwarancji w miesiącach) x 20
D) TERMIN PŁATNOŚCI
TP = ( termin płatności liczony w dniach od daty sprzedaży w ofercie badanej /najdłuższy termin płatności liczony w dniach
P = C + T + G + TP


Legenda:
P – punktowa wartość oferty
C - cena określona w punkcie A
T - termin określony w punkcie B
G - gwarancja określona w punkcie C
TP - termin płatności określony w punkcie D

Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.
Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.

Wartość oferty w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru Oferenta.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HARDKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Harcerska 12

32-540 Trzebinia

małopolskie , chrzanowski

Numer telefonu

326476000

Fax

32 647 60 01

NIP

6282268313

Tytuł projektu

Utworzenie laboratorium metalograficznego, badań nieniszczących, badań mas formierskichoraz nowoczesnego prototypowania, jako rozwój działu badawczo-rozwojowego w celu zwiększenia innowacyjności w HardkopSp. z o. o.

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0019/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano ofertę firmy Dpidea s.c.
81-549 Gdynia
ul. Spokojna 28
Liczba wyświetleń: 264