Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nr UG.EFS.11.2019

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1179842

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2019-04-24 zmiana ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert z 30.04.2019r. na 10.05.2019r.
2019-04-29 zmiana ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert z 10.05.2019r. na 13.05.2019r. oraz załącznika Nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poz. 76.
2019-05-09 zmiana ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert z 13.05.2019r. na 16.05.2019r. oraz załącznika Nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia .

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć pod adres:
Urząd Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz
Sekretariat pok. Nr 21 do godz. 9.00 do dnia 30.04.2019r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) Renata Plucińska, 2) Katarzyna Pełka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) tel. 43 827 55 50 wew. 215, 2) tel. 43 827 55 50 wew. 217

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nasze przedszkole” do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Sieradz.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: 1.Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej, ul. Szkolna 15, 98-200 Sieradz, 2.Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłocku, Kłocko 11, 98-200 Sieradz, 3.Szkoła Podstawowa im. Tomasza Masteja w Chojnem, ul. Główna 1, 98-200 Sieradz, 4.Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r. w Rzechcie, Rzechta 84, 98-200 Sieradz, 5.Szkoła Podstawowa im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej, Dąbrowa Wielka 19, 98-200 Sieradz, 6.Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Sieradz w pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. „Nasze przedszkole”.

Przedmiot zamówienia

1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nasze przedszkole” do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Sieradz.
2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
3)Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4)Kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 39.16.21.00-6
5)Dostawa musi obejmować fabrycznie nowe produkty/ urządzenia oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, nieużywane i nieregenerowane. Artykuły składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
6)W przypadku, gdy produkt nie będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na zgodny z opisem zamówienia.
7)Wszystkie produkty muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytkowania w szkole.
8)Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem.
9)Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na dostarczony towar.
10)Zamawiający informuje, że ilekroć we wskazanej powyżej dokumentacji podane są konkretne produkty określone poprzez nazwę producenta, czy systemu, to Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie równoważnych produktów/urządzeń pod warunkiem, że posiadają one parametry techniczne i jakościowe takie same lub lepsze niż określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który będzie powoływał się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w składanej przez siebie ofercie, że oferowane przez niego produkty posiadają parametry nie gorsze niż produkt bazowy.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonanie przedmiotu zamówienia nie dłużej niż 30 dni od daty podpisania umowy. Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów oraz zakresu jej wykonania w następujących okolicznościach:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
2) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych). Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym terminie;
3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany;
4) wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania umowy do okoliczności wymienionych w podpunktach 1), 2), 3);
5) w przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających w szczególności z okoliczności obciążających producenta towaru – termin realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie wydłużeniu o udokumentowany czas istnienia przeszkody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:
a)brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 6 ppkt 4 SIWZ (załącznik Nr 4 do SIWZ)
b)spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 6 ppkt 1 - 3 SIWZ (załącznik Nr 5 do SIWZ)
2)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3)jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 pkt 1 lit. a.
4 Inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca dołącza do oferty:
a)kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium,
b)dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień / pełnomocnictw osób składających ofertę,
c)oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego – załącznik Nr 7 do SIWZ.
d)inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy pzp.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. kryterium - cena – C – 60 pkt
najniższa oferowana cena spośród
zakwalifikowanych ofert
C= ------------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena badanej oferty

2. kryterium – termin wykonania – T – 40 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w dniach od daty podpisania umowy, przy czym maksymalny termin wykonania zamówienia określa się na 30 dni od daty podpisania umowy.

W przypadku zaoferowania dłuższego terminu wykonania niż 30 dni, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy ze względu na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu wykonania zamówienia, Zamawiający do oceny ofert przyjmie najdłuższy możliwy termin wykonania, tj. 30 dni i przyzna za to kryterium ofercie 0 punktów.

Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
-do 7 dni – 40 pkt,
-od 8 dni do 15 dni – 20 pkt,
-od 16 dni do 30 dni – 0 pkt


Zamawiający udzieli zamówienie oferentowi, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wg wzoru: S = C + T

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SIERADZ

Adres

Armii Krajowej 5

98-200 Sieradz

łódzkie , sieradzki

Numer telefonu

438275550

Fax

438223201

NIP

8272162123

Tytuł projektu

Nasze przedszkole

Numer projektu

RPLD.11.01.01-10-B013/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź
data wpływu ofert: 2019-05-16
cena: 172 375,00 zł
Liczba wyświetleń: 204