Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1179809

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1) PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert ww. postępowaniu.
Nowy termin składania ofert to: 16.05.2019r. godz. 15:00.
Otwarcie ofert nastąpi 17.05.2019r. o godz. 08:00.

2) W zakładce "Pytania i wyjaśnienia" opublikowano odpowiedzi na pytania złożone w dniu 29.04.2019r.
W związku z wydłużeniem terminu składania ofert Zamawiający wydłuża termin realizacji kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych (część VII) do 31 sierpnia 2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów, w terminie do 30.04.2019r. godz. 15:00 pokój nr 3.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” . Nie otwierać przed 02.05.2019 r.”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.05.2019 r. o godz. 10:00.
Każdy Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert ww. postępowaniu.
Nowy termin składania ofert to: 16.05.2019r. godz. 15:00.
Otwarcie ofert nastąpi 17.05.2019r. o godz. 08:00.
Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Suszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(094) 3185 512

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na XII części.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy części przedmiotu zamówienia VII - XII.
Część VII - Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (min. 100 godz.) dla 4 osób,
Część VIII - Kurs kroju i szycia (min. 150 godz.) dla 2 osób
Część IX - Kurs gospodarz terenów zielonych (min. 60 godz.) dla 3 osób
Część X – Kurs prawa jazdy kat. C (min. 50 godz.) dla 2 osób
Część XI – Kurs animator kultury (min. 110 godz.) dla 3 osób
Część XII - Kurs opiekunki dziecięcej (min. 280 godz.) dla  3 osób

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin, Sianów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/wykonawców na kursy:
Część VII - Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (min. 100 godz.) dla 4 osób,
Część VIII - Kurs kroju i szycia (min. 150 godz.) dla 2 osób
Część IX - Kurs gospodarz terenów zielonych (min. 60 godz.) dla 3 osób
Część X – Kurs prawa jazdy kat. C (min. 50 godz.) dla 2 osób
Część XI – Kurs animator kultury (min. 110 godz.) dla 3 osób
Część XII - Kurs opiekunki dziecięcej (min. 280 godz.) dla  3 osób

Przedmiot zamówienia

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia organizację i przeprowadzenie szkoleń (kursów) zawodowych zgodnie ze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiącym część zapytania ofertowego.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagane maksymalne terminy zakończenia kursów:
Część VII - Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - 31 maja 2019 r.
Część VIII - Kurs kroju i szycia  - 30 września 2019 r.
Część IX – Kurs gospodarz terenów zielonych – 30 września 2019 r.
Część X – Kurs prawa jazdy kat. C - 30 września 2019 r.
Część XI – Animator kultury - 30 września 2019 r.
Część XII - Kurs opiekunki dziecięcej –  31 sierpnia 2019 r.

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia) lub w wpis do rejestru szkół prawa jazdy (dotyczy części X).

Potencjał techniczny

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędny sprzęt umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),
W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.

Dodatkowe warunki

1) Wykonawca potwierdza, że dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (oświadczenie),
2)  Wykonawca musi przedstawić program szkolenia (jako załącznik nr 5 do formularza oferty ),

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń Projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji/przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca w ofercie poda cenę brutto, która musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Obowiązkowymi załącznikami do oferty są:
a) formularz ofertowy ( według wzoru stanowiącego załącznik nr 1);
b) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia, o ile składający ofertę nie będzie świadczył usług osobiście (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2);
c) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3);
d) zatwierdzony wzór umowy (załącznik nr 4);
e) harmonogram szkolenia jako załącznik nr 5;
f) Oświadczenie Wykonawcy, że dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (oświadczenie);
g) wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia) lub w wpis do rejestru szkół prawa jazdy (dotyczy części X).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o sumę kryteriów:

a) Cena: 90% (max 90 pkt)
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin) z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cr), tj:
C = Cmin/ Cr x 90 pkt
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty za przeprowadzenie 1 kursu dla 1 osoby.
Dodatkowo Wykonawca wyszczególni w ofercie koszty składające się na całkowitą cenę kursu takie jak: koszt egzaminu zewnętrznego, koszt badań lekarskich oraz koszty przerwy obiadowej.
W ramach niniejszego kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 90 punktów.
Cena niższa niż minimalna stawka godzinowa (zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) będzie odrzucana jako rażąco zaniżona.

b) Doświadczenie: 10% (max 10 pkt)
Kryterium Doświadczenie (D) będzie oceniane w wyniku porównania doświadczenia oferty najkorzystniejszej (Dmin) z doświadczeniem podanym w ofercie rozpatrywanej (Dr), tj:
D = Dmin/ Dr x 10 pkt
Warunek minimalny to 1 usługa obejmująca swoim zakresem przeprowadzenie szkolenia zgodnego z częścią zamówienia, świadczona w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
Wykonanie usługi musi być potwierdzone dokumentem należytego wykonania np. referencje.
W ramach niniejszego kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SIANÓW

Adres

Armii Polskiej 30

76-004 Sianów

zachodniopomorskie , koszaliński

Numer telefonu

94 318 55 12

Fax

94 318 55 12

NIP

4990443571

Tytuł projektu

Równość szans w Gminie Sianów

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-P001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

część VII – kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
Oferta nr 2 z dnia 30.04.2019r. „INNOVASPAL” Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al.Krakowska 37, 02-180 Warszawa; cena 1988,50 zł brutto za realizację kursu dla 1 osoby.

część VIII – kurs kroju i szycia
Oferta nr 2 z dnia 30.04.2019r. „INNOVASPAL” Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al.Krakowska 37, 02-180 Warszawa; cena 2033,00 zł brutto za realizację kursu dla 1 osoby.

część IX – kurs gospodarz terenów zielonych
Oferta nr 2 z dnia 30.04.2019r. „INNOVASPAL” Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al.Krakowska 37, 02-180 Warszawa; cena 1726,00 zł brutto za realizację kursu dla 1 osoby.

część X – kurs prawa jazdy kat. C
Oferta nr 3 z dnia 30.04.2019r. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Luz”, ul. Opalowa 5, 75-736 Koszalin; cena 2500,00 zł brutto za realizację kursu dla 1 osoby.

Na realizację części XI – kurs animator kultury - nie złożono żadnej oferty.

część XII – kurs opiekunki dziecięcej
Oferta nr 2 z dnia 30.04.2019r. „INNOVASPAL” Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al.Krakowska 37, 02-180 Warszawa; cena 2560,00 zł brutto za realizację kursu dla 1 osoby.
Liczba wyświetleń: 300