Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/POIR/1.1.1/2019 na dostawę orurowania cz. 2 wraz z elementami konstrukcji wsporczych

Data publikacji: 15.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1179740

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 16.05.2019 r. elektronicznie na adres: agnieszka.gross(małpa)euroceras.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres wymieniony w pkt 1.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Istnieje również możliwość uzyskania wzorów dokumentu (załącznik nr 1 oraz nr 2) w wersji angielskiej bądź niemieckiej, po uprzednim kontakcie z P. Agnieszką Gross: tel. 691 399 963, e-mail: agnieszka.gross(małpa)euroceras.pl.
Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia wytycznych Zamawiającego oraz wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania kompletnego, bezpiecznego, niezawodnego, zgodnego z warunkami gwarancji oraz obowiązującymi przepisami i normami przedmiotu zakupu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Pani Agnieszka Gross, dane do kontaktu: tel. 691 399 963, e-mail: agnieszka.gross(małpa)euroceras.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 399 963

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa orurowania cz. 2 wraz elementami konstrukcji wsporczych i posadowieniem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn - Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa orurowania cz. 2 wraz elementami konstrukcji wsporczych i posadowieniem

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa orurowania cz. 2 wraz elementami konstrukcji wsporczych i posadowieniem o parametrach nie gorszych niż opisane w punkcie 2 zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

44161000-6

Nazwa kodu CPV

Rurociągi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44167000-8 Różny osprzęt do przewodów
44163000-0 Rury i osprzęt
44212380-6 Części konstrukcji
44212320-8 Konstrukcje różne

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2 na adres w podany w pkt 1 Zapytania, wraz z dokumentami odbiorowymi i wszelkimi wymaganymi prawem próbami/certyfikatami i atestami oraz oznakowaniem wymaganym prawem musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2019 r.
2) Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Dostawca.
3) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy, Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak również skutkować będzie naliczeniem kar umownych założonych w Umowie z dostawcą i przedstawionych w pkt. 12 niniejszego Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
3) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.
6) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
7) Termin związania ofertą: 90 dni od terminu złożenia oferty.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
10) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
12) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za realizację zamówienia – 80 pkt;
(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert).
b) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 20 pkt.
ad. a) Liczba punktów w kryterium „cena” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 80 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.
ad. b) Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
Pa= Ga/ Gmax x 20 pkt, gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,
Ga - okres gwarancji wskazany w ofercie „a” liczony od daty zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia
Gmax - najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + okres gwarancji).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szkolna 15

47-225 Kędzierzyn-Koźle

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

691399963

NIP

7491868940

Tytuł projektu

Prace B+R w firmie EUROCERAS dotyczące innowacyjnej technologii produkcji wosków utlenionych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1120/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POL-WELD Zbigniew Bajek, ul. Wiory 6, 47-240 Bierawa, 17.04.2019
Liczba wyświetleń: 184