Strona główna
Logo unii europejskiej

„Centrum Badawczo – Rozwojowe BIMERG – dostawa urządzeń – piła nadążna do cięcia na zimno – CBR BIMERG GOSTYNIN”

Data publikacji: 15.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1179509

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W celu ujednolicenia informacji zawartych w dokumentacji dokonuje się następującej zmiany:
Rozdział XIV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt. 2, ppkt.3) w zakresie danych informacyjnych zdanie:
„Termin dostawy urządzenia do zakładu Zamawiającego określony zgodnie z Rozdziałem V. pkt 1 a – to 6 września 2019 r.”
zmienia się – zgodnie z Rozdziałem V ZO oraz Ogłoszeniem na:
„Termin dostawy urządzenia do zakładu Zamawiającego określony zgodnie z Rozdziałem V. pkt 1 a – to 29 listopada 2019 r.
W załącznikach zmieszczono treść Zapytania Ofertowego po zmianie j.w..

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: BIMERG Sp. z o.o., ul. Kolejowa 21, 09-500 Gostynin, Biurowiec Główny, parter pokój nr 5
2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Informacje szczegółowe: Rozdział X i XI Zapytania Ofertowego

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Zajdel - Informacje szczegółowe: Rozdział I i VIII Zapytania Ofertowego

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502197324

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na dostawie fabrycznie nowego urządzenia wraz z jego uruchomieniem. Zakres dostawy obejmuje dostawę następujących urządzeń: Piła nadążna do cięcia na zimno rur o średnicy zewnętrznej 12,7 do 88,9 mm.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 6 do ZO.
3. Przedmiot zamówienia jest bezpośrednio związany z realizacją projektu pn. Centrum Badawczo – Rozwojowe BIMERG – umowa dofinansowania Nr RPMA.01.02.00-14-9895/17-01 z dnia 28 listopada 2018 r. w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
4. Adres realizacji zamówienia: BIMERG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 21, 09-500 Gostynin, Województwo: mazowieckie, Powiat: gostyniński, Gmina: Gostynin, Miasto: Gostynin.
5. Minimalny wymagany okres gwarancji na usługi będące zakresem zamówienia wynosi 12 miesięcy (słownie: dwanaście miesięcy). Gwarancja na urządzenia zgodnie z gwarancja producenta.
Informacje szczegółowe: Rozdział IV Zapytania Ofertowego, Załącznik Nr 6 do zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: gostyniński Miejscowość: Gostynin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urządzeń - piła nadążna do cięcia na zimno - dla potrzeb Centrum Badawczo – Rozwojowego BIMERG w Gostyninie.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na dostawie fabrycznie nowego urządzenia wraz z jego uruchomieniem. Zakres dostawy obejmuje dostawę następujących urządzeń: Piła nadążna do cięcia na zimno rur o średnicy zewnętrznej 12,7 do 88,9 mm.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 6 do ZO.
3. Przedmiot zamówienia jest bezpośrednio związany z realizacją projektu pn. Centrum Badawczo – Rozwojowe BIMERG – umowa dofinansowania Nr RPMA.01.02.00-14-9895/17-01 z dnia 28 listopada 2018 r. w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
4. Adres realizacji zamówienia: BIMERG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 21, 09-500 Gostynin, Województwo: mazowieckie, Powiat: gostyniński, Gmina: Gostynin, Miasto: Gostynin.
5. Minimalny wymagany okres gwarancji na usługi będące zakresem zamówienia wynosi 12 miesięcy (słownie: dwanaście miesięcy). Gwarancja na urządzenia zgodnie z gwarancja producenta.
Informacje szczegółowe: Rozdział IV Zapytania Ofertowego, Załącznik Nr 6 do zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin dostawy: 29 listopada 2019 r.
2. Montaż po stronie Zamawiającego : 2 tygodnie od daty dostawy
3. Termin uruchomienia: 1 tydzień od daty montażu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
a) wykonanie co najmniej 5-ciu (pięciu ) dostaw, o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 1 (jednego) urządzenia – piły nadążnej do cięcia na zimno wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia – nie spełnia.
Informacje szczegółowe: Rozdział VI i VII Zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
a) dysponowanie co najmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia na etapie uruchomienia urządzeń będących przedmiotem zamówienia, posiadająca doświadczenie w realizacji (uruchomieniu) co najmniej 3 dostaw o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, tj. uruchomieniu 1 (jednego) urządzenia – piły nadążnej do cięcia na zimno.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia – nie spełnia.
Informacje szczegółowe: Rozdział VI i VII Zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

1. O Zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawca/Wykonawcy który/którzy:
a) będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
i. o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
iii. skarbowe,
iv. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2a
c) wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
d) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
e) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez odrzucenie oferty,
h) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
i) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
j) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
k) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.10)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.11));
l) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
m) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym publicznym (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy prawo zamówień publicznych), co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu Załącznik nr 2 do ZO- na zasadzie spełnia – nie spełnia.
W celu uniknięcia wątpliwości dla okresów przedawnienia się przestępstw w stosunku do wykonawców lub osób o których mowa w lit. a i b oraz przesłanek określonych w lit. c , f, h, i, j, l, m stosować się będzie wykładnię prawa zamówień publicznych.

Informacje szczegółowe: Rozdział VI i VII Zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w Rozdziale 6.5, podrozdział 6.5.2 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (19 Lipca 2017) oraz ZO.
2. Warunki zmiany umowy: z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1) Zmiany terminu realizacji zamówienia na żądanie zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub należycie usprawiedliwionych przez Wykonawcę
2) Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wynikające z należycie udowodnionych czynników zewnętrznych mających wpływ na realizacje przedmiotu umowy i niezależnych od stron Umowy i/lub niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
3) Zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy
4) Zmiany wynikające z należycie udowodnionych czynników zewnętrznych (w tym Siły Wyższej) mających wpływ na realizacje przedmiotu umowy i niezależnych od stron Umowy.
5) Aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmiany nazwy, adresu siedziby, zmian formy prawnej, ect.
3. Zmiany umowy o których mowa w pkt. 2 powyżej umowy mogą być wprowadzone - zgodnie z Rozdziałem 6.5, podrozdział 6.5.2 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (19 Lipca 2017) - o ile zachodzą określone niżej okoliczności:
1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy
2) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
4) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ppkt. 1) powyżej.
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
5) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest: mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

4. Zgodnie z Rozdziałem 6.5, podrozdział 6.5.2 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (19 Lipca 2017) nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy czym zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 3 ppkt.4).
Informacje szczegółowe: Rozdział XVII Zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
1) Formularz Ofertowy – wzór - Załącznik nr 1 do ZO, (składany w oryginale).
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – wzór - Załączniki nr 2 do ZO, (składane w oryginale).
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – wzór - Załącznik nr 3 do ZO, (składane w oryginale).
4) Wykaz DOSTAW– stanowiący Załącznik NR 4 do ZO (składany w oryginale) - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z podaniem danych teleadresowych (kontaktowych) tych podmiotów. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z wykazem dowodów (referencji) określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, ale zastrzega możliwość żądania takich dowodów na każdym etapie postępowania w szczególności, gdy informacje uzyskane bezpośrednio od podmiotów na rzecz których dostawy były wykonywane budzić będą uzasadnione wątpliwości Zamawiającego.
5) Wykaz osób – stanowiący Załącznik NR 5 do ZO (składany w oryginale) - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za uruchomienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (składane w oryginale).
7) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy). Składane w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
8) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy). Składane w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
9) Specyfikację techniczną oferowanych urządzeń oraz ewentualne dodatkowe informacje oraz dokumenty potwierdzające spełnianie określonych w opisie Przedmiotu Zamówienia parametrów.
Informacje szczegółowe: Rozdział VII i X Zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje Zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem:
Nazwa Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów
C - Cena 50% 100
G- Okres gwarancji jakości
na urządzenie 20% 100
T- Termin realizacji
zamówienia 30% 100

2. Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty, obliczonej zgodnie z Rozdziałem XIII.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
PC=Cn/(Cb )*100 pkt.
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Gdzie:
PC- liczba punktów uzyskana w kryterium Cena
Cn – cena oferty najniższej
Cb – cena oferty badanej

a) Cenę oferty należy podać w wartości brutto, w tym VAT oraz wartość netto. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Jeżeli cena oferty wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN (złoty polski), to w celu porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę takiej oferty wyrażoną w walucie innej niż PLN (złoty polski) stosując średni kurs NBP dla waluty wskazanej w ofercie z dnia opublikowania niniejszego ZO na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
c) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
d) Jeżeli postanowienia pkt. 3 dotyczą ceny oferty podanej w walucie innej niż PLN (złoty polski) to Zamawiający, w celu porównania ofert dokona przeliczenia wartości netto zgodnie z postanowieniami pkt. 2, a kolejno dokona obliczenia wartości podatku od towarów i usług dla tak wyznaczonej wartości netto.
e) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną, przy czym rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie oferty.
f) Zmiana ceny ofertowej brutto może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym ZO.
g) Wykonawca ponosi ryzyko i ciężar odpowiedzialności i wykonania wszystkich prac niezbędnych do należytej realizacji zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
h) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

2) Kryterium Okres gwarancji jakości na urządzenia rozpatrywane będzie na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na urządzenia podanego przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
Najkrótszy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) to 12 miesięcy. Oferty z terminem gwarancji na poziomie wymaganego w ZO minimum nie podlegają punktacji w niniejszym kryterium.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru
PG=Gb/(Gn )*100 pkt.
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Gdzie:
PG- liczba punktów uzyskana w kryterium Okres gwarancji na urządzenia
Gb – gwarancja oferty badanej wyrażona w miesiącach
Gn – gwarancja oferty o najdłuższym terminie wyrażona w miesiącach

3) Kryterium Termin realizacji zamówienia rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie i załącznikach do oferty.
Termin podlegający punktacji w niniejszym kryterium to termin dostawy urządzenia do zakładu Zamawiającego.
Termin dostawy urządzenia do zakładu Zamawiającego określony zgodnie z Rozdziałem V. pkt 1 a – to 29 listopada 2019 r.

Zamawiający przyzna punkty według następującej metodologii:
a) za każdy pełny tydzień kalendarzowy ( 7-dniowy) krócej, niż termin realizacji zamówienia określony w ZO, Wykonawca otrzyma 50 punktów – nie więcej niż 100 punktów (PT).
PT- liczba punktów uzyskana w kryterium Termin realizacji zamówienia.

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
PS = PC x 50%+ PG x 20% +PT x 30%
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Gdzie:
PS – suma punktów (łączna liczba) przyznana ofercie badanej
PC – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości na urządzenia”
PT – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Informacje szczegółowe: Rozdział XIII i XIV Zapytania ofertowego

Wykluczenia

1. O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawca/Wykonawcy który/którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań z Zamawiającym Wykonawca składa Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2. Dokumenty wskazane w pkt. 1 składa:
a) wykonawca
b) w przypadku składania oferty wspólnej - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Informacje szczegółowe: Rozdział VI, VII, XV i XVIII Zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIMERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Mariana Rejewskiego 18

27-400 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

242683199

Fax

0

NIP

6612240135

Tytuł projektu

Centrum Badawczo - Rozwojowe BIMERG

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9895/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Fives OTO S.p.A, Via Domenico Marchesi, 4 - Zona Industriale Rondello 42022 Boretto, Italy, data wpływu: 6 maja 2019 r.
Liczba wyświetleń: 225