Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1G/UZDZ/2019r.

Data publikacji: 14.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1179505

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

12.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „ Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu „Uczeń z doświadczeniem zawodowym ”, z dopiskiem o treści: „Nie otwierać do 16.05.2019 godz. 15.00”, albo wysłać na adres email: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl wpisując w tytuł maila „Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu „ Uczeń z doświadczeniem zawodowym ”
12.2. Termin składania ofert: do 16.05.2019r.
12.3. Adres/ Miejsce składania ofert: : Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim ,ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św.
12.4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane
12.5. Oferta złożona ma być na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Młynek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412620543

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział w Projekcie.

Zamówienie obejmuje następujące zadania:
Zadanie 5.4 Zakup i dostawa doposażenia pracowni Mechatronicznej, dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział w Projekcie.

Zamówienie obejmuje następujące zadania:
Zadanie 5.4 Zakup i dostawa doposażenia pracowni Mechatronicznej, dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św.

Przedmiot zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział w Projekcie.

Zamówienie obejmuje następujące zadania:
Zadanie 5.4 Zakup i dostawa doposażenia pracowni Mechatronicznej, dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św.

Kod CPV

31730000-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt elektrotechniczny

Harmonogram realizacji zamówienia

X. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zrealizowane będzie w terminie maksymalnie 4 tygodni od dnia podpisania Umowy- termin wymagany przez Zamawiającego.
Przewidywany termin realizacji umowy to : lipiec 2019r.
Miejsce realizacji zamówienia :
-Technikum nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

11.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów
i znaczeń:
1/ Cena- 70%.
2/ Termin dostawy - 30%.

Sposób oceny:
1) punktacja za kryterium: cena - porównywane będą ceny sprzętu zamieszczone w złożonych ofertach.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena najniższa oferowana brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x 70%x 100
Cena badanej oferty brutto
* punktacja za kryterium termin dostawy – porównywane będą terminy dostawy podane przez oferentów w ofertach.
Zamawiający może przyznać badanej ofercie następującą liczbę punktów za kryterium terminu dostawy :

* dostawa w 3 tygodnie od dnia podpisania umowy- 1 pkt.
* dostawa w 2 tygodnie od dnia podpisania umowy- 2 pkt.
* dostawa w 1 tydzień od dnia podpisania umowy- 3 pkt.
Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy to 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Oferent, który zaoferuje dostawę w tym terminie uzyska O pkt. w tej kategorii.
Opis sposobu obliczenia punktów na kryterium termin dostawy :
Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x 30 % x 100
Najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

11.2. cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie w kwocie brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT,
11.3. cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
11.4. cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
11.5. cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia.
11.6. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.7. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Juliusza Słowackiego 19

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu

412620543

Fax

412620543

NIP

6612064939

Tytuł projektu

Uczeń z doświadczeniem zawodowym

Numer projektu

RPSW.08.05.01-26-0006/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zawiadamiany, iż oferta poniższej firmy została wybrana przez Zamawiającego, dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem Zapytania Ofertowego:
1. Zadanie 1/G/UZDZ/2019 – Centrum Produkcyjne Pneumatyki „Prema” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce za cenę 18 187,88 zł. brutto,
Liczba wyświetleń: 345