Strona główna
Logo unii europejskiej

Programowanie, organizacja i przeprowadzenie projekcji filmowych połączonych z wykładem eksperckim i dyskusją moderowaną dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski

Data publikacji: 07.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1179199

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu mieszczącego się w pokoju C w DS. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań lub przesłać mailem na adres: magdalena.nowicka@amu.edu.pl do dnia 15 sierpnia 2019 roku.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16 sierpnia 2019 roku. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o godzinie 12:00 tego samego dnia. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magdalena.nowicka@amu.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Nowicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 829 4049

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie programowania, organizacji i przeprowadzenia 10 projekcji filmowych dla trzech min. 40-osobowych (max. 60-osobowych) grup uczestników (grupa 1 – 2019r., grupa 2 – 2020r., grupa 3 – 2021r.)
2. Uczestnikami seansów będą mieszkańcy Poznania i Wielkopolski w wieku 40+.
3. Projekcje będą odbywać się w Poznaniu.
4. Projekcje będą realizowane w ramach projektu POWR „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie" (POWR.03.01.00-00-T184/18).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór świadczeniodawcy usług w zakresie programowania, organizacji i przeprowadzenia projekcji filmowych połączonych z wykładem eksperckim i dyskusją moderowaną dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Wybór świadczeniodawcy usług w zakresie programowania, organizacji i przeprowadzenia projekcji filmowych połączonych z wykładem eksperckim i dyskusją moderowaną dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski.
2. Uczestnikami seansów będą mieszkańcy Poznania i Wielkopolski w wieku 40+.
3. Projekcje będą odbywać się w Poznaniu.
4. Projekcje będą realizowane w ramach projektu POWR „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie" (POWR.03.01.00-00-T184/18).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi projekcje 10 filmów dla trzech min. 40-osobowych grup uczestników (grupa 1 – 2019r., grupa 2 – 2020r., grupa 3 – 2021r.) Projekcje będą połączone z eksperckim wykładem i dyskusją.

2. Do każdego z filmów Wykonawca zapewni:
-licencje,
-salę z projektorem i zapleczem technicznym,
-specjalistyczny wykład i dyskusję prowadzoną przez ekspertów uniwersyteckich ze stopniem naukowym min. doktora (każdy wykład 4h),
-merytoryczne uczestnictwo moderatora w dyskusji.

3. Wykonawca przedstawi promesy od specjalistów akademickich, których zamierza zaangażować do przeprowadzenia wykładu i moderowania dyskusji po seansie. Wykonawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia wykładowców. Wynagrodzenie dla wykładowców wynosi 150 zł/h i będzie płatne z odrębnych środków projektowych.

4. Organizacja seansów
a) liczba seansów: 10 dla każdej grupy,
b) liczba grup – 3:
- grupa 1 – październik-grudzień 2019r.,
- grupa 2 – styczeń-grudzień 2020r.,
- grupa 3 – styczeń-grudzień 2021r.

5. Certyfikaty uczestnictwa
Wykonawca odpowiada za przygotowanie certyfikatów uczestnictwa w cyklu seansów.

6. Faktura
Wykonawca wystawi fakturę za po zrealizowaniu seansów dla pierwszej grupy uczestników, tj. w grudniu 2019 r.

7. Sala i zaplecze techniczne
Na czas realizacji zadania Wykonawca zapewni salę przygotowaną do projekcji filmowych.
Sala będzie wyposażona w tablicę, flipchart, rzutnik, komputer, wizualizer oraz prezenter.

8. Filmy fabularne i dokumentalne
Wykonawca zapewni licencje oraz ekspertów do dyskusji do min. 10 z poniżej wymienionych filmów:
1. Chce się życ
2. Chemia
3. Czas na Ilhan
4. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie
5. Dzikie historie
6. Gdy nadejdzie wojna
7. Gra tajemnic
8. Idy marcowe
9. Kambodżańska wiosna
10. Kiribati tonie
11. Krwawa niedziela
12. Matka wystawia syna na strzał
13. Miasto 44
14. Mustang
15. Nasz nowy prezydent
16. O ojcach i synach
17. Poznań 56
18. Praca
19. Rydwany ognia
20. Sugar Man
21. Triumf woli
22. Układ zamknięty
23. Walki uliczne
24. Wojna Restrepo
25. Życie za życie

Kod CPV

92000000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Każdy z 3 cyklów seansów obejmuje łącznie 10 pokazów połączonych ze specjalistycznym wykładem problemowym i dyskusją
2. Godziny seansów: 18.00-22.00.
3. Czas trwania:
a) edycja I: wrzesień-grudzień 2019 r. – grupa 1,
b) edycja II: styczeń-grudzień 2020 r. – grupa 2,
c) edycja III: styczeń-grudzień 2021 r. – grupa 3.
4. Seanse dla każdej edycji będą odbywać się w danym roku kalendarzowym (2019, 2020, 2021).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. W celu potwierdzenia ich posiadania wykaże, że:
a) posiada min. 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu seansów filmowych,
b) wykonał należycie osobiście lub przy pomocy osób trzecich (np. pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej), co najmniej 50 usług polegających na przeprowadzeniu seansów filmowych połączonych z moderowaną dyskusją,
c) prowadził lub prowadzi przez min. 2 lata kino lub Dyskusyjny Klub Filmowy lub Akademicki Dyskusyjny Klub Filmowy,
d) posiada min. 2-letnie doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi w organizacji seansów filmowych opatrzonych eksperckim komentarzem i wzbogaconych moderowaną dyskusją.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem merytorycznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże doświadczenie w organizowaniu pokazów filmowych połączonych z dyskusją i akademickim wykładem eksperckim,
b) przedstawi promesy od potencjalnych prelegentów (ekspertów ze świata akademickiego ze stopniem naukowym min. doktora).
3. Za dowody potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiający uzna: referencje potwierdzające doświadczenie w organizacji seansów filmowych oraz promesy od potencjalnych prelegentów.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu,
b) zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć,
c) zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić salę, licencje oraz ekspertów akademickich, którzy będą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia "siły wyższej", Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie zapewnić alternatywnego eksperta o porównywalnych kwalifikacjach.

3. Zmiana prowadzącego nie wiąże się z koniecznością sporządzania aneksu do umowy.

4. W ramach niniejszej umowy Strony postanawiają, że przez "siłę wyższą" należy rozumieć: wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, nagłą chorobę wykładowcy, nagłą hospitalizację, pożar oraz wszystkie inne okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mogą mieć bezpośrednie przełożenie na sytuację Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty (Załącznik nr 1),
b) podpisanego Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena brutto - 60%,
b) doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu projekcji filmowych opatrzonych komentarzem eksperckim i moderowaną dyskusją - 40%.

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Cena (C) – 60%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę obejmującą łączną wartość wykonania zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
Cena brutto Oferty najtańszej
C= Cena Oferty badanej x 100 pkt x 60%

2) Doświadczenie (D) – 40%
Ocena doświadczenia Wykonawcy będzie oparta na następujących kryteriach:
a) doświadczenie oferenta w przeprowadzaniu projekcji filmowych opatrzonych komentarzem eksperckim i moderowaną dyskusją,
b) doświadczenie w prowadzeniu kina, w którym odbywają się projekcje filmów połączone z dyskusją,
c) doświadczenie w prowadzeniu Dyskusyjnego Klubu Filmowego, w którym odbywają się projekcje filmów połączone z dyskusją,
d) doświadczenie we współpracy z uczelnią wyższą,
e) promesy uczestnictwa wystawione przez ekspertów zgłaszanych przez Wykonawcę do moderowania dyskusji i przeprowadzenia wykładów problemowych po seansach.


Oferta otrzyma łączną liczbę punktów według następującego wzoru: SP=C+D
SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie Wykonawcy.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o wszystkie kryteria i wyliczenia, o których mowa powyżej.

Wykluczenia

1. Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:
a) który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia,
b) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
c) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd,
d) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego na rzecz Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Adres

Henryka Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 829 43 67

NIP

7770006350

Tytuł projektu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-T184/18-00
Liczba wyświetleń: 112