Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich nr 7/2019/GAZ

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2019

Numer ogłoszenia

1179082

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 19.04.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 795 076 469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/ców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: głogowski Miejscowość: Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/ców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich

Podział na zadania:
1. Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli i uczniów – wizaż
2. Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli - nowoczesne techniki strzyżenia
3. Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – stylizacja paznokci
4. Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – obsługa kasy fiskalnej

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4).

Przedmiot zamówienia

Wymagania wobec Wykonawcy/-ców:
1. Usługa obejmuje przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli zawodu i/lub uczniów w technikum na kierunku technik usług fryzjerskich, szczegółowo opisanych w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub Zadania 4.
2. Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - załącznika do oferty)
3. Wykonawca opracuje i dostarczy w pierwszym dniu kursu/szkolenia materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika.
4. Wykonawca zapewni sprzęt oraz materiały niezbędne do części praktycznej zajęć.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, dostarczonej przez zamawiającego tj.: list obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych, listy odbioru certyfikatów, dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych, protokół z egzaminu końcowego i testu wstępnego
6. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami
b. posiada zaplecze kadrowe oraz techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia
c. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (doręczony jako załącznik do formularza ofertowego)
d. przedstawi szczegółowy program kursu/szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego (kryteria oceny i metody ich weryfikacji) - w formie załącznika do oferty (jako weryfikacja spełnienia minimalnego wymaganego zakresu tematycznego szkolenia)
7. Wykonawca wyda certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186), potwierdzające udział wkursie/ szkoleniu oraz uzyskany wynik z przeprowadzonego egzaminu końcowego- (wzór certyfikatu jako załącznik do oferty)
8. Zakres, tematyka i poziom kursu/ szkolenia musi być dostosowany do poziomu nauczania w technikum zawodowym – z uwzględnieniem zróżnicowania na grupę docelową (uczniowie/ nauczyciele).
9. Dokładne terminy zajęć będą uzgadniane z placówką szkolną na etapie podpisywania umowy (podane w specyfikacji przedmiotu zamówienia terminy preferowane są terminami orientacyjnymi).
10. Miejscem realizacji kursu/szkolenia jest Głogów: placówka szkolna w Głogowie
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kursów/szkoleń zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Ofertowym do oferty stanowiącym załącznik 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4).

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie 1. Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli i uczniów – wizaż: Termin zakończenia realizacji zadania: nie później niż 15.06.2019
Zadanie 2. Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli - nowoczesne techniki strzyżenia: Termin zakończenia realizacji zadania: nie później niż 15.06.2019
Zadanie 3. Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – stylizacja paznokci: Termin zakończenia realizacji zadania: nie później niż 15.06.2019
Zadanie 4. Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – obsługa kasy fiskalnej: Termin zakończenia realizacji zadania: nie później niż 15.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym.

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

-WPIS DO RIS

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. W zakresie:
Zadania 1 (Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli i uczniów – wizaż):
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b. CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c. wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie kursu/szkolenia
d. program kursu/szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego
e. dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

i/ lub
Zadania 2 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli - nowoczesne techniki strzyżenia):
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b. CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c. wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie kursu/szkolenia
d. program kursu/szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego
e. dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

i/ lub
Zadania 3 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – stylizacja paznokci):
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b. CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c. wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie kursu/szkolenia
d. program kursu/szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego
e. dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych


i/ lub
Zadania 4 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – obsługa kasy fiskalnej):
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 D do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b. CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c. wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie kursu/szkolenia
d. program kursu/szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego
e. dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 70%
2 Doświadczenie (łączna liczba godzin doświadczenia w przeprowadzaniu kursów/ szkoleń tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia dla danego podmiotu) 30%

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 7/2019/GAZ

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego ( wg pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4 w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 7/2019/GAZ)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Głogowska Akademia Zawodowców

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie Zadanie nr 1 (Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli i uczniów – wizaż) została wyłoniona oferta firmy ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów NIP 8131011356 REGON 690308290. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 10 750,00 zł brutto.

W zakresie Zadanie nr 2 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli - nowoczesne techniki strzyżenia) została wyłoniona oferta firmy ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów NIP 8131011356 REGON 690308290. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 000,00 zł brutto.

W zakresie Zadanie nr 3 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – stylizacja paznokci) została wyłoniona oferta firmy ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów NIP 8131011356 REGON 690308290. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 750 ,00 zł brutto.

W zakresie Zadanie nr 4 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – obsługa kasy fiskalnej) została wyłoniona oferta firmy Centrum Kształcenia Kadr CK EDUKACJA ul. Sienkiewicza 34, 25-507 Kielce NIP 9590828778 REGON 292689245. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 690,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 219