Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/D/5/2019 z dnia 05.04.2019r. dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn.:„Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach”

Data publikacji: 05.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-04-2019

Numer ogłoszenia

1178000

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):
a) drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail Zamawiającego: szkolenia.kielce@caritas.pl z tematem wiadomości: „Dostawa sprzętów do DDOM” ;
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, w kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętów do DDOM”
c) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, z dopiskiem Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętów do DDOM”
w terminie do 15.04.2019 r. do godz. 9.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkolenia.kielce@caritas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Borowiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41/344-52-982 w.231

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie dostarczenia sprzętu jak niżej:
1. Sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym ( magnetronik z osprzętem) - 1 szt.
2. Sprzęt do światłolecznictwa zestaw (solux, statyw, okulary) - 1 zestaw
3.Sprzęt do kinezyterapii (ugul z osprzętem) 1 szt.
4. Sprzęt do kinezyterapii - drabinki 1 szt.
5.Ultradźwięki z osprzętem - 1 szt.
6. Laser z osprzętem - 1 szt.
7. EKG z osprzętem - 1 szt.
8. Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej i do reanimacji - 1 zestaw
9.Aparat do krioterapii
10. Sprzęt do elektrolecznictwa - 1 szt.
Dokładny opis sprzętów opisanych powyżej zawiera pkt. 4 Opis przedmiotu zamówienia niniejszego rozeznania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, załadunek, rozładunek i montaż pozycji wymienionych w przedmiocie zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia powinien zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału).
5. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być dopuszczone do użytku dla osób korzystających z DDOM, powinny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonane w sposób estetyczny z materiałów najlepszej jakości.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie dostarczenia sprzętu jak niżej:
1. Sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym ( magnetronik z osprzętem) - 1 szt.
2. Sprzęt do światłolecznictwa zestaw (solux, statyw, okulary) - 1 zestaw
3.Sprzęt do kinezyterapii (ugul z osprzętem) 1 szt.
4. Sprzęt do kinezyterapii - drabinki 1 szt.
5.Ultradźwięki z osprzętem - 1 szt.
6. Laser z osprzętem - 1 szt.
7. EKG z osprzętem - 1 szt.
8. Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej i do reanimacji - 1 zestaw
9.Aparat do krioterapii
10. Sprzęt do elektrolecznictwa - 1 szt.
Dokładny opis sprzętów opisanych powyżej zawiera pkt. 4 Opis przedmiotu zamówienia niniejszego rozeznania.

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
33140000-3 Materiały medyczne
33100000-1 Urządzenia medyczne
33690000-3 Różne produkty lecznicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany pierwszy termin dostawy sprzętów opisanych w pkt 4. Niniejszego zapytania ofertowego to od 16.04.2019 r. do 30.04.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu ( zakres wykluczenia zawiera pkt. 6.2.)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu

Dodatkowe wymagania warunkujące udział w postępowaniu:
6.1.1. Wymagania dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonywania zamówienia
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a. posiadają kompetencje do wykonywania działalności lub czynności obejmująca sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( weryfikacja na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 i dołączonego KRS,CEIDG, inny dokument),

Wiedza i doświadczenie

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu ( zakres wykluczenia zawiera pkt. 6.2.)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu

6.1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
b. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Potencjał techniczny

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu ( zakres wykluczenia zawiera pkt. 6.2.)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
6.1.1.b. pozostają w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu ( zakres wykluczenia zawiera pkt. 6.2.)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu

6.1.1.b.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
dysponują potencjałem osobowym - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu ( zakres wykluczenia zawiera pkt. 6.2.)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu)
6.1.1.c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Dodatkowe warunki

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu ( zakres wykluczenia zawiera pkt. 6.2.)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu)
6.1.1. d. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne ( weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),
e. nie są w stanie likwidacji lub upadłości (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Warunki zmiany umowy

11.1.Zamawiający informuje, a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
a. W przypadku realizacji zamówienia z wadami bądź bez zachowania należytej staranności, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego, a Wykonawca dokona zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
b. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w niniejszym zapytaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% od wartości całego zamówienia, chyba że Zamawiający wydłuży termin wykonania poszczególnych etapów adaptacji.
c. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.
d. Zaproponowane w ofercie wynagrodzenie nie podlega negocjacji w trakcie trwania umowy;
e. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
11.2.Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części zamówienia realizowanych po tym terminie.
11.3. Planowany termin podpisania umowy 16.04.2019r.
11.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu obowiązywania umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - kosztorys
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy
7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna

Zamówienia uzupełniające

13. Zastosowana procedura:
1) Zapytanie Ofertowe – zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2) Zamawiający zastrzega, iż warunki postępowania mogą być zmienione lub może ono zostać unieważnione (odwołane), o czym Dostawcy zostaną powiadomieni. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3) Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z każdym lub jednym z Dostawców, jeżeli zaproponowane przez dostawców ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego zamówienia rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w pkt.13.
Oferta pod rygorem wykluczenia Dostawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego); Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków wskazanych w Zapytaniu Ofertowym oraz ze złożeniem oświadczeń zawartych w Formularzu oferty.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Kosztorys (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego)
3. Oświadczenie Dostawcy, o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu (na załączonym druku – zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego)
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego)
5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
6. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego);
7. Klauzula informacyjna
8. Odpis z KRS lub z właściwego rejestru. W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Dostawcy – jeżeli dotyczy.


10.Kryteria oceny ofert:
10.1. Cena brutto 80% - obliczana wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
C= ------------------------------- x 80 %
Cena oferty badanej

10.2. Klauzule społeczne – 20%

Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie 6.1.2 – Aspekty społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0%.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego),

Wykluczenia

6.2.Wykluczeniu z postępowania podlegają:
1) Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt.6.1 i 6.1.1.
2) Wykonawcy, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Zamawiający rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo i kapitałowo, chyba że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Caritas Diecezji Kieleckiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej lub osobami wykonującymi w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa Oświadczenie o treści zgodnej
z załącznikiem nr 4.
4) Wykonawcy prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ( art. 218-221 Kodeksu karnego) oraz przestępstwo handlu ludźmi ( art.115 par. 22 oraz art. 189a Kodeksu karnego)
5) Wykonawcy posiadający prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w prawie spłaty tych należności.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa Oświadczenie o treści zgodnej
z załącznikiem nr 3.

6.3. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Oferenta. Oferta, która nie będzie spełniała przynajmniej jednego w/w. warunku zostanie odrzucona.
6.4. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6.5. Odrzuceniu podlegają oferty, których cena przekracza kwoty jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oferty niekompletne lub w jakikolwiek sposób nie odpowiadające treści niniejszej specyfikacji, a także oferty zawierające cenę rażąco niską
w stosunku do cen rynkowych , jak również oferty które wpłyną po terminie.
6.6. W przypadku ofert składanych przez konsorcjum, każdy z członków konsorcjum musi spełniać warunki pkt.6.1-6.1.1., a nadto należy przedłożyć umowę konsorcjum/współpracy, z której będzie wynikało kto jest upoważniony do działania w imieniu konsorcjum, w tym do zawarcia umowy i rozliczania się z Zamawiającym.

Członkowie konsorcjum ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH

Numer projektu

RPSW.09.02.03-26-0012/18-00

Inne źródła finansowania

NIE DOTYCZY

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sklep Medyczny Max- Medical Dziedzic Katarzyna
ul. Karczówkowska 6
25-018 Kielce
Data wpłynięcia: 15.04.2019
Cena 48 950,84 zł
Liczba wyświetleń: 266