Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomianiem mieszalnika z funkcją granulacji o pojemności min 200 dm3 – 1szt

Data publikacji: 05.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1177980

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informujemy, iż w związku z otrzymanymi pytaniami w dniach 08.04.2019r. oraz 11.04.2019r., dotyczącymi przedmiotu zamówienia zostały opublikowane odpowiedzi na pytania.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Informujemy, iż w związku z otrzymanymi pytaniami w dniach 17.04.2019r. oraz 23.04.2019r., dotyczącymi przedmiotu zamówienia zostały opublikowane odpowiedzi na pytania.
Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 16.05.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: oferty321@intermag.pl , lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: Intermag Sp. z o.o.; Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, w godzinach od 7.00 do 15.00 w każdym dniu roboczym w okresie składania ofert.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku 1: Data wpłynięcia oferty (skan) na serwer pocztowy firmy,
W przypadku 2: Data i godzina (w przypadku złożenia oferty osobiście lub pocztą) wpłynięcia oferty do siedziby firmy.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP , nr KRS/EDG),
• Datę przygotowania i termin ważności oferty,
• Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty - dopuszcza się złożenie oferty w języku innym niż polski pod warunkiem, że załączone będzie do niej tłumaczenie specyfikacji na język polski
• Odniesienie się do zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
• Cenę całkowitą netto i brutto,
• Warunki i termin płatności,
• Okres gwarancji na urządzenie (min. 2 lata),
• Datę/okres realizacji przedmiotu zamówienia,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty321@intermag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Leszek Kotas leszek.kotas@intermag.pl adres korespondencyjny: INTERMAG Sp. z o.o., al.1000-lecia 15G,32-300 Olkusz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. + 48 514 438 376 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mieszalnika z funkcją granulacji o pojemności min 200 dm3 – 1szt., stanowiącego jeden z elementów kompletu urządzeń do przygotowania formulacji sypkich zgodnie z opisem i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
Mieszalnik z funkcją granulacji o pojemności min 200 dm3 – 1szt stanowi jeden z elementów kompletu urządzeń do przygotowania formulacji sypkich.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 G, 32-300 OLKUSZ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę wraz z montażem i uruchomieniem mieszalnika z funkcją granulacji o pojemności min 200 dm3 – 1szt , stanowiącego jeden z elementów kompletu urządzeń do przygotowania formulacji sypkich.
Urządzenia do przygotowania formulacji sypkich są niezbędne, w związku z realizowanym Projektem pn. „Wdrożenie wyników prac B + R, celem rozpoczęcia produkcji grupy innowacyjnych biopreparatów przeznaczonych dla nowoczesnego rolnictwa” w ramach działania PO IR.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawę wraz z montażem i uruchomieniem mieszalnika z funkcją granulacji o pojemności min 200 dm3 – 1szt., stanowiącego jeden z elementów kompletu urządzeń do przygotowania formulacji sypkich, zgodnie z opisem i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

43412000-4

Nazwa kodu CPV

Mieszalniki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-6 – Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie do dnia 18.10.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis urządzenia w okresie gwarancji, oraz z zapewni serwis zachowujący gwarancję producenta na urządzenie.
Ocena spełnienia przedstawionych wyżej warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez oferenta oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej :
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
oraz poinformuje tych oferentów, którzy złożą już oferty, celem ustosunkowania się do zaistniałych zmian.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zakresie i z powodu:
a) rozwiązania umowy w przypadku jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
b) działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
c) zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy;
d) zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia;
e) gdy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe;
f) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Polską Agencją Przedsiębiorczości, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
g) otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs (Podmiotu finansującego projekt) zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony. Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego),
2) Formularz oferty (Załącznik nr 3),
3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty do reprezentowania oferenta.
4) Oświadczenie Oferenta dotyczące serwisu.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokonywany w oparciu
o następujące kryteria:
Kryteria:
1. cena – 94% (94 pkt)
2. gwarancja – 6% (6 pkt)

Ad 1. W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto. Ocena oferty, w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Oc = Cmin / Coferty n x 94 pkt

Gdzie :
Oc - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”
Cmin - najmniejsza całkowita cena netto, ze wszystkich cen netto zaproponowanych w złożonych ofertach,
Coferty n - całkowita cena netto oferty badanej (n).

Ad 2. W zakresie kryterium „gwarancja” najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym okresem gwarancji na dostarczone urządzenie. Ilość punktów dla ocenianej oferty (Og) w kryterium „gwarancja” będzie przyznawana według poniższego założenia:

2 lata - 0 pkt
3 lata - 3 pkt
4 i więcej lat - 6 pkt

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.
Wymagany minimalny okres gwarancji: 2 lata liczone od daty
protokołu końcowego po uruchomieniu.
Oferty z okresem gwarancji poniżej 2 lat zostaną odrzucone.

Łączna punktacja dla ocenianej oferty:

On = Oc + Og

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych 0 punktów w danym kryterium.

Oferta, która otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ,
a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zawarcie umowy na zakup i dostawę .

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. 1000-lecia 15 G

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

32 64 55 900

Fax

32 64 27 044

NIP

6370112065

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R, celem rozpoczęcia produkcji grupy innowacyjnych biopreparatów przeznaczonych dla nowoczesnego rolnictwa

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IP System Manufacturing Sp. z o.o. Ul. Składowa 4C 64-500 Szamotuły
Oferta wpłyneła w dniu 15.05.2019r.
Cena netto : 474 000,00 PLN
Cena brutto :583 758,00 PLN
Liczba wyświetleń: 338