Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu drzewnego FOREST Gorlice Sp. z o.o. w Gorlicach.

Data publikacji: 05.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1177920

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie FOREST Gorlice Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 9 nie później niż do godz. 11.30 dnia 24.04.2019r.
Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób:
Oferta na: „Budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu drzewnego FOREST GORLICE Sp. z o.o. w Gorlicach.” Nie otwierać przed 24.04.2019 r., godz. 12.00.
Ponadto koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia z opóźnieniem lub wycofania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Drwięga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

531-200-412 w godz. 8.00 – 15.00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4 MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Gorlice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn." Budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu drzewnego FOREST Gorlice Sp. z o.o. w Gorlicach.”.
Celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej prowadzące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. emisja CO2.
Cele szczegółowe:
- zmniejszenie emisji CO2,
- ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na terenie kraju,
- wyeliminowanie paliwa węglowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4 MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej. Na zakres zamówienia składa się:
I - Budowa budynku kotłowni z magazynem na biomasę. W skład budynku kotłowni wchodzi: główny budynek składający się z hali kotłów, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia sanitarnego, pomieszczenia magazynowego, antresoli oraz budynku magazynowego z zamontowanym wygarniaczem hydraulicznym (tzw. „podłogą ruchomą”) oraz otwartą - zadaszoną częścią magazynową na biomasę i zewnętrznych wolnostojących stalowych kominów posadowionych na oddzielnych fundamentach.
II - Budowa instalacji sanitarnych wewnątrz budynku kotłowni oraz przyłączy wod.-kan. do budynku.
III - Budowa instalacji elektrycznej wewnątrz budynku kotłowni oraz instalacji zasilająca kotłownię ze trafostacji FOREST Gorlice sp. z o.o. Zakres obejmuje: rozdzielnicę kotłowni.
IV – Budowa technologii kotłowni opartej na kotłach na paliwo stałe o łącznej mocy znamionowej 4 MW przystosowanych do pracy w układzie zamkniętym.
V - Budowa sieci ciepłowniczej napowietrznej z rur preizolowanych, składającej się z trzech odrębnych obiegów, zasilających wymienione w projekcie budowlanym obiekty zakładu. Obieg I o dł. 84 m zasilający suszarnie (1 MW); obieg II o dł. 720 m zasilający budynki: hala nr 1, BHP, hala nr 2, hala nr 4, administracyjno-warsztatowy, klejarnia (1,715 MW); obieg III o dł. 492 m zasilający budynki fryzowni, montażu i magazynu wyrobów gotowych, magazynu technicznego, hali nr 3-33, lakierni dużej (1,461 MW). Z racji prowadzenia nowobudowanej sieci ciepłowniczej częściowo po istniejących estakadach, Wykonawca w swoim zakresie ma przewidzieć prace związane z demontażem istniejących sieci parowych (wyłączonych z eksploatacji), które kolidują z nowobudowanymi.
V - Budowa węzłów ciepła w budynkach - Wykonanie węzłów cieplnych w przyłączonych budynkach zakładu FOREST Gorlice sp. z o.o., oraz włączenie ich w istniejące instalacje c.o. oraz c.w.u.
Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego p.n. „Kotłownia wodna na biomasę o mocy 4MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu drzewnego FOREST Gorlice sp. z o. o. w Gorlicach”. Projekt zatwierdzono decyzją Starosty gorlickiego nr 334/2016 z dnia 21 czerwca 2016r., nr AB.6740.218.2016. Decyzja prawomocna.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania:
a) adaptacji projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego do wymagań oferowanej instalacji,
b) uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jeżeli takie będzie wymagane.
Pełną dokumentacje przetargową z załącznikami opublikowano pod adresem: https://serwer1473971.home.pl/pub/

Kod CPV

45251250-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przekazanie placu budowy – do 01 czerwca 2019r.
Zakończenie robót i odbiór końcowy – do 30 czerwca 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Określono w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".

Wiedza i doświadczenie

Określono w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".

Potencjał techniczny

Określono w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Określono w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Określono w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".

Dodatkowe warunki

Określono w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Określono w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór spośród ofert ważnych i nieodrzuconych dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:
cena oferty brutto – 100%
Opis punktacji: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów; pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:
najniższa cena oferty brutto
-------------------------------- x 100 = ............. pkt
cena badanej oferty brutto.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FOREST GORLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Biecka 9

38-300 Gorlice

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

696067750

NIP

7381875324

Tytuł projektu

Modernizacja energetyczna zakładu przemysłowego Forest Gorlice Sp. z o. o.

Numer projektu

POIS.01.02.00-00-0019/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno - Handlowe „OTECH” sp. z o.o.
ul. Dukielska 83
38-300 Gorlice
Data wpływu oferty: 24.04.2019 r.
Cena netto oferty: 5.140.066,00 zł
Liczba wyświetleń: 893