Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie urządzenia służącego do wykonania prototypowych zestawów kart quizowych/for the purchase of a fixed asset: device for production of prototype quiz cards

Data publikacji: 02.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1176952

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje, że 26.04.2019 r. upublicznia odpowiedź na pytania Wykonawców.
W związku z powyższym ulega zmianie treść zapytania ofertowego oraz projektu umowy w wersji polskiej i angielskiej.
Ponadto termin składania ofert został wydłużony do 06.05.2019 r.

Zamawiający informuje, że 30.04.2019 r. zmienia termin składania ofert na 10.05.2019 r.
W związku z powyższym zmienia stosownie treść zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że w związku z wpływem pytań do zapytania ofertowego Zamawiający zmienia termin składani ofert na dzień 16.05.2019 r. Odpowiedzi na pytania zostaną niezwłocznie upublicznione po ich tłumaczeniu.
Zamawiający w dniu upublicznia odpowiedzi na pytania wraz z dokumentacją.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2019 roku w siedzibie Zamawiającego, w Gdyni przy ul. Kontenerowej 25 lub drogą elektroniczną na adres: dotacje@trefl.com. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.3. Oferta musi być ważna do minimum do 30.06.2019 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy. 4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.7. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty przesłanej drogą elektroniczną.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.10. Zmiany treści zapytania Ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania Ofertowego i są wiążące
dla Wykonawców.1. The bid must be submitted by 16.05.2019 in the registered office of the Contracting Authority, in Gdynia, at 25 Kontenerowa St., or by e-mail to: dotacje@trefl.com.2. Offers submitted after the deadline will not be considered.3. The bid must be valid until at least 30.06.2019. In the event that the offer is not binding or the time limit is shorter, the Economic Operator's bid will be rejected as inconsistent with the contents of the Request for Proposal. The Contracting Authority informs that it allows for extension of the bid term upon prior consent of the Economic Operator. 4. Before the end of the bid submission deadline, the Economic Operator may make changes to the submitted bid or withdraw it. Changes to the bid or its withdrawal should be delivered to the Contracting Authority before the end of the bid submission deadline, in writing to be valid. Change or withdrawal of the bid should include an additional inscription: "CHANGE OF BID" or "WITHDRAWAL OF BID".5. In the course of examination and evaluation of bids the Contracting Authority may demand clarifications from the Economic Operators regarding the content of the bids submitted within a prescribed period. In the absence of clarifications within the prescribed period, the bid will be rejected.6. In the absence of the necessary declarations or documents, the Economic Operator will be asked to provide them within a prescribed period. In the absence of the said documents or declarations within the prescribed period, the bid will be rejected.7. To be valid, the bid must be submitted in writing or as a scan of the signed bid sent by electronic means.8.A detailed description of the requirements can be found in the VI section of the offer inquiry

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@trefl.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Ławecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 66 67 100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest nabycie urządzenia służącego do wykonywania prototypowych zestawów kart quizowych na potrzeby projektu dla Trefl S.A. w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
The subject of the Contract is the device for production of prototype sets of quiz cards for the purposes of the project for Trefl S.A. under Measure 2.1 Support for investments in R&D infrastructure of enterprises, Sub-measure Smart Development Operational Programme 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie środka trwałego na potrzeby projektu „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Trefl S.A”
w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R

The purpose of the contract is the device for production of prototype sets of quiz cards for the purposes of the project for Trefl S.A. under Measure 2.1 Support for investments in R&D

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest nabycie urządzenia służącego do wykonywania prototypowych zestawów kart quizowych na potrzeby projektu dla Trefl S.A. w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2. W skład Przedmiotu Zamówienia wchodzi urządzenie służące do wykonywania prototypowych zestawów kart quizowych 1 komplet, o następujących parametrach:
a. materiał wyjściowy - wydruk kart na arkuszu do 1050x740mm
b. gramatura materiału 250 –360/m2
c. możliwość cięcia kart z tworzyw sztucznych
d. możliwość cięcia dwóch talii kart w ramach jednego cyklu pracy
e. średnia ilość kart w talii 65 listków
f. zakładana maksymalna ilość kart w talii 100
g. oczekiwany najmniejszy wymiar kart 40mmx60mm z dopuszczalną tolerancją odchylenia +-15%
Wielkość kart stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z działem VII Zapytania Ofertowego.
h. Oczekiwany największy wymiar kart 150mmx125mm
i. rogi kart zaokrąglone, karty bez ostrych krawędzi
j. maszyna wyposażona w optyczny system ustawiania arkusza
k. system umożliwiający maksymalnie krótki czas przezbrojenia maszyny na inny format
l. minimalna wydajność minimum 25 cykli na minutę.
Minimalna wydajność stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z działem VII Zapytania Ofertowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dziale III zapytania ofertowego.
1. The subject of the Contract is the device for production of prototype sets of quiz cards for the purposes of the project for Trefl S.A. under Measure 2.1 Support for investments in R&D infrastructure of enterprises, Sub-measure Smart Development Operational Programme 2014-2020.
2. The Subject of the Contract includes the device for production of prototype sets of quiz cards - 1 set, of the following parameters:
a. starting material - printout of the cards on the sheet up to 1050x740mm
b. material grammage 250 –360/m2
c. possibility of cutting cards made of plastic
d. possibility of cutting two decks of card within one work cycle
e. average number of cards in one deck - 65 sheet
f. assumed maximum number of cards in a deck - 100
g. the smallest expected dimension of a card 40mmx60mm with an allowable deviation tolerance +-15%
The cards’ size is a criterion for the evaluation of bids in accordance with the Chapter VII of the Request for Proposal.
h. The biggest expected size of cards 150mmx125mm
i. rounded cards’ corners, cards without sharp edges
j. the machine equipped with optical system of setting the sheet
k. the system enabling rearming of the machine for another format as quickly as possible
l. the minimum performance - 25 cycles per minute.
The minimum performance is a criterion for the evaluation of bids in accordance with the Chapter VII of the Request for Proposal.
3. A detailed description of the subject of the order can be found in Dzaile III of the request for quotation

Kod CPV

42991100-0

Nazwa kodu CPV

Maszyny introligatorskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy/Not applicable

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia (termin realizacji umowy) - do 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
3. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem końcowym
jest termin dokonania odbioru, w którym Przedmiot Zamówienia będzie w pełni gotowy do użytkowania.
4. Z odbioru Przedmiotu Zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

1. The time limit for completion of the Object of the Contract (agreement performance period) - up to 180 calendar days from the agreement date.
2. The time limit for completion of the Object of the Contract is the same as the agreement performance period.
3. The starting date is the agreement date, and the final date is the acceptance date, when the Object of the Contract is fully ready for use.
4. A final acceptance report shall be prepared for the acceptance of the Subject of the Contract.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.
The Contracting Authority departs from the description of the method for determining whether the conditions are met in this respect. The Contracting Authority shall evaluate whether the conditions for participation in the procedure are met based on the declaration of eligibility for participation in the procedure, submitted in accordance with Appendix 2 to the Request for Proposal.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się realizacją w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającą na wykonaniu co najmniej dwóch dostaw i uruchomienia w zakresie urządzenia służącego do wykonania zestawów kart.
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu wykonanych dostaw - Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

The Contracting Authority requires the Economic Operator to prove performance within three years before the deadline for submission of bids, and if the period of business activity is shorter - within this period, consisting in the performance of at least two deliveries and commissioning within the scope of the device used to make sets of cards.

The Contracting Authority will assess the fulfilment of the above mentioned condition of participation in the procedure on the basis of the list of deliveries made - Attachment No. 6 to the Request for Proposal.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.

The Contracting Authority departs from the description of the method for determining whether the conditions are met in this respect. The Contracting Authority shall evaluate whether the conditions for participation in the procedure are met based on the declaration of eligibility for participation in the procedure, submitted in accordance with Appendix 2 to the Request for Proposal.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.

The Contracting Authority departs from the description of the method for determining whether the conditions are met in this respect. The Contracting Authority shall evaluate whether the conditions for participation in the procedure are met based on the declaration of eligibility for participation in the procedure, submitted in accordance with Appendix 2 to the Request for Proposal.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.

The Contracting Authority departs from the description of the method for determining whether the conditions are met in this respect. The Contracting Authority shall evaluate whether the conditions for participation in the procedure are met based on the declaration of eligibility for participation in the procedure, submitted in accordance with Appendix 2 to the Request for Proposal.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania Ofertowego.
2. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i w języku angielskim.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie przed upływem terminu do składania ofert możliwość zmiany Zapytania Ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
7. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

1. The Contracting Authority initiates the procedure as a Request for Proposal.
2. The contract will be awarded according to the principle of competitiveness. The provisions of the Act of 29 January 2004 on Public Procurement Law do not apply to this Offer for Proposal.
3. The procedure is conducted in Polish and English.
4. The Contracting Authority does not allow for submitting partial bids.
5. The Contracting Authority does not allow for reimbursement of costs of participation in the procedure.
6. The Contracting Authority reserves the right to change the Request for Proposal and to cancel the procedure at any time before the end of the period for submission of bids.
7. In case of cancellation of the procedure, the Economic Operators shall not be entitled to any claims against the Contracting Authority.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
b. zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub zmiany terminu realizacji na rzecz Wykonawcy, w szczególności. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, lub umowy kredytowej z bankiem Zamawiającego,
c. wystąpienia siły wyższej,
d. wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu Zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
e. konieczność zrealizowania projektu o dofinasowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
f. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. The Economic Operators who meet the following conditions can apply for awarding of the contract:
1. are not subject to exclusion,
2. meet the conditions for participation in the procedure regarding:
a. competence or licenses to pursue a specific professional activity, if provided for in separate:
1. The Contracting Authority provides for the possible changes in the provisions of the agreement in relation to the content of the bid that was the basis for selection of the Economic Operator, if at least one of the circumstances listed below occurs, taking into account the terms of their introduction, i.e.:
a. The economic operator awarded the contract by the Contracting Authority is to be replaced by a new economic operator:
1. as a result of merger, demerger, transformation, bankruptcy, restructuring or acquisition of the existing economic operator or its company, provided that the new Economic Operator meets the conditions for participation in the procedure, there are no grounds for its exclusion and it does not entail any other material changes to the agreement,
2. as a result of assumption of the economic operator's obligations to its subcontractors by the Contracting Authority,
b. change in the method of settling the agreement, making payments or changing the delivery date for the Economic Operator, in particular as a result of changes in the grant agreement or guidelines for project implementation concluded by the Contracting Authority, or in the credit agreement with the Contracting Authority's bank,
c. occurrence of Force Majeure,
d. occurrence of an external event other than Force Majeure or when the Contracting Authority could not foresee and prevent a situation that makes it impossible or obstructs the completion of the Subject of the Contract, including meeting the delivery dates according to the request for proposal and documentation,
e. the need to implement a funding project using other technical, technological or material solutions than those indicated in the documentation, when the application of the proposed solutions entails a risk of failure to implement or faulty implementation of the project,
f. whenever the change is beneficial to the Contracting Authority (e.g. shorter time limit for performance of the agreement, reduced contract value).
2. Changes to the agreement shall be valid only when made as a written appendix.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2),
b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3),
c. parametry techniczno-użytkowe (Załącznik 4).
d. wykaz wykonanych dostaw (Załącznik 6)
1. The Contracting Authority requires the following documents to be submitted with the bid:
a. declaration of eligibility for participation in the procedure (Appendix 2),
b. declaration of absence of grounds for exclusion (Appendix 3),
c. technical and performance parameters (Appendix 4).
d. list of deliveries made (Appendix 6).

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy/Not applicable

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM WAGA (pkt)
WARTOŚĆ NETTO 60
OKRES GWARANCJI 5
OCZEKIWANY NAJMNIEJSZY WYMIAR KART 40mmx60mm 20
MINIMALNA WYDAJNOŚC CYKLI NA MINUTĘ 15
RAZEM 100


a) WARTOŚĆ NETTO – PC

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn Pc – otrzymane punkty
Pc = x 60 Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ceny ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania, wówczas ocenie będzie podlegała cena ustalona w wyniku przeprowadzonych negocjacji. Negocjacje te będą dotyczyły ceny końcowej.

b) OKRES GWARANCJI – PG

Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji Przedmiotu Zamówienia tylko i wyłącznie w liczbie miesięcy, bez żadnych innych dodatkowych ograniczeń). Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy lub określenia dodatkowych uwarunkowań związanych z gwarancją, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Lp. Okres gwarancji
w liczbie miesięcy Liczba przyznanych punktów
1 12 0
2 Powyżej 12 miesięcy 5

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy.
Oferta za kryterium „Okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 5 pkt.
c) OCZEKIWANY NAJMNIEJSZY WYMIAR KART 40mmx60mm– PWK

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym oczekiwany najmniejszy wymiar kart.
Zamawiający informuje, że oczekiwana najmniejsza wielkość kart wynosi 40mmx60mm, jednocześnie dopuszcza się odchylenie w najmniejszej wielkości kart do +/- 15%, przy czym w przypadku odchyleń dla obu wymiarów do oceny wskazuje się wartość procentową największego odchylenia.
W ramach kryterium „Oczekiwany najmniejszy wymiar kart 40mmx60mm” oferta będzie oceniana w następujący sposób:Lp. Oczekiwany najmniejszy wymiar kart 40mmx60mm Liczba przyznanych punktów
1 40mmx60mm 20
2 Odchylenie do +- 5% 15
3 Odchylenie do +-10% 10
4 Odchylenie do +-15% 5
5 Odchylenie powyżej +-15% 0

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oczekiwanego najmniejszego wymiaru kart w formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach kryterium „Oczekiwany najmniejszy wymiar kart 40mmx60mm” otrzyma 0 punktów, a odchylenie od oczekiwanego wymiaru kart zostanie ustalone na powyżej +-15%.
Oferta za kryterium „Minimalna wielkość kart” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
d) MINIMALNA WYDAJNOŚC CYKLI NA MINUTĘ – PWCM

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym minimalną wydajność cykli na minutę).
Zamawiający informuje, że minimalna oczekiwana wielkość cykli na minutę wynosi 25. W razie wystąpienia wydajności mniejszej niż 25 cykli na minutę oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego.
W ramach kryterium „Minimalna wydajność cykli na minutę” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Lp. Minimalna wydajność cykli na minutę Liczba przyznanych punktów
1 25 0
2 26-30 cykli 5
3 31-35 cykli 10
4 Powyżej 35 cykli 15

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże ilości cykli na minutę Przedmiotu Zamówienia
w formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach kryterium „minimalna wydajność cykli na minutę” otrzyma 0 punktów, a wydajność zostanie ustalona na 25.
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże mniejszą ilości niż 25 cykli na minutę Przedmiotu Zamówienia
w formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Oferta za kryterium „Minimalna wydajność cykli na minutę ” może otrzymać maksymalnie 15 pkt.
2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = PC + PG + PWK + PWCM, gdzie:
P- suma wszystkich punktów
PC – ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „wartość netto”
PG – ilość punków uzyskanych w ramach kryterium „okres gwarancji”
PWKT – ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „oczekiwanego najmniejszego wymiaru kart 40mmx60mm”
PWCM – ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „minimalna wielkość cykli na minutę”.
the criteria for the evaluation of offers can be found in the Department VII. CRITERIA FOR EVALUATION OF BIDS AND INFORMATION ABOUT SCORE WEIGHTS ASSIGNED TO RESPECTIVE BID EVALUATION CRITERIA AND THE METHOD OF SCORING FOR FULFILLING THE BID EVALUATION CRITERION

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
c. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. The Economic Operators who fail to demonstrate that they meet the conditions for participation in the procedure and that there are no grounds for exclusion will be excluded from this procedure.
2. Operators with personal or capital ties to the Contracting Authority are excluded from the procedure. Capital or personal ties are understood as mutual relationship between the Contracting Authority or the persons entitled to incur liabilities on behalf of the Contracting Authority or the persons performing for the Contracting Authority the activities related to the preparation and execution of the Economic Operator selection procedure and the Economic Operator, involving in particular:
a. participating in the company as a partner in a civil law company or partnership,
b. owning at least 10% of shares,
c. acting as a member of a supervisory or management body, proxy or representative,
d. relationship such as marriage, kinship or secondary affinity, relationship within the second degree by consanguinity or secondary affinity within second degree, or adoption, care or guardianship.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TREFL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

pl. Plac Dwóch Miast 1

81-731 Sopot

pomorskie , Sopot

NIP

5851357118

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy TREFL S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0139/16-00

Inne źródła finansowania

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Trefl S.A”
w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R

For implementation of the project under Measure 2.1 Support for investments in R&D infrastructure of enterprises Sub-measure Smart Growth Operational Programme 2014-2020 Priority axis Support for the environment and capacity of enterprise for R&D&I activity
Project title: "Development of the Research and Development Centre of Trefl S.A."

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Bograma AG Boschler Grafische Maschinen
Mettlenstrasse 1, CH-8444 Turbenthal
Liczba wyświetleń: 422