Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.: „OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródło energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Data publikacji: 01.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2019

Numer ogłoszenia

1176237

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty:
a) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Pole w zamkniętej kopercie,
b) pisemnie na adres: Urząd Gminy Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole w zamkniętej kopercie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Skotarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 271 35 33 w. 37

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii obejmujące m.in. koordynację, nadzór, występowanie w imieniu Zamawiającego na potrzeby realizacji Projektu pn. „OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródło energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: malborski Miejscowość: Stare Pole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.: „OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródło energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii obejmujące m.in. koordynację, nadzór, występowanie w imieniu Zamawiającego na potrzeby realizacji Projektu pn. „OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródło energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.
a) Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia przedstawione są w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Ekspert zobowiązany jest do profesjonalnego i kompetentnego wypełniania swoich obowiązków zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami związanymi z przedmiotem zamówienia.

Kod CPV

71310000-4

Nazwa kodu CPV

Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71241000-9
71314300-5

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
- Usługę oferent będzie wykonywał od dnia podpisania umowy do zakończenia inwestycji tj 31.08.2020
- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii płatne będzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił przynajmniej jedną z funkcji t.j.: eksperta ds. odnawialnych źródeł energii lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu w inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii ( w szczególności. kolektorami słonecznymi, panelami fotowoltaicznymi, pompami ciepła, kotłami na biomasę), o wartości zadania min.100 tys. zł brutto wraz z podaniem wartości przedmiotu kontraktu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane: wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
w następującym zakresie:
1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Ekspert do spraw odnawialnych źródeł energii stroną, w tym wykonawcą montażu i dostaw odnawialnych źródeł energii lub instytucją nadzorującą realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni wpływ modyfikacje
2) z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy montażu i dostawy odnawialnych źródeł energii lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć, uniemożliwiającymi prawidłową realizację umowy, konieczna stanie się modyfikacja terminów określonych w umowie;
3) zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
c) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
w pierwotnej umowie;
d) wystąpią inne okoliczności, przewidziane w wytycznych kwalifikowalności wydatków EFRR w pkt 6.5.2.22;
e) wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - zalącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 100% najniższa cena.
Zamawiający przyzna 100 pkt. ofercie z najniższą ceną, a każdej następnej ofercie podporządkuje liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = cena (brutto) najniższej oferty/ cena (brutto) badanej oferty x 100

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA STARE POLE

Adres

Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole

pomorskie , malborski

Numer telefonu

606884977

Fax

552713533

NIP

5792058318

Tytuł projektu

OZE – poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole

Numer projektu

RPPM.10.03.01-22-0057/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OZE – Biomar Sp. z o. o.
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia
data wpływu: 09.04.2019
cena: 55 534, 50 zł
100 punktów
Liczba wyświetleń: 299