Strona główna
Logo unii europejskiej

Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach z zastosowaniem technologii rękawa na terenie miasta Kępna

Data publikacji: 26.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1175726

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający koryguje zapis w punkcie Potencjał techniczny na następującą treść: Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW - załącznik nr 1. Pozostała treść bez zmian.
Zamawiający w dniu 29.03.2019 r. oraz 05.04.2019 r zamieścił wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o., ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperta/ opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28, opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i oznakowane w następujący sposób:
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:
„Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach
z zastosowaniem technologii rękawa na terenie miasta Kępna”

Nie otwierać przed dniem: 16 kwietnia 2019 roku godz. 12:15

3. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Wodociągi Kępińskie
Sp. z o.o., ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno, Sala konferencyjna w dniu 16 kwietnia 2019 roku, o godz. 12:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Małolepszy, Joanna Świątczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 62 78 224 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z wykonaniem renowacji tranzytowych kanałów sanitarnych o łącznej długości około 6 876,5 m z zastosowaniem technologii rękawa nasączanego żywicami utwardzanymi termicznie, inaczej zwanych wykładzinami CIPP oraz komór i studni (łącznie około 154 kpl) za pomocą środków chemii budowlanej, a także 1 wylotu do rzeki. Zakresem zamówienia objęta jest również renowacja odgałęzień w stronę posesji odbiorców w zakresie montażu kształtek kapeluszowych (odgałęzienia wpięte bezpośrednio w kanał) lub pakerów (odgałęzienia wpięte do studni/ komór). Kanały oraz studnie i komory zlokalizowane są na terenie miasta Kępna i obejmują:
a) Kanał „Zachodni – Bralin” (DROP-1) – od ul. Powstańców Wielkopolskich.
Ø500, L=534,00 m, 21 kpl (stud.)
Ø800, L= 1280,00 m, 26 kpl (kom./stud.)
Ø1000, L= 916,00m, 18 kpl. (stud.)
b) Kanał „Północny” – od ul. Radosnej na terenie ogródków działkowych.
Ø1000, L=457 m, 8 kpl. (kom./stud.)
Ø1200, L= 730,5 m, 11 kpl. (kom.)
c) Kanał „Południowy” – od ul. Wojska Polskiego.
Ø500, L=1160 m, 28 szt. (stud.)
uwaga: nie jest objęty zamówieniem odcinek kanału „Południowego” o długości 503 m od S0 do S16, (obecnie w trakcie przebudowy), przy czym S16 wymaga renowacji i jest objęta zamówieniem.
d) Kanał „Zachodni - Osiny” – od ul. 1000-lecia.
Ø400, L= 39,50 m, 3 kpl. (stud.)
Ø500, L=834,00 m, 19 kpl. (stud.)
e) Kanał zrzutowy wody czystej DN 800.
Ø800, L=925,50 m, 20 kpl. (kom/stud.)
renowacja wylotu do rzeki – 1 kpl. (uwaga: bez ingerencji w ciek wody)
Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części I Zapytania ofertowego - IDW oraz w Części III Zapytania ofertowego – tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Ze względów technicznych Opis przedmiotu zamówienia udostępniono pod linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1kix9vcYC6V_RKKFlBQnJGRPRnINdsMFO

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kępiński Miejscowość: Kępno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania pn. Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach z zastosowaniem technologii rękawa na terenie miasta Kępna realizowanego w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Kępno - etap III", który jest współfinansowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0083/17-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z wykonaniem renowacji tranzytowych kanałów sanitarnych o łącznej długości około 6 876,5 m z zastosowaniem technologii rękawa nasączanego żywicami utwardzanymi termicznie, inaczej zwanych wykładzinami CIPP oraz komór i studni (łącznie około 154 kpl) za pomocą środków chemii budowlanej, a także 1 wylotu do rzeki. Zakresem zamówienia objęta jest również renowacja odgałęzień w stronę posesji odbiorców w zakresie montażu kształtek kapeluszowych (odgałęzienia wpięte bezpośrednio w kanał) lub pakerów (odgałęzienia wpięte do studni/ komór). Kanały oraz studnie i komory zlokalizowane są na terenie miasta Kępna i obejmują:
a) Kanał „Zachodni – Bralin” (DROP-1) – od ul. Powstańców Wielkopolskich.
Ø500, L=534,00 m, 21 kpl (stud.)
Ø800, L= 1280,00 m, 26 kpl (kom./stud.)
Ø1000, L= 916,00m, 18 kpl. (stud.)
b) Kanał „Północny” – od ul. Radosnej na terenie ogródków działkowych.
Ø1000, L=457 m, 8 kpl. (kom./stud.)
Ø1200, L= 730,5 m, 11 kpl. (kom.)
c) Kanał „Południowy” – od ul. Wojska Polskiego.
Ø500, L=1160 m, 28 szt. (stud.)
uwaga: nie jest objęty zamówieniem odcinek kanału „Południowego” o długości 503 m od S0 do S16, (obecnie w trakcie przebudowy), przy czym S16 wymaga renowacji i jest objęta zamówieniem.
d) Kanał „Zachodni - Osiny” – od ul. 1000-lecia.
Ø400, L= 39,50 m, 3 kpl. (stud.)
Ø500, L=834,00 m, 19 kpl. (stud.)
e) Kanał zrzutowy wody czystej DN 800.
Ø800, L=925,50 m, 20 kpl. (kom/stud.)
renowacja wylotu do rzeki – 1 kpl. (uwaga: bez ingerencji w ciek wody)
Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części I Zapytania ofertowego - IDW oraz w Części III Zapytania ofertowego – tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Ze względów technicznych Opis przedmiotu zamówienia udostępniono pod linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1kix9vcYC6V_RKKFlBQnJGRPRnINdsMFO

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

15 miesięcy od dnia podpisania umowy - wykonanie całości Robót będących przedmiotem Kontraktu wraz z przekazaniem do tego czasu kompletnej dokumentacji powykonawczej
i dokumentów Wykonawcy oraz wykonaniem wszystkich prób, o których mowa w Kontrakcie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena (brutto) – znaczenie 60%, maksymalna ilość punktów – 60
2. Długość okresu gwarancji i rękojmi w zakresie obiektów punktowych – znaczenie 10%, maksymalna ilość punktów – 10
3. Długość okresu gwarancji i rękojmi w zakresie obiektów liniowych – znaczenie 30%, maksymalna ilość punktów - 30

Zasady oceny kryterium:
1) za kryterium „Cena” (C), oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Liczba punktów za kryterium „Cena”=(Najniższa cena brutto / Cena brutto oferty badanej) x 60

2) kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi w zakresie obiektów punktowych (GOP)
w tym kryterium oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na obiekty punktowe spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma maksymalnie 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, wyliczoną wg poniższego wzoru, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że okres gwarancji i rękojmi jako okresy rozpoczynające bieg równocześnie nie może być krótszy niż 36 miesięcy
i dłuższy niż 72 miesiące.

Liczba punktów za kryterium „GOP”=(Okres gwarancji i rękojmi badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi wśród złożonych ofert) x 10

3) kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi w zakresie obiektów liniowych (GOL)
w tym kryterium oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na obiekty punktowe spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma maksymalnie
30 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, wyliczoną wg poniższego wzoru, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że okres gwarancji i rękojmi jako okresy rozpoczynające bieg równocześnie nie może być krótszy niż 48 miesięcy
i dłuższy niż 120 miesięcy.

Liczba punktów za kryterium „GOL”=(Okres gwarancji i rękojmi badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi wśród złożonych ofert) x 30

Łączna ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania:
Pi = Pi (C) + Pi(GOP) + Pi(GOL)
gdzie:
Pi - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i";
Pi (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena” (nie więcej niż 60 pkt);
Pi (GOP) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Długość okresu gwarancji
i rękojmi w zakresie obiektów punktowych” (nie więcej niż 10 pkt);
Pi (GOL) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Długość okresu gwarancji
i rękojmi w zakresie obiektów liniowych” (nie więcej niż 30 pkt).

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE SP. Z O.O.

Adres

Wrocławska 28

63-600 Kępno

wielkopolskie , kępiński

Numer telefonu

62 782 24 50

Fax

62 782 99 74

NIP

6191753534

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno – etap III

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0083/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający – Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno na podstawie zapisów pkt 31, ppkt 2 Zapytania Ofertowego – Instrukcji dla Wykonawców, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pod nazwą: Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach z zastosowaniem technologii rękawa na terenie miasta Kępna”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie zapisów pkt 31 ppkt 1 tiret 2 Zapytania Ofertowego – Instrukcji dla Wykonawców: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. 16 kwietnia 2019 roku, do godziny 12:00 złożono 1 ofertę, w której zaproponowano następującą cenę brutto: 20 657 564,64 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 16 000 000,00 zł brutto.
Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do wysokości oferty z najniższą ceną.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie zapisów pkt 31 ppkt 1 tiret 2 Zapytania Ofertowego – Instrukcji dla Wykonawców.
Liczba wyświetleń: 278