Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 4 w Debrznie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Data publikacji: 15.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2019

Numer ogłoszenia

1175027

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31/05/2019 poprzez przesłanie formularza ofertowego podpisanego przez osobę upoważnioną wraz z załącznikami na adres email osoby wskazanej do kontaktu w ramach postępowania: projekty@debrzno.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@debrzno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Król

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598335351 w.23

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 4 (dz. Ewidencyjna 234, księga wieczysta SL1Z/00029373/8) wraz z zagospodarowaniem podwórka w formule zaprojektuj i wybuduj.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-użytkowym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania znajduje się link do strony z PFU. Dopuszcza się przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie we współpracy w wymaganym zakresie z Zamawiającym niezbędnych pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: człuchowski Miejscowość: Debrzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 4 realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 4 (dz. Ewidencyjna 234, księga wieczysta SL1Z/00029373/8) wraz z zagospodarowaniem podwórka w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres obejmuje:
Budynek
-wymiana pokrycia dachowego na blachę na rąbek stojący
-wykonanie parapetów z blachy
- wymiana okien na poddaszu i w piwnicy
- oczyszczenie kamienia w cokole, uzupełnienie ubytków w spoinach, zaimpregnowanie
- uzupełnienie ubytków w detalach, opaskach i gzymsach
- oczyszczenie, uzupełnienie, zaimpregnowanie, pomalowanie tynku
- wykonanie brakującej opaski wokół okna na elewacji frontowej
- ocieplenie styropianem 12 cm i wykończenie elewacji wyprawą wierzchnią silikonową
- wykonanie opaski wokół okien ze styropianu na pozostałych elewacjach
- ocieplenie styropianem 10cm, wykończenie wyprawą wierzchnią silikonową cokołu
Podwórze
– wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
– wykonanie bramy wjazdowej i furty ze stali ocynkowanej
– wykonanie nakładek granitowych na schody wejściowe
– zainstalowanie małej architektury: donic na zieleń, stojaków na rowery, śmietnika i ławki
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-użytkowym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania znajduje się link do strony z PFU: http://www.debrzno.pl/bip/PFU_2019_rewital_got.pdf. Dopuszcza się przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie we współpracy w wymaganym zakresie z Zamawiającym niezbędnych pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 30 listopada 2019 r. O przystąpieniu do realizacji prac Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na remoncie klatki schodowej o wartości minimum 30 000,00 zł. brutto

Potencjał techniczny

-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

Warunki określa projekt umowy będący załącznikiem do postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim oraz zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Treść oferty powinna odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty:
a) kompletny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek, o których mowa w zapytaniu ofertowym
b) pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena oferty brutto- 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa ceną. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
-Osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość ani tez nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO I GMINA DEBRZNO

Adres

Traugutta 2

77-310 Debrzno

pomorskie , człuchowski

Numer telefonu

598335351

Fax

598335366

NIP

8431530511

Tytuł projektu

Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie

Numer projektu

RPPM.08.01.02-22-0011/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 176