Strona główna
Logo unii europejskiej

1/03/2019/EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA

Data publikacji: 19.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2019

Numer ogłoszenia

1174387

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać na adres: Biuro Projektu EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA, Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota, Lubartowska 9/3/A, 20-115 Lublin. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „1/03/2019/EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA”. Na kopercie należy podać imię i nazwisko/ nazwę oraz adres Oferenta.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Kwiatkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508153484

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie dla uczestników projektu „EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA” następujących działań:
A. I część: Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego: "Rozwój kompetencji interpersonalnych", Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
B. II część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy – warsztaty prowadzone w duecie trenerskim, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
C. III część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych stwierdzonych w IPD/IŚR, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów/szkoleń dostosowanych do specyfiki osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób z niepełnosprawnościami. Specjalistyczność przejawia się w sposobie i metodach prowadzenia oraz zaawansowanej tematyce szkolenia. Głównym celem realizowanych działań ma być aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi, które często od wielu lat w bardzo ograniczonym stopniu uczestniczyły w życiu społecznym. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję kontaktu z innymi osobami np.: uzyskają możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami. Spędzanie czasu z innymi osobami wpłynie na zwiększenie motywacji uczestników do radzenia sobie z trudnościami oraz zapewni im sieć wsparcia społecznego ze strony osób rozumiejących ich problemy. Bardzo istotnym aspektem proponowanych zajęć warsztatowych jest również doskonalenie kompetencji interpersonalnych, niezbędnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie dla uczestników projektu „EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA” następujących działań:
A. I część: Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego: "Rozwój kompetencji interpersonalnych", Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
B. II część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy – warsztaty prowadzone w duecie trenerskim, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
C. III część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych stwierdzonych w IPD/IŚR, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: od 01.04.2019 – 20.05.2019 zgodnie z harmonogramem ustalanym każdorazowo z Zamawiającym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Oferentów wskazanych w pkt. VI warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna, kompletna i prawidłowo złożona oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
Oferty –będą oceniane według następujących kryteriów:
Doświadczenie i wykształcenie – oceniane według formuły „spełnia/ nie spełnia”
30% - cena
70% - doświadczenie

1. Opis sposobu obliczania kryterium 30% cena
Kryterium stanowić będzie cena brutto.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 30 gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 30.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium 70% doświadczenie
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin usług szkoleniowych i doradczych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych wypełnia tabelę: Załącznik nr 2 oraz referencje osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z CV tych osób, którą dołącza do oferty. Na potwierdzenie w/w warunków będzie brane pod uwagę doświadczenie tylko i wyłącznie, osób wskazanych do realizacji.
Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do doświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:
D = (DO : DMAX) x 70
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D O – doświadczenie (liczba godzin) obliczone badanej oferty,
D max – maksymalne doświadczenie (liczba godzin) spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów Cena + Doświadczenie) uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania przez Oferentów takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
W przypadku podmiotów gospodarczych, ostateczną oceną jest suma ocen z doświadczenia wykazanego przez wszystkie osoby proponowane do realizacji zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WSPÓLNOTA

Adres

Bluszczowa 13/6

20-224 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

508153484

NIP

9182166419

Tytuł projektu

Ekspress do zatrudnienia

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0211/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) PROGRESS KALIŃSKA TALIK SPÓŁKA JAWNA, wpłynęło: 27.03.2019 o godzinie 12:09 - 100 pkt
2) Centrum Rozwoju Kompetencji, wpłynęło: 02.04.2019 o godzinie 09:05 - oferta odrzucona
Liczba wyświetleń: 166