Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup materiałów zużywalnych 06/03/2019/CD20

Data publikacji: 18.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1174011

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego albo wysłana na adres e-mail: przetargi@mabion.eu do dnia 16.04.2019r.
O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia do Zamawiającego.
2. W przypadku składania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście oferta powinna być umieszczona w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie, na której umieścić należy dane adresowe Oferenta i jego nazwę oraz zwrot:
„Oferta do zapytania ofertowego nr 06/03/2019/CD20 – nie otwierać przed dniem 17.04.2019 r. przed godz. 9:00.” W przypadku składania oferty poprzez e-mail wyżej wymieniony zwrot należy umieścić w tytule wiadomości.
3. Oferty zostaną otwarte dnia 17.04.2019 o godz. 9:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający
na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane w toku niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
7. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY.
8. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, tzn. od wyników przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@mabion.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Stępniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 2077890 wew.103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych

Przedmiot zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
a. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych. Lista materiałów zużywalnych została przedstawiona poniżej
1. Filtry strzykawkowe do strzykawek z gwintem luer lock, membrana hydrofilowa, z modyfikowanego polieterosulfonu (PES) z pre-filtrem, wielkość porów filtra 0,2 µm, wielkość porów pre-filtra 0,8 µm, średnica filtra co najmniej 32 mm, sterylne, pakowane pojedynczo 5000sztuk
2. Filtry strzykawkowe do strzykawek z gwintem luer lock, membrana hydrofilowa, z polifluorku winylidenu (PVDF), wielkość porów filtra 0,2 µm, średnica filtra co najmniej 32 mm, sterylne, pakowane pojedynczo 5000sztuk
3. Probówki do zagęszczania prób białkowych na skutek wirowania, membrana z regenerowanej celulozy, objętość nakładanej próby 15 mL, cut-off 30 kDa 600sztuk
4. Probówki do zagęszczania prób białkowych na skutek wirowania, membrana z regenerowanej celulozy, objętość nakładanej próby 500 µL, cut-off 30 kDa 960sztuk
5. Fiolka plastikowa, o objętości 0,8 mL, niesterylna, okrągła, średnica zewnętrzna 7 mm, wysokość 4,1 cm, dół fiolki po zewnętrznej stronie gwiazdkowany. Fiolka posiada ścięcie o wysokości 2 mm, mierząc od początku fiolki. Dno V-kształtne, samostojące. Fiolka nie posiada zamknięcia. Materiał przeznaczony do urządzenia pracującym zgodnie z wytycznymi FDA 21 CFR. 4000sztuk
6. Fiolka plastikowa, o objętości 1,5 mL, niesterylna, okrągła, średnica zewnętrzna 11 mm, wysokość całkowita 3,9 cm. Posiada kołnierz górny o średnicy 1,3 cm. Fiolka przypomina probówkę wirowniczą o objętości 1,5 mL. Fiolka nie posiada zamknięcia. Materiał przeznaczony do urządzenia pracującym zgodnie z wytycznymi FDA 21 CFR. 3000sztuk
7. Fiolka plastikowa, niesterylna, okrągła, o wymiarach wysokość 4,41 cm, średnica 1,5 cm, grubość ścianki 1 mm. Objętośc fiolki 4,0 mL. Fiolka nie posiada zamknięcia. Dno płaskie. Materiał przeznaczony do urządzenia pracującym zgodnie z wytycznymi FDA 21 CFR. 4000sztuk
8. Korki uszczelniające do fiolki (pozycja 5), niesterylne, pomarańczowe, zrobione z styrenowych kopolimerów (połączenie polistyrenu z wewnętrznymi fragmentami styrenowo-etylenowymi/butylenowo-styrenowymi), okrągłe, płaska powierzchnia wierzchnia, umieszczone po 8 sztuk na rusztowaniu wykonanego z tego samego materiału co korki. Wentylowane. Wysokość 6 mm, średnica 8,3 mm. Pakowane w worek. Materiał przeznaczony do urządzenia pracującym zgodnie z wytycznymi FDA 21 CFR. 4000sztuk
9. Korki uszczelniające do fiolki (pozycja 6), niesterylne, pomarańczowe, zrobione z styrenowych kopolimerów (połączenie polistyrenu z wewnętrznym fragmentami styrenowo-etylenowymi/butylenowo-styrenowymi), niepękające, niekruszące się, samo zasklepiające się, okrągłe, wierzch z wklęsłym dnem, umieszczone po 8 sztuk na rusztowaniu wykonanego z tego samego materiału co korki. Wentylowane. Wysokość całkowita: 7 mm, średnica całkowita 13 mm. Wysokość wypukłego dna: 3,8mm, średnica 9,12 mm. Pakowane w tubę. Materiał przeznaczony do urządzenia pracującym zgodnie z wytycznymi FDA 21 CFR. 3000sztuk
10. Korki uszczelniające do fiolki (pozycja 7), niesterylne, pomarańczowe, zrobione z styrenowych kopolimerów (połączenie polistyrenu z wewnętrznym fragmentami styrenowo-etylenowymi/butylenowo-styrenowymi), okrągłe, wierzch z wklęsłym dnem, umieszczone po 4 sztuki na rusztowaniu wykonanego z tego samego materiału co korki. Wentylowane. Wysokość całkowita: 7 mm, średnica całkowita 15,3 mm. Wysokość wypukłego dna: 4 mm, średnica 13 mm. Pakowane w worek. Materiał przeznaczony do urządzenia pracującym zgodnie z wytycznymi FDA 21 CFR. 4000sztuk

Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia - w dodatkowe przedmioty zamówienia.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

11. Folia aluminiowa do autoklawu w rolce, szerokość 450 mm, wysokość 150 m, grubość 10 µm, lub podobna (w zakresie +/- 30% podanych wymiarów) 4 sztuki
12. Taśma sterylizacyjna do autoklawu, ze wskaźnikiem sterylizacji, długość 200 m, szerokość ok. 190-200 mm, lub podobna (w zakresie +/- 30% podanych wymiarów) 12 sztuk
13. Inserty do vialek chromatograficznych ND9, 0,1 ml, o wymiarach 31x6 mm, 15 mm top 3000sztuk
14. Nakładki na insert, PP, super czyste, z otworem centralnym, membrana silikon (biały)/PTFE (czerwone), gwint krótki 9 mm, twardość 55 shore A, grubość membrany 1.0 mm 3000sztuk
15. Krioprobówki, sterylne, objętość 0.5 mL, medyczny PP o 6 klasie czystości, zakręcane, gwint wewnętrzny, chroniony uszczelką silikonową o medycznej 6 klasie czystości. Odpowiednie do przechowywania materiału biologicznego w temperaturze poniżej -60 °C (do ok. -190 °C). Probówki muszą posiadać certyfikat czystości i jakości. 14400sztuk
16. Kriopudełko kartonowe, o wymiarach ok. 133x133x32 [mm], na 196 probówek, z kratownicą 1000sztuk

b. Dostarczenie materiałów przewiduje się w następstwie każdorazowo złożonego zamówienia przez Zamawiającego. Całkowita pula materiałów przedstawiona w tabeli zostanie rozłożona na regularne dostawy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej ilości złożonych zamówień.
c. Wymagamy aby materiały były zabezpieczone przez opakowanie gwarantujące możliwość ich dostarczenia i przechowywania bez ryzyka uszkodzenia, lub naruszenia ich sterylności.
d. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Oferent oświadcza, iż jest w stanie zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia.
e. Koszty związane z dostarczeniem materiałów leżą po stronie Oferenta.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny
i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin ważności oferty: 90 dni od upływu terminu wskazanego do składania ofert.
2. Termin zawarcia umowy - w okresie ważności oferty.
3. Termin realizacji umowy: od dnia jej zawarcia do 31.12.2019 roku.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Konstantynów Łódzki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który:
- posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia
w najwyższym standardzie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który:
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent składa ofertę z wykorzystaniem wzorca oferty stanowiącego załącznik
nr 1, formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 oraz istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 oraz oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia treści oferty albo oświadczeń.
3. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w ciągu 3 dni roboczych w sposób wskazany w pkt VII. 1, lub do udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu.
4. Oferta musi zawierać:
a. Pełną nazwę oferenta lub oferentów, jeżeli składają ofertę łącznie.
b. Adres lub siedzibę oferenta, numer NIP [lub równoważny].
c. Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty.
d. Datę ważności oferty: 90 dni od upływu terminu wskazanego do składania ofert.
e. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda za przedmiot zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji, podaną w walucie PLN, wpisaną cyframi oraz słownie [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba, że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku
od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane]. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną za pomocą cyfr a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę wpisaną słownie.
f. Ceny poszczególnych pozycji podane w walucie PLN, wpisane cyframi [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba, że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku
od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane].
g. Czas realizacji pojedynczego zamówienia – termin w jakim przedmiot zamówienia może zostać dostarczony Zamawiającemu - nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu złożenia pojedynczego zamówienia przez Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
h. Oświadczenie Oferenta, iż akceptuje istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
5. Do oferty należy załączyć folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanego materiału pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
7. Oferta wraz z dołączonymi do niej dokumentami powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert na dostawę części materiałów wskazanych w danej pozycji.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz wprowadzania wariantowości cen.
10. Oferta niespełniająca wymogów określonych w pkt 1, 9, powyżej podlega odrzuceniu, w pkt 2, 4, 5, 6-8 podlega możliwości wniesienia uzupełnień zgodnie
z pkt 3.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy tj.:
a) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wybranego Oferenta;
b) wynagrodzenie określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy;
d) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza
od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz oferty [załącznik nr 1], Formularz asortymentowo-cenowy [Załącznik nr 2] oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych [załącznik nr 3], oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu [załącznik 4] oraz istotne postanowienia umowy [załącznik nr 5].
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne w wersji edytowalnej w załącznik.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

L.p. Nazwa Maksymalna ilość punktów
1. Cena netto 100

Cena netto („C”) – 100 pkt

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę netto za pozycję zamówienia w walucie PLN.
Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
Sposób obliczenia liczby punktów:

Kryterium "C"= (Najniższa cena oferty (cena netto za pozycję))/(Cena badanej oferty (cena netto za pozycję))*100 pkt
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

gen. Mariana Langiewicza 60

95-050 Konstantynów Łódzki

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

+48422077890

NIP

7752561383

Tytuł projektu

Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0653/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informacja o wyniku postępowania:
Dotyczy zapytania ofertowego nr 06/03/2019/CD20

Filtry strzykawkowe do strzykawek z gwintem luer lock, membrana hydrofilowa,
z modyfikowanego polietyrosulfonu (PES) z pre-filtrem, wielkość porów filtra 0,2 µm, wielkość porów pre-filtra 0,8 µm, średnica filtra co najmniej 32 mm, sterylne, pakowane pojedynczo
Nazwa (firma) Oferenta: Biokom Systems M.Sidor Spółka Jawna
Adres Oferenta: ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019
Kwota netto oferty: 20 000,00 zł

Filtry strzykawkowe do strzykawek z gwintem luer lock, membrana hydrofilowa, z polifluorku winylidenu (PVDF), wielkość porów filtra 0,2 µm, średnica filtra co najmniej
32 mm, sterylne, pakowane pojedynczo

Nazwa (firma) Oferenta: Biokom Systems M.Sidor Spółka Jawna
Adres Oferenta: ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019
Kwota netto oferty: 20 000,00 zł

Folia aluminiowa do autoklawu w rolce, szerokość 450 mm, wysokość 150 m, grubość
10 µm, lub podobna

Nazwa (firma) Oferenta: VWR International Sp. z o. o.
Adres Oferenta: ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019
Kwota netto oferty: 1 013,20 zł

Inserty do vialek chromatograficznych ND9, 0,1 ml, o wymiarach 31x6 mm, 15 mm top

Nazwa (firma) Oferenta: VWR International Sp. z o. o.
Adres Oferenta: ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019
Kwota netto oferty: 1 560,00 zł
Nakładki na insert, PP, super czyste, z otworem centralnym, membrana silikon (biały)/PTFE (czerwone), gwint krótki 9mm, twardość 55 shore A, grubość membrany 1.0 mm

Nazwa (firma) Oferenta: Anchem Sp. z o. o.
Adres Oferenta: ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019
Kwota netto oferty: 1 500,00 zł

Kriopudełko kartonowe o wymiarach ok. 133x133x32 [mm], na 196 probówek, z kratownicą

Nazwa (firma) Oferenta: VWR International Sp. z o. o.
Adres Oferenta: ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019
Kwota netto oferty: 6 240,00 zł
Liczba wyświetleń: 264