Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup abonamentów na Całodobową Opiekę Telemedyczną

Data publikacji: 16.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1173743

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono opis i sposób przyznania punktów za kryterium oceny ofert 2: Aspekty społeczne: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz dodano zapis w dodatkowych warunkach o treści:
"Oferent zobowiązany jest zamieścić zapisy w formularzu ofertowym związane ze spełnieniem kryterium oceny ofert - Aspekty społeczne: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, o następującej treści:
Oświadczam(my), że do realizacji zamówienia:
1. zatrudnimy na podstawie umowy o pracę .......osób niepełnosprawnych łącznie na ........ pełnych etatów (należy podać liczbę pracowników i łącz-ną ilość pełnych etatów zgodnie z rozumieniem pełnego wymiaru czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511)
lub
2. oddelegujemy ....... osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podsta-wie umowy o pracę łącznie na ........ pełnych etatów (należy podać liczbę pracowników i łączną ilość pełnych etatów zgodnie z rozumieniem peł-nego wymiaru czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z usta-wą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 r. poz. 511). Powyższe zostanie uregulowane w umowie z wybranym oferentem."

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składa się osobiście w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy składającego oraz tytułu zapytania do dnia 16.04. 2019r, do godz. 15.00 w biurze MKS SUPLES ul. Staszica 8, 47-300 Krapkowice lub drogą pocztową (list polecony) lub poprzez pocztę elektroniczną na e-mail biuro@CentrumTeleOpieki.pl w formie skanów pod warunkiem czytelnych podpisów składającego i w terminach jak wyżej. W przypadku ofert składanych drogą pocztową (list polecony) lub poprzez pocztę elektroniczną, termin składania (16.04.2019) do godziny 15.00;
Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę przy ewentualnym zleceniu wykonania w/w usług.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@centrumteleopieki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Świerczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

516220786

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:
Całodobowa Opieka Telemedyczna dla uczestników projektu „Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie 3”
Obowiązkiem Dostawcy będzie:
W ramach dostępu do opieki telemedycznej dostawca musi zapewnić:
Całodobowe nielimitowane konsultacje i porady lekarskie o profilu kardiologicznym, geriatrycznym oraz ogólnolekarskim wraz z badaniem EKG w ramach telemonitoringu kardiologicznego w okresie 12 miesięcy dla każdego z uczestników projektu.
Porady i badania kardiologiczne będą się odbywały przy pomocy urządzenia – teletransmitera, które otrzyma każda osoba uczestnicząca w projekcie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest objęcie teleopieką medyczną wraz z nadzorem kardiologicznym uczestników projektu „Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie 3” zamieszkałych na terenie województwa opolskiego w wieku 50+, przez okres 12 miesięcy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakup abonamentów na Całodobową Opiekę Telemedyczną wraz z nadzorem kardiologicznym dla uczestników projektu „Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie 3” .
Uczestnikami projektu będzie grupa 1000 osób starszych w wieku 50+, mieszkańców woj. opolskiego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym niepełnosprawnych.
W ramach abonamentu wykonawca zapewnia dostęp do opieki telemedycznej polegający na:
Całodobowych nielimitowanych konsultacjach i poradach lekarskich o profilu kardiologicznym wraz z badaniem ekg na odległość przy pomocy teletransmitera w czasie rzeczywistym, nielimitowanych konsultacjach i poradach lekarskich o profilu geriatrycznym oraz ogólnolekarskim w okresie 12 miesięcy dla każdego z uczestników projektu „Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie 3”.
Porady i badania kardiologiczne będą się odbywały za pomocą urządzenia – teletransmitera, które otrzyma każda osoba uczestnicząca w projekcie.
Całodobowa usługa (w formie teleinformatycznej) będzie polegała również na:
a. Dokonywaniu, archiwizowaniu i udostępnianiu w wersji elektronicznej lub papierowej wyników badań EKG wraz z opisem. Badania będą przeprowadzane wyłącznie przez lekarzy do tego uprawnionych.
b. Konsultacjach i poradach z zakresu rehabilitacji kardiologicznej i ruchowej,
c. Konsultacjach i poradach z zakresu żywienia i dietetyki z uwzględnieniem osób otyłych o współczynniku BMI równym lub wyższym od 32,
d. Konsultacjach z zakresu opieki i pielęgnacji osób starszych w tym z niepełno sprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności wzroku.
e. Każde połączenie w ramach usługi będzie obsługiwane tylko i wyłącznie przez lekarzy kardiologów i/lub internistów.
Konsultacje i porady o profilu geriatrycznym oraz opisane w ppkt b, c i d będą świadczone w umówionym terminie po wcześniejszym zgłoszeniu przez uczestnika projektu takiej potrzeby.
Konsultacje i porady lekarskie będą udzielane wyłącznie przez lekarzy medycyny o specjalnościach: kardiolog, internista, geriatra, lekarz ogólny.

Zakres usług oferenta wchodzący w koszt realizacji zlecenia na etapie realizacji projektu (po podpisaniu umowy o wykonanie usługi)
· Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt i współpracę z MKS SUPLES
· Zapewnienie przez okres 12 miesięcy (w terminie od podpisania umowy przez 14 miesięcy) całodobowej kompleksowej usługi telemedycznej dla każdego z 1000 uczestników projektu, zgodnie z dokumentacja zapytania ofertowego
· Ustalenie terminów rozliczeń i przekazywania dokumentów (jeśli wymagane) zgodnych z wzorem dostarczonym przez zamawiającego.
· Bieżąca współpraca z MKS SUPLES (zgodnie z ustalonymi standardami dokumentacji i terminami), w tym natychmiastowe informowanie o wszelkich odchyleniach w stosunku do założonych terminów
· Zapewnienie uczestnikom dostępu do systemy telemonitoringu EKG
· Przestrzeganie i zastosowanie w trakcie realizacji projektu dokumentacji oraz metod ewaluacji.
· W razie potrzeby MKS SUPLES udział w spotkaniach osób zarządzających projektem (wstępnie 1 spotkanie w miesiącu).
· Przesyłanie poprawnie wypełnionej dokumentacji zgodnie z ustalonymi standardami.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie usługi ma nastąpić od daty zawarcia umowy przez okres 14 miesięcy. Ponieważ w pierwszych dwóch miesiącach będzie trwała ciągła rekrutacja uczestników to w tych miesiącach wymiar usługi będzie niepełny ( zależny od ilości zrekrutowanych uczestników projektu). Ta sama zasada dotyczy 13 i 14 miesiąca gdzie ilość uczestników będzie pomniejszona o osoby które przystąpiły do projektu w 1 i 2 miesiącu wykonywania usługi.
Termin ważności oferty – 30 dni od daty terminu złożenia ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawca podsiadający uprawniania do wykonywania działalności leczniczej, wynikającymi z warunków konkursu o dofinansowanie projektu, czyli posiadać status podmiotu uprawnionego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy oznacza.:
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą oraz
9. lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ww. ustawy..
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży odpowiedni dokument potwierdzający posiadanie statusu podmiotu leczniczego z jednej z ww podstaw.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawca podsiadający wiedzę i doświadczenie w realizacji usług podobnych do określonych w przedmiocie zamówienia tj. : Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem składania ofert zrealizował:
1. Minimum 2 usługi o charakterze ciągłym (co oznacza jednorazowe świadczenie nieprzerwane, całodobowe) telemedycyny wraz z telemedycznym nadzorem kardiologicznym, każda dla co najmniej 800 osób jednocześnie – przez okres minimum 10 miesięcy tj. min. 300 dni jednorazowo, każda o wartości minimum 900 tysięcy złotych brutto. Wykaz wykonanych usług Zgodnie z załącznikiem nr1

Potencjał techniczny

Dostawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem do wykonywania usług telemedycyny zgodnych z przedmiotem zamówienia. W skład wymaganego do dysponowania sprzętu na czas realizacji usługi wchodzi:
1. system przetwarzający dane z urządzeń do przesyłania za pomocą telefonów danych medycznych (danych dźwiękowych z teletransmiterów EKG), który umożliwia dekodowanie przesyłanego za pomocą telefonu sygnału dźwiękowego na obraz w postaci zapisu ekg oraz dodatkowo:
2. min. 1 bezpieczny nośnik danych do gromadzenia danych elektronicznych wytworzonych w trakcie wykonywania usługi (np. zapisy badań tele ekg).
Dokumentem na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu jest zał nr 2 Wykaz sprzętu
Dodatkowo: Wymagane oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu systemem informatycznym umożliwiającym zapewnienie prowadzenia badań EKG na odległość za pomocą telefonu stacjonarnego, komórkowego lub voip dla 800 osób jednocześnie przez okres jednego roku oraz zapewniającego archiwizowanie danych związanych z wykonywanymi usługami telemedycznymi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W zamówieniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować lekarzami specjalizującymi się w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych oraz psychiatrii i geriatrii.
Dokumentem na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu jest oświadczenie o zabezpieczeniu odpowiedniej ilości lekarzy dla zapewnienia ciągłej obsługi systemu nadzoru telemedycznego zgodnego z wymogami zamówienia tj. całodobowo dla 800 osób jednocześnie przez okres min. 12 miesięcy.
Wykonawca musi wykazać (oświadczenie), iż w ramach usługi całodobowej opieki telemedycznej dyżury będą pełnić wyłącznie lekarze specjalizujący się w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych , dyżurujący w ramach obsługi systemu monitoringu przez całą dobę w czasie rzeczywistym w ramach telemonitoringu kardiologicznego oraz że zapewni w razie potrzeb uczestników projektu konsultacje i porady telemedyczne z zakresu psychiatrii i geriatrii po wcześniejszym umówieniu terminu takiej porady lub konsultacji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zamówieniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zalegają z płatnościami z tytułu składek ZUS i zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wymagane jest oświadczenie.

Dodatkowe warunki

W zamówieniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu w powodu przesłanek wskazanych poniżej.
 Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione przeciwko mieniu;
· W przypadku których, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; Komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa przeciw mieniu;
· Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
 Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
· posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
· powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Do oferty trzeba złożyć oświadczenie zawierające powyższe informacje.

Oferent zobowiązany jest zamieścić zapisy w formularzu ofertowym związane ze spełnieniem kryterium oceny ofert - Aspekty społeczne: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, o następującej treści:
Oświadczam(my), że do realizacji zamówienia:
1. zatrudnimy na podstawie umowy o pracę .......osób niepełnosprawnych łącznie na ........ pełnych etatów (należy podać liczbę pracowników i łącz-ną ilość pełnych etatów zgodnie z rozumieniem pełnego wymiaru czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511)
lub
2. oddelegujemy ....... osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podsta-wie umowy o pracę łącznie na ........ pełnych etatów (należy podać liczbę pracowników i łączną ilość pełnych etatów zgodnie z rozumieniem peł-nego wymiaru czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z usta-wą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 r. poz. 511). Powyższe zostanie uregulowane w umowie z wybranym oferentem.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy, które mogłyby rzutować na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty wykonawca musi złożyć oświadczenia o treściach znajdujących się poniżej:
Oświadczenie 1
Wykonawca:
· Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
· Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
· Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
· Nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
· Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
· Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione przeciwko mieniu;
· W przypadku których, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; Komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa przeciw mieniu;
· Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Oświadczenie 2
Wykonawca:
· Nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
· posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
· powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Do oferty trzeba złożyć oświadczenie zawierające powyższe informacje. Zlecający może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane z oświadczenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru ofert:

1.Cena 65% -
2.Aspekty społeczne: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 35%

Cena (MC) będzie oceniana zgodnie ze wzorem:
W ocenie ofert w ramach zapytania ofertowego zastosowano mnożnik ceny (MC)
MC=(CNO/CWO)* (MPW)
CNO - Cena Najniższa Oferenta
CWO - Cena Oferenta Ocenianego
MPW - Maksymalny Procent Wagowy (65)

Zatrudnienie będzie oceniana ilość zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami zaangażowanych do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wzorem:
Lpkt = Lon/Lmax x 100pkt x 35%
Lmax – maksymalna przewidziana przez zamawiającego liczba osób niepełnosprawnych możliwa do zadeklarowania w ramach tego kryterium
Lmax = 3
Lpkt - liczba punktów przyznana ofercie
Lon - zadeklarowana liczba osób niepełnosprawnych zaangażowanych do realizacji zamówienia w badanej ofercie

Zamawiający w celu wspierania realizacji określonych celów społecznych, w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób z tzw. grup defaworyzowanych, takich jak osoby niepełnosprawne, zastosował kryterium w którym oceniana będzie ilość zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami zaangażowanych do realizacji zamówienia.
Celem Zamawiającego jest uzyskanie jak najlepszego efektu w tym zakresie, dlatego postanowił premiować w ramach tego kryterium oceny ofert tych wykonawców, którzy uwzględnią w ofercie preferowane aspekty społeczne.

Wykluczenia

Wykluczenie z rozpatrywania ofert możliwe tylko w przypadku:
- nie spełnienia warunków formalnych udziału w postępowaniu,
- złożenia oferty nie zawierającej wymaganych danych w ofercie,
- w przypadku podania nieprawdziwych danych,
- złożenia oferty po wyznaczonym terminie

Zamawiający dopuszcza uzupełnianie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. W tym celu zamawiający wezwie wykonawcę w określonym terminie do uzupełnienia dokumentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SUPLES"

Adres

os. Osiedle XXX Lecia 12 A

47-303 Krapkowice

opolskie , krapkowicki

Numer telefonu

516220786

Fax

775466093

NIP

1990035333

Tytuł projektu

Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie 3

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0033/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Krakowskie Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze
wpływ oferty - 15.04.2019
cena: 96 zł/1 abonament telemedyczny/miesiąc
Liczba wyświetleń: 288